Opinia Dvs. este importantă!

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova pentru copilul cu vârsta de la 7 până la 12 ani / Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova pentru copilul cu vârsta de la 12 până la 16 ani

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova pentru copilul cu vârsta de la 7 până la 12 ani

Documente necesare:

Pentru persoanele minore, inclusiv a celor asupra cărora este instituită tutela sau curatela

 • actul de identitate de uz intern valabil al reprezentantului legal;
 • actul de identitate de uz intern valabil al minorului, în cazul în care acesta a împlinit vârsta de 16 ani;
 • actul juridic încheiat în formă autentică, care confirmă instituirea tutelei sau curatelei (decizia autorităţii tutelare, decizia consiliului de familie, precum şi alte acte juridice);
 • în cazul mamei solitare documentul ce atestă acest statut eliberat de organele de stare civilă;
 • documentele de stare civilă (certificatul de naştere a minorului; certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui minorului sau avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă; certificatul de căsătorie al părinţilor, certificatele de divorţ sau deces ale părinţilor, precum şi alte documente de stare civilă);
 • dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea paşaportului;
 • paşaportul anterior nevalabil, dacă acesta există;
 • declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului;
 • cerere pentru deținere a două pașapoarte valabile, după caz;
 • documentele ce atestă dreptul la înlesniri, în original, după caz (pentru beneficiarii de înlesniri la eliberarea paşaportului, în condiţiile prevederilor legale);
 • declaraţia unuia dintre reprezentanţii legali, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii sau autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege, din care să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului persoanei reprezentate, în cazul părinţilor aflaţi în căsătorie, în afara căsătoriei sau divorţaţi, dacă în hotărârea instanţei de judecată nu este stabilit părintele căruia i-a fost încredinţată întreţinerea minorului.
 • hotărârea instanţei de judecată cu privire la divorţ definitivă şi irevocabilă. Prezentarea hotărârii menţionate nu este obligatorie în cazul în care se prezintă acordul ambilor părinţi privind eliberarea paşaportului minorului, autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege ori declarat în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii.
 • declaraţia în scris a părintelui, căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul SEAI/CM sau autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege, din care să rezulte acordul acestui părinte privind eliberarea paşaportului persoanei reprezentate.

Persoanele minore, inclusiv a celor asupra cărora este instituită tutela sau curatela se identifică de către reprezentantul legal, în temeiul declaraţiei pe propria răspundere, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii.

În cazul copilului separat de părinţi asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela ori în cazul copilului separat de părinţi asupra căruia nu este instituită sau a fost revocată tutela sau curatela în condiţiile prevederilor legale şi care este plasat în serviciul de plasament de tip familial sau de tip rezidenţial ori în instituţia de asistenţă socială publică, de educaţie, de învăţământ, de tratament, ori într-o altă instituţie similară, reprezentantul acestuia se prezintă suplimentar, după caz:

 • dispoziţia autorităţii tutelare cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;
 • dispoziţia autorităţii tutelare privind plasarea copilului în instituţia respectivă;
 • documentul ce confirmă funcţia ocupată de conducătorul instituţiei sau documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară;
 • declaraţia în scris a reprezentantului autorităţii tutelare sau a reprezentantului instituţiei în cauză din care să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului;
 • legitimaţia de serviciu sau actul de identitate al reprezentantului autorităţii tutelare sau al reprezentantului instituţiei în cauză.

Înlesniri la eliberarea pașaportului cetățeanului RM:

Denumirea serviciului

Termenul de prestare

Tarif (lei)

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (dacă solicitantul la momentul depunerii cererii nu deţine paşaport valabil):

 

 

a) participantului la cel de-al doilea război mondial1

30 zile calendaristice

gratuit

b) copilului rămas fără ocrotire părintească şi copilului cu dizabilităţi, care va pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale

b) copilului rămas fără ocrotire părintească şi copilului cu dizabilităţi, care va pleca peste hotarele Republicii Moldova la studii, conform acordului interguvernamental sau interministerial, în temeiul confirmării eliberate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetări

c) persoanei cu dizabilitate severă (invalid de gradul I) şi persoanei care a atins vârsta de pensionare conform Legii nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, care va pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza certificatului confirmativ, eliberat de către structurile teritoriale de asistenţă socială cu cel mult 60 de zile înaintea eliberării biletului de reabilitare/recuperare sau a demersului Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale1

d) persoanei cu dizabilitate accentuată care va pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza certificatului confirmativ eliberat de către structurile teritoriale de asistenţă socială, cu cel mult 60 de zile înaintea eliberării biletului de reabilitare/recuperare sau în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, o singură dată1

