Modificarea, rectificarea și/sau completarea actului de stare civilă (inclusiv în urma schimbării numelui de familie al copilului minor cu vârsta de până la 16 ani)

INFORMAȚII GENERALE

Modificarea actelor de stare civilă este un proces important de activitate în cadrul Direcţiei generale stare civilă, care constă în verificarea corectitudinii înscrierii datelor personale în conținutului actelor de stare civilă întocmite pe numele persoanei, precum și cu cele întocmite pe numele ascendenților și/sau descendenților săi, cu efectuarea modificărilor de rigoare.

Modificarea actului de stare civilă are loc prin mai multe modalități legale, după cum urmează:

Etapele soluționării:

Pentru modificarea actelor de stare civilă (constituirea dosarului) se recurge la următoarele etape:

 1. Depunerea cererii:

  Cererea de modificare a actului de stare civilă, însoțită de documentele ce atestă existența inexactităților în actele de stare civilă:

  • în a cărui rază teritorială este domiciliul solicitantului;
  • în posesia căruia se află actul supus modificării.
 2. Examinarea cererii:

  Serviciul stare civilă (în continuare SSC), examinând cererea va constitui dosarul, va emite Decizia în acest sens și va întocmi Avizul cu privire la anularea, rectificarea și/sau completarea actului de stare civilă.

  În cazul adresării la Serviciul stare civilă de la domiciliul solicitantului, funcționarul va expedia dosarul la SSC în posesia căruia se află actul supus modificării.

 3. Modificarea actului de stare civilă:

  În baza Deciziei SSC, aprobate de șeful acestuia, se modifică actul de stare civilă respectiv. Solicitantului i se eliberează, în baza actului de stare civilă modificat, certificatul și/sau extrasul respectiv, iar în caz de necesitate, acesta este transmis către SSC de la domiciliul solicitantului, pentru a fi înmânat.

  Modificarea actului de stare civilă se va efectua de către SSC în posesia căruia se află actul supus modificării. Certificatul și/sau extrasul de stare civilă respectiv va fi expediat la SSC în a cărui rază teritorială domiciliază solicitantul pentru înmânare.

  În cazul inițierii procedurii de modificare a actului de stare civilă înregistrat în străinătate (inclusiv statele CSI), aceasta se va realiza la SSC de la domiciliul solicitantului.

 4. Cazuri speciale de aprobare a dosarului de către Direcţia generală stare civilă:

  În anumite cazuri dosarul privind modificarea actului de stare civilă este examinat în vederea aprobării de către Direcția generală stare civilă, în cazul când:

  1. actul de stare civilă urmează a fi modificat în baza deciziei emise de serviciile de stare civilă din unitățile administrativ-teritoriale din stângă Nistrului, cărora li se pot atribui forme și condiții speciale de autonomie, dacă dosarul respectiv a fost organizat în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova;
  2. modificării rubricii naționalitate.

  Examinarea și aprobarea dosarului are loc în termen de 15 zile lucrătoare fără a fi luat în considerație termenul de transmitere prin intermediul serviciului de curier.

  Examinarea dosarului privind modificarea actului de stare civilă de către DGSC poate fi efectuată la cererea persoanei, și în regim de urgență, în cazul prezentării personale a solicitantului la Secția metodică și examinarea dosarelor de stare civilă a Direcției generale stare civilă cu sediul – str. Mihai Viteazul 11/1, mun. Chișinău.

  Pentru examinarea în regim de urgență a dosarului respectiv urmează a fi prezentate următoarele documente:

  • dosarul respectiv sigilat (în plic) în modul stabilit;
  • actul de identitate al solicitantului;
  • dovada împuternicirii (în cazul reprezentării): procura, contractul de mandat, legitimația de serviciu ce confirmă reprezentarea autorității tutelare sau a altui organ abilitat ș.a.;
  • bonul privind achitarea taxelor stabilite.

Categorii de solicitanți

Pot solicita modificarea actului de stare civilă următoarele categorii de solicitanți:

 • titularul actului de stare civilă;
 • membrii familiei, rudele decedatului în cazul când titularul actului de stare civilă a decedat;
 • reprezentantul legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exercițiu sau declarate incapabile prin hotărârea instanței judecătorești, părinților, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorității tutelare;
 • persoana împuternicită (prin procură).
Programare
online