Precizările ASP referitor la modificarea Nomenclatorului serviciilor prestate de către Agenție

În contextul modificării tarifelor pentru serviciile acordate de Agenţia Servicii Publice, comunicăm repetat că Hotărârea Guvernului cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice s-a  aprobat la data de 22 decembrie 2020 cu nr.966 și s-a publicat în Monitorul Oficial din 31 decembrie 2020. Proiectul hotărârii s-a  elaborat de către Cancelaria de Stat în comun cu ASP, în temeiul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 (pct.1.18.1), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019.

Prin Hotărârea respectivă s-a  aprobat Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate, precum și Nomenclatorul serviciilor prestate și tarifele la acestea, dar și categoriile serviciilor prestate de ASP cu înlesniri și gratuit.

Decizia Guvernului prevede ajustarea tarifelor prin aplicarea Metodologiei unificate pentru toate grupurile de servicii prestate de ASP, bazate pe estimarea costurilor și acoperirea cheltuielilor aferente procesului de acordare a serviciilor, dar în același timp pune în sarcina ASP acoperirea tuturor cheltuielilor legate de prestarea serviciilor cu înlesniri și gratuite.

Reiterăm că tarifele la serviciile prestate de ASP nu au suferit modificări pe parcursul anilor precedenți pe fonul creșterii indicilor economico-financiari pe republică. Constatăm faptul, că s-au majorat tarifele la unele servicii, dar un factor important al Nomenclatorului actualizat este menținerea intactă a tarifelor la serviciile de bază a ASP, în pofida faptului că aceste tarife nu reprezintă cheltuielile reale ale Agenției și sunt sub cost (de exemplu, eliberarea actelor de identitate). În general, majorarea tarifelor se atestă la serviciile de urgență, fiind micșorat timpul de acordare al acestora. Iar tarifele la serviciile cu termenul obișnuit s-au păstrat, acordând posibilitatea solicitantului de a alege serviciul.

Atenționăm repetat, că pentru serviciile sociale de bază prestate persoanelor fizice este prevăzută menținerea gratuității a acestora. Astfel, de exemplu, înregistrarea nașterii, decesului, eliberarea primului buletin de identitate al cetățeanului RM, determinarea apartenenței persoanei la cetățenia RM, etc. se efectuează cu titlu gratuit. Concomitent, este prevăzută prestarea unor servicii cu titlu gratuit pentru persoanele cu dizabilități, copiilor rămași fără ocrotire părintească, veteranilor de război, victimelor traficului de ființe umane, persoanelor care se află la întreținerea statului, donatorilor voluntari de sânge, etc. (serviciile din domeniul  de stare civilă, eliberarea actelor de identitate și evidența populației, calificare a conducătorilor auto și înmatriculare a transportului, serviciile de furnizare a informației din resursele informaționale de stat, etc.).

Ce se referă la modificarea tarifelor la serviciile de înmatriculare a transportului și calificare a conducătorilor auto, constatăm menținerea unor tarife vechi, micșorarea tarifelor și termenelor de prestare a unor servicii, precum și majorarea neesențială a acestora, de exemplu:

 • eliberarea permisului de conducere: 320 lei (în termen de 30 de zile calendaristice) → 340 lei (20 de zile lucrătoare)
 • eliberarea permisului de conducere provizoriu pe perioada confecționării permisului de conducere permanent: tariful s-a menținut de 80 lei.
 • preschimbarea/restabilirea permisului de conducere: tariful și termenul s-au micșorat  - 400 lei (30 de zile calendaristice) → 340 lei (20 de zile lucrătoare).
 • întocmirea și expedierea interpelărilor de solicitare a confirmării valabilității permisului de conducere eliberat de autoritățile străine: tariful s-a micșorat  400 lei → 130 lei
 • verificarea autenticității permisului de conducere nesupus evidenței în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule în procesul preschimbării acestuia în permis de conducere al Republicii Moldova: tariful s-a micșorat 250 lei → 100 lei.
 • eliberarea certificatului de înmatriculare pentru vehicul: 320 lei → 330 lei
 • eliberarea plăcilor de înmatriculare (un set din două plăci (automobile)): 480 lei → 550 lei:
 • identificarea vehiculului în cazul primei înmatriculări în Republica Moldova: 400 lei → 600 lei
 • identificarea vehiculului înmatriculat în Republica Moldova: 200 lei → 280 lei

Totodată este prevăzută prestarea serviciilor de calificare a conducătorilor auto și înmatriculare a transportului în mod gratuit și cu înlesniri pentru anumite categorii de persoane (persoanele cu dizabilități, veteranilor de războipersoanelor care se află la întreținerea statului, etc.). Informații detaliate cu privire la termene, tarife și înlesniri, precum și programarea prealabilă pot fi vizualizate pe site-ul instituției: www.asp.gov.md sau la numerele de telefon 14909 și (+373) 022-25-70-70 .

Este de menționat, că prin intermediul paginii web a Agenției (http://e-services.md/?q=ro/content/verifisa-disponibilitatea-numarului-de-inmatriculare) se oferă serviciul  de verificare în regim online a informaţiei din Registrul de stat al transporturilor despre disponibilitatea numărului de înmatriculare, precum numărului care conține simbolurile solicitate  și a tarifului acestuia.

Totodată, menționăm că, potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr.966/2020, Agenţia Servicii Publice asigură implementarea Nomenclatorului serviciilor prestate de către ASP şi a tarifelor la acestea, pe etape, după cum urmează:

 1. servicii informaţionale şi electronice – la expirarea a 2 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a hotărârii (au intrat în vigoare pe data de 01.03.2021);
 2. servicii din domeniul examinării şi documentării conducătorilor de vehicule, servicii de livrare – la expirarea a 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a hotărârii (au intrat în vigoare pe data de 01.04.2021);
 3. servicii din domeniul cadastrului – la expirarea a 4 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a hotărârii menționate mai sus (au intrat în vigoare pe data de 04.05.2021);
 4. servicii din domeniul înmatriculării vehiculelor, confecţionării produselor din metal – la expirarea a 5 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a hotărâri (au intrat în vigoare pe data de 01.06.2021);
 5. servicii din domeniul înregistrării şi evidenţei cetăţenilor Republicii Moldova, cercetărilor tehnico-ştiinţifice, confecţionării documentelor de stat, blanchetelor de evidenţă strictă şi simplă, ştampilelor şi sigiliilor, cartelelor de plastic – la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a hotărârii (urmează să fie implementate, începând cu data de 01.07.2021).

Reiterăm că, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.314/2017 cu privire la constituirea ASP, Agenția este o instituție publică (non-profit) și își desfășoară activitatea în baza autonomiei financiare. Aplicarea tarifelor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.966/2020 nu va genera profituri pentru ASP, iar în cazul înregistrării unui profit în bilanțul contabil, acesta se face venit la bugetul de stat, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.314/2017.

Remarcăm, că în cazul menținerii tarifelor vechi, ASP risca să înregistreze pierderi financiare considerabile, care puteau afecta activitatea și posibilitatea ASP de autofinanțare, ceea ce inevitabil ducea la necesitatea subvenționării de către stat a activităților efectuate de ASP, în baza faptului că este o instituție fondată de Guvern.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42