Contract Acces la BCD fără plată

Anexa nr. 1
La Ordinul nr. 405 din 14.08.2020

Contract nr. ___________ (BCD/GR)
de prestare a serviciilor informaționale
din Banca Centrală de Date a cadastrului bunurilor imobile

Prezentul Contract este încheiat astăzi _______________ 202__, în mun. Chişinău

Instituția Publică ”Agenţia Servicii Publice”, reprezentată de către Sergiu MANIC, în calitate de Director adjunct, care acționează în baza procurii nr. 01/7023 din 07.09.2021, denumită în continuare „Prestator”, pe de o parte, şi

_______________________ , reprezentat/-ă de către _______________________, în calitate de _______________________, care activează în baza _______________________, denumită în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, ambele denumite în continuare „Părți”, iar separat „Parte”, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Noţiuni principale

1.1 Informaţie – date din Banca Centrală de Date (BCD) a cadastrului bunurilor imobile, deținută de Prestator.

1.2 Banca Centrală de Date a cadastrului bunurilor imobile (BCD) baza de date centrală în care se stochează informația referitor la înscrierile privind bunurile imobile, drepturile asupra lor, titularii de drepturi și alte informații, care poate fi accesată prin intermediul Portalului informațional al cadastrului bunurilor imobile „e–Cadastru”.

1.3 Servicii  informaționale din BCD – acordarea de către Prestator a accesului Beneficiarului la Informaţie, la distanţă, în mod automatizat, prin intermediul Portalului informațional al cadastrului bunurilor imobile ”e–Cadastru”.

1.4 Eliberarea planului cadastral – serviciu informațional opţional contra plată, care oferă acces la funcția de eliberare a planurilor cadastrale prin exportarea acestora.

1.5 Exportare – descărcarea informației grafice despre bunurile imobile în arhiva ”zip” MapInfo TAB format.

1.6 Date cu caracter personal – orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal) conform prevederilor art. 3 al Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

1.7 Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea. La prelucrarea datelor cu caracter personal în baza prezentului Contract, Beneficiarul va ține cont de prevederile art. 6 alin. (11) al Legii nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile.

1.8 Incident de securitate informaţională – orice operaţiune prin care se încearcă sau se realizează accesul neautorizat la Informație, un atac asupra integrităţii şi/sau confidenţialităţii Informaţiei. Aceasta include examinarea sau navigarea neautorizată, întreruperea sau anularea unui serviciu, date alterate sau distruse, prelucrarea (procesarea), stocarea sau extragerea informaţiilor, modificarea informaţiilor sistemului referitoare la caracteristicile componentelor hardware, firmware sau software cu sau fără ştiinţa sau intenţia utilizatorului.

1.9 Administrator – persoană fizică împuternicită de Beneficiar, în vederea reprezentării acestuia în aspectele organizatorice și tehnice de executare a Contractului.

1.10 Utilizator – persoana fizică desemnată în cadrul prezentului contract de către Beneficiar, cu drept de acces autorizat la Informație, acţionând sub autoritatea Beneficiarului.

1.11 Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (în continuare – CNPDCP) - organul de control al prelucrărilor de date cu caracter personal.

2. Obiectul contractului

2.1 Prin prezentul contract, Prestatorul se obligă să ofere Beneficiarului acces nelimitat și gratuit (abonament gratuit) la BCD şi, după caz, acces cu plată la serviciul de eliberare a planului cadastral.

2.2 Serviciul de eliberare (exportare) a planului cadastral (la nivel de sector cadastral) se prestează la solicitarea oficială a Beneficiarului, conform tarifelor din Anexa nr. 1 .

2.3 Serviciile informaționale în baza prezentului Contract se prestează în mod automatizat, la distanță, doar pe teritoriul Republicii Moldova, prin transmiterea informațiilor solicitate la adresele electronice ale utilizatorilor nominalizați în Anexa nr.2 la Contract.

2.4 Beneficiarul va utiliza informația accesată în scopul verificării drepturilor înregistrate asupra bunului imobil în stricta conformitate cu legislația în vigoare.

2.5 Informația accesată din BCD conține date cu caracter personal pentru prelucrarea incorectă a căreia Beneficiarul poartă răspundere conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

2.6 Beneficiarul accesează informaţia ce conţine date cu caracter personal de la Prestator cu condiția consemnării în câmpul prestabilit/predestinat (câmpul Destinația) a temeiului legal pentru aceasta la fiecare caz de accesare, conform prevederilor Legilor nr. 133/2011 și nr. 1543/1998.

