Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea buletinului de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova, cu certificatele cheilor publice cu termen de valabilitate de 2 ani (eCA)

INFORMAȚII GENERALE

Buletinul de identitate electronic este actul de identitate de uz intern, care se eliberează la solicitarea cetățeanului Republicii Moldova cu capacitate deplină de exercițiu și care conţine mijloacele semnăturii electronice şi certificatele cheilor publice, care se introduc în mediul de stocare electronică a datelor.

Buletinul de identitate electronic se eliberează pe termen de 10 ani.

Certificatele cheilor publice sunt valabile pe un termen de 2 ani, iar la expirarea acestui termen, la cererea titularului buletinului de identitate electronic valabil, se eliberează certificate noi conform tarifului stabilit.

Expirarea termenului de valabilitate a certificatelor cheilor publice și/sau defectarea mediului de stocare electronică a datelor nu influențează valabilitatea buletinului de identitate.

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate electronic se depune de către solicitant la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncţionale.

Cetăţenii Republicii Moldova nu pot deţine mai mult de un act de identitate de uz intern valabil

Beneficiarii de înlesniri la eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova care solicită eliberarea buletinului de identitate ce conţine mijloacele semnăturii electronice şi certificatul cheilor publice achită diferenţa de tarif stabilit pentru aceste documente.

Depunerea cererii

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova și pentru eliberarea certificatelor cheilor publice se depune personal de către solicitant la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale.

Identificarea

Identificarea persoanelor care au atins vârsta majoratului şi până la momentul adresării nu au fost identificate sau identificarea anterioară a acestora nu poate fi probată se face în temeiul declaraţiei în scris pe propria răspundere a solicitantului şi a soţului (soţiei), sau a solicitantului şi a unei rude de gradul I-III.

În lipsa soțului (soției) sau a rudei de gradul I-III, identificarea acestor persoane se face în temeiul declarațiilor pe propria răspundere, depuse concomitent de trei persoane terțe, cetățeni ai Republicii Moldova, titulari ai actelor de identitate valabile, care cunosc identitatea persoanei. În aceste cazuri, se prezintă autobiografia solicitantului, precum și documentele justificative, eliberate de organele de poliție, de autoritatea administraţiei publice locale sau de altă instituţie de stat, care dispune de informaţie despre persoana în cauză (livret militar, carnet de pensionar, certificat de la locul de studii sau muncă, titlul de călătorie etc.), dacă acestea contribuie la stabilirea identităţii persoanei.

Dacă persoana care urmează a fi identificată este titulă a unui act de identitate eliberat de autorităţile altui stat, aceasta se identifică în baza documentului respectiv.

Declarația de identificare a persoanei care solicită sau pe numele căreia se solicită eliberarea buletinului de identitate electronic se depune în scris în fața persoanei responsabile din cadrul autorității competente.

În cazul în care nu este posibilă identificarea persoanei în condiţiile expuse, identitatea acesteia se stabileşte de către instanţa de judecată.

Furnizarea sau comunicarea cu rea intenție a unor date eronate, incomplete sau false de către o persoană fizică fie pentru sine sau pentru un terț, se sancționează în conformitate cu prevederile legislației penale sau contravenționale.

Înmânarea

Buletinul de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova se înmânează, contra semnătură, personal titularului.

Înmânarea buletinului de identitate electronic prin reprezentant sau prin scrisoare recomandată nu se admite.

Parametrii tehnici

Smart Card Interface Support:
Contactless Smart Reader:

Supports ISO 14443 Part 4 Type A and B cards and MIFARE series Operating System Suport
Windows AIOSR 
LinuxR 
Mac OSR
Android 3.1 and above

Programare
online