30 zile calendaristice

reducere 50%

f) copilului cu vârsta sub 1 an, care va pleca la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale

1 oră

la data adresării

24 ore

gratuit

h) Examinarea cererii privind autorizarea emigrării a pensionarului cu limită de vârstă sau a persoanei cu dizabilitate severă (invalidului de gradul I)

45 zile calendaristice

302
(pentru fiecare chestionar)

1În condițiile prevederilor HG nr. 210, din 24.03.2014, persoanele care declară pierderea sau furtul pașaportului, aflat în termen de valabilitate, sau prezintă pașaportul deteriorat, aflat în termen de valabilitate, nu beneficiază de înlesniri.

2La solicitarea serviciului de examinare a cererii pentru autorizarea emigrării şi a cererii pentru eliberarea paşaportului cetăţeanului RM, nu se achită tariful de 30 de lei pentru întocmirea chestionarului.

Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează, la cerere, indiferent de vârstă, cetăţenilor Republicii Moldova, care întrunesc condițiile prevăzute de legislația națională în vigoare și nu se află în una dintre situațiile de suspendare a dreptului la libera circulație în străinătate.

Începând cu 1 ianuarie 2011, în Republica Moldova, se eliberează, în exclusivitate, paşapoarte cu date biometrice (fotografia titularului, imaginea facială digitală, amprentele digitale, semnătura personală a titularului, care se aplică de la vârsta de 14 ani) şi în paşapoartele părinţilor nu se includ datele despre copii.

Valabilitatea paşaportului este stabilită, după cum urmează:

 1. pentru cetăţenii Republicii Moldova cu vârsta sub 7 ani pe un termen de 4 ani;
 2. pentru cetăţenii Republicii Moldova cu vârsta de la 7 ani până la 16 ani - pe un termen de 7 ani;
 3. pentru cetăţenii Republicii Moldova cu vârsta peste 16 ani pe un termen de 10 ani;
 4. pentru cetăţenii Republicii Moldova, ale căror amprente digitale temporar nu pot fi prelevate, pe un termen de 12 luni.

Modele:

Modelul paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova cu date biometrice, cu copertă de culoare roşie-vişinie (seria AB)

În circulaţie începând cu data de 05.02.2018, în exclusivitate

Pa?aportul biometric ceta?eanului RM

Modelul paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova cu date biometrice, cu copertă de culoare roşie-vişinie (seria AA)

În circulaţie începând cu data de  09.08.2014, în exclusivitate

Pa?aportul biometric ceta?eanului RM

Modelul paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova cu date biometrice, cu copertă de culoare albastră (seria A şi seria B)

În circulaţie cu începere de la 01.02.2008, concomitent cu tipul existent de paşaport non-biometric, la solicitare

Începând cu data de 01.01.2011, în exclusivitate

Pa?aportul biometric ceta?eanului RM

Modelul paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova fără date biometrice, cu coperta de culoare albastră (seria A)

În circulaţie din aprilie 1995

Pa?aportul fara date biometrice

Notă: În prezent, toate modelele de paşapoarte sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate.

 

DEPUNEREA CERERII

Cererea pentru eliberarea paşaportului și pentru autorizarea emigrării, inclusiv persoanelor stabilite cu domiciliul în străinătate, se depune personal de solicitant, în scris, în ţara, la orice subdiviziune teritorială a Agenţiei Servicii Publice, indiferent de locul înregistrării la domiciliu sau la reşedinţă a solicitantului, iar în străinătate - la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova. În lipsa acestora în statul de reşedinţă al solicitantului, cererea respectivă poate fi depusă la orice MDOC.

