Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Abrogarea Decretului sau a părții din Decretul Președintelui Republicii Moldova privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova

DOCUMENTE NECESARE

La depunerea cererii se prezintă următoarele documente:

 • actul  de identitate (în original şi copie):
  • documentul de călătorie şi permisul de şedere provizorie pentru apatrizi-în cazul persoanei căreia i s-a acordat dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, sau
  • buletinul de identitate pentru apatrizi – pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid, sau
  • actul eliberat de către autoritatea competentă pentru străini care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova – pentru solicitantul statutului de apatrid;
  • actul de identitate eliberat de autoritatea competentă a statului de reşedinţă – în cazul persoanei domiciliate în străinătate;
 • actul de identitate al reprezentantului legal – în cazul minorului sau al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei (în original şi copie);
 • documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoanele reprezentate (în original şi copie);
 • documentele de stare civilă: certificatele de naştere, inclusiv ale copiilor minori, de căsătorie, de divorţ, de schimbare a numelui  şi/sau a prenumelui, copia sau extrasul de pe actul de stare civilă, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă emisă de autorităţile străine privind desfacerea căsătoriei, documentele emise de instituţii din străinătate, altele decât cele de stare civilă privind înregistrarea faptelor de stare civilă (în original şi copie);
 • adeverinţa ce confirmă faptul că persoana, în pofida garanţiei, nu a dobândit cetăţenia statului respectiv (în original şi copie).
Programare
online