Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Redobândirea cetățeniei Republicii Moldova (G1)

DOCUMENTE NECESARE

La depunerea cererii se prezintă următoarele documente:

 • actul de identitate (în original şi copie):
  • paşaportul cetăţeanului străin sau documentul de călătorie şi permisul de şedere - pentru persoana căreia i s-a acordat drept de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, sau
  • buletinul de identitate - pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid sau de beneficiar de protecţie internaţională, sau
  • actul care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova, eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova -  pentru solicitantul statutului de apatrid;
 • actul de identitate al reprezentantului legal – în cazul minorului sau al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei (în original şi copie);
 • documentele ce atestă dreptul de reprezentare - pentru persoana reprezentată (în original şi copie);
 • autobiografia, în care se indică date despre starea civilă, adresa de  domiciliu, activitatea de muncă, date despre soţ (soţie)şi despre rudele de gradul I (părinţi, copii), şi motivul pierderii cetăţeniei (în original şi copie);
 • certificatul de cazier judiciar din ţara (ţările) al cărei (căror) cetăţean este şi din Republica Moldova, iar persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat prezintă documentul respectiv şi din ţara de domiciliere (în original şi copie);
 •  documentele de stare civilă: certificatele de naştere, inclusiv ale copiilor minori, de căsătorie, de divorţ, de schimbare a numelui  şi/sau a prenumelui, copia sau extrasul de pe actul de stare civilă, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă emisă de autorităţile străine privind desfacerea căsătoriei, documentele emise de instituţii din străinătate, altele decât cele de stare civilă privind înregistrarea faptelor de stare civilă (în original şi copie);
 • patru fotografii de dată recentă, de dimensiunea 4,5x3,5 cm, color, mat, pe fond alb. În cazul persoanei reprezentate, suplimentar se depune o fotografie de dimensiunea 10x15 cm, care să corespundă aceloraşi cerinţe.

În cazul în care numai unul din părinţi redobândeşte cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimţământul celuilalt părinte depus în faţa persoanei responsabile din cadrul autorităţii competente de recepţionarea cererii sau se prezintă documentul respectiv autentificat de notar ori de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie .

În cazul redobândirii cetăţeniei Republicii Moldova de către copiii minori în vârstă de la 14 până la 18 ani, se prezintă consimţământul acestora autentificat de notar şi certificatul de cazier judiciar.

Documentele necesare pentru redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova se prezintă în limba de stat. În cazul în care acestea vor fi întocmite în altă limbă, este necesară prezentarea acestora în traducere oficială, autentificată în modul stabilit de legislaţia naţională sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Programare
online