În situaţii speciale se admite depunerea cererii de către alte persoane, şi anume:

 1. în cazul minorului, inclusiv al celui asupra căruia este instituită tutela sau curatela, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acestuia (părinte, tutore, curator), cu condiţia prezenţei obligatorii a persoanei reprezentate;
 2. în cazul copilului separat de părinţi asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela, în calitate de solicitant acţionează autoritatea tutelară, cu condiţia prezenţei obligatorii a persoanei reprezentate;
 3. în cazul copilului separat de părinţi asupra căruia nu este instituită ori a fost revocată tutela sau curatela în condiţiile prevederilor legale şi care este plasat în serviciul de plasament de tip familial sau de tip rezidenţial ori în instituţia de asistenţă socială publică, de educaţie, de învăţămînt, de tratament, ori într-o altă instituţie similară, cererea se depune de către administraţia instituţiei respective, cu condiţia prezenţei obligatorii a persoanei reprezentate;
 4. în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acesteia (tutore), cu condiţia prezenţei obligatorii a persoanei reprezentate;
 5. în cazul persoanei imobilizate şi pentru care prelevarea amprentelor digitale nu este obligatorie sau este imposibilă, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul împuternicit prin procură autentificată de notar sau altă persoana abilitată prin lege;
 6. în situaţiile în care persoana este internată într-o instituţie medicală şi se află în stare gravă (inconştientă, în comă), paşaportul se eliberează la cererea persoanei care acţionează în interesul acesteia: membru de familie, rudă, iar în lipsa acestora, în urma demersului instituţiei medicale în cauză sau al administraţiei publice locale, dacă aceasta beneficiază de asistenţă socială;
 7. în cazul persoanei cu boală mintală sau deficienţe fizice, mintale ori psihologice, aflate la întreţinere în instituţia de tratament sau în instituţia socială, asupra căreia nu este instituită măsura de ocrotire sub nicio formă, paşaportul se eliberează în urma demersului instituţiei respective.

Dacă în privinţa persoanei cu capacitate deplină de exerciţiu este instituită o măsură de ocrotire, iar starea acesteia nu-i permite să ia în mod independent o decizie privind eliberarea paşaportului, la depunerea cererii persoana ocrotită este asistată de persoana însărcinată cu ocrotirea (asistent, mandatar împuternicit prin mandat de ocrotire în viitor, ocrotitor provizoriu, curator, membri ai consiliului de familie, precum şi alte persoane însărcinate cu ocrotirea în condiţiile legale).

Cetăţenii Republicii Moldova pot să deţină concomitent două paşapoarte valabile, cu condiţia că datele personale ale titularului conţinute în acestea să fie identice.

Persoana care a depus o cerere pentru eliberarea paşaportului, în schimbul celui declarat pierdut sau furat, şi între timp l-a regăsit, este în drept să o retragă şi să solicite restabilirea statutului acestuia în cazul în care până la data depunerii declaraţiei de regăsire nu a fost confecţionat un alt paşaport. În asemenea caz, solicitantului i se restituie parţial suma achitată pentru serviciu.        

În toate celelalte cazuri, statutul paşaportului declarat pierdut nu se restabileşte.

La depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului, titularul se identifică, i se preia imaginea facială şi se supune procedurii de prelevare a amprentelor digitale. Persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă (permanent sau temporar) şi copiii cu vârsta sub 12 ani sunt scutiţi de includerea obligatorie a amprentelor digitale în paşapoarte.

În cazul actului de identitate de uz intern nevalabil sau în lipsa acestuia, cererea pentru eliberarea paşaportului se admite numai în cazul depunerii concomitente a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate, cu condiţia că termenul de prestarea a serviciului de eliberare a buletinului de identitate să nu depăşească termenul de prestare a serviciului de eliberare a paşaportului.

Autoritatea competentă este în drept să-i ceară solicitantului documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente pentru a stabili statutul juridic, identitatea, starea civilă, precum şi existenţa restricţiilor la eliberarea paşaportului în condiţiile legii.

Înmânarea paşaportului

Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova se înmânează de către persoana responsabilă din cadrul SEAI/CM, contra semnătură, după cum urmează:

 1. personal titularului;
 2. reprezentantului legal al titularului sau persoana care acţionează în interesele acestuia;
 3. reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege.

La cererea solicitantului, paşaportul poate fi înmânat prin intermediul rețelei poştale a Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei", prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire sau prin livrarea paşaportului la adresa de destinaţie a solicitantului, prin intermediul Oficiului mobil de documentare.

În cazul înmânării actului de identitate reprezentatului legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură, sau persoanei care acționează în interesul titularului, acestea se identifică prin actul de identitate și, după caz, prezintă documentele ce confirmă acest drept.

Se permite înmânarea paşaportului minorului, care a atins vârsta de 14 ani, dacă există consimţământul în scris al reprezentantului legal al acestuia. Consimţământul reprezentantului legal se depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul SEAI/CM sau se autentifică de notar sau de alte persoane abilitate prin lege.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42
Facebook