2.7 Beneficiarul este în drept să solicite suspendarea sau încetarea accesului la Serviciile informaționale în cadrul prezentului Contract. Solicitarea oficială se prezintă Prestatorului în scris până la data de 30 a lunii premergătoare celei din care se vor produce efectele suspendării/ încetării respective.

3. Obligaţiile Prestatorului

3.1 Asigurarea accesului la Informația pentru utilizatorii stipulați în Anexa nr. 2.
Notă: Prestatorul nu garantează accesul la BCD/exportări de la orele 20:00 până la 09:00 (timp necesar pentru actualizarea informației în BCD).

3.2 Atribuirea utilizatorilor desemnaţi de Beneficiar unui nume login şi parolei, care poartă un caracter secret, nu pot fi divulgate și transmise altor persoane.

3.3 Conectarea, deconectarea, reconectarea utilizatorilor la BCD după prezentarea Listei utilizatorilor, semnată de către Beneficiar.

3.4 Restabilirea funcționării BCD în termeni rezonabili (probleme tehnice ce împiedică funcționarea BCD).

3.5 Sistarea accesului la Serviciilr în cazul depistării accesului terțelor persoane, folosind parola de acces acordată Beneficiarului pentru un anumit utilizator, cât și în cazul încălcării de către Beneficiar a prevederilor contractului.

3.6 Monitorizarea accesărilor la BCD și la serviciul de eliberare a planului cadastral.

3.7 Blocarea accesului utilizatorilor Beneficiarului la BCD în cazul depistării incidentelor de securitate informațională în procesul controalelor tehnice a securității informaționale și monitorizării accesărilor.

3.8 Deconectarea în mod automat a Utilizatorilor în cazul lipsei de accesări în decursul a șase luni consecutive.

3.9 Asigurarea informării imediate a CNPDCP și, după caz, Beneficiarului, despre incidentele de securitate informaţională care au avut loc în procesul prestării serviciilor informaţionale.

4. Obligaţiile Beneficiarului

4.1 Organizarea locurilor automatizate de muncă (LAM) și comunicațiilor electronice pentru utilizarea BCD, din cont propriu.

4.2 Desemnarea unei persoane responsabile de îndeplinirea prevederilor prezentului Contract – Administrator și asigurarea îndeplinirii continue a funcției acestuia.

4.3 Prezentarea Prestatorului pe suport de hârtie sau în format electronic Listei utilizatorilor, semnată, întocmită conform prevederilor Anexei nr. 2, pentru asigurarea conectării/deconectării Utilizatorilor sau resetarea parolelor acestora.

4.4 Îndeplinirea obligațiilor, prevăzute la pct.4.1 – 4.3 în termen de 5 zile lucrătoare din momentul semnării prezentului Contract cu  informarea Prestatorului despre această.

4.5 Informarea Prestatorului despre orice modificare a listei Utilizatorilor, în termen de 5 zile de la data respectivă, cu solicitarea de deconectare a Utilizatorilor excluși.

4.6 Neadmiterea persoanelor neautorizate la LAM.

4.7 Instituirea mecanismelor de evidență a accesărilor informației ce conține date cu caracter personal de la Prestator, care să demonstreze legalitatea accesării datelor cu caracter personal (conform cerințelor prevăzute în  Hotărârea Guvernului nr. 1123/2010).

4.8 Informarea imediată a CNPDCP și Prestatorului despre incidentele de securitate informaţională care au avut loc în procesul accesării informaţiei BCD, ce conține date cu caracter personal.

4.9 Efectuarea cercetării de serviciu în cazul pierderii sau compromiterii parolei de către utilizatorii BCD, rezultatele căreia vor fi prezentate în termen de 5 zile lucrătoare în scris  Prestatorului, cu prezentarea listei utilizatorilor pentru eliberarea parolei noi, conform Anexei nr. 2.

4.10 Monitorizarea riguroasă a procesului de oferire a parolelor. Neadmiterea transmiterii parolei altor utilizatori sau persoanelor terțe.

4.11 Informarea oficială a Prestatorului în termen de cel mult 5 zile despre desemnarea unui nou Administrator (în caz de înlocuire a Administratorului).

4.12 Asigurarea respectării următoarelor Cerinţe privind securitatea informaţiei accesate prin intermediul BCD:

a) Utilizatorii vor aplica nume login, care poartă un caracter secret şi nu poate fi divulgat.

b) Utilizatorii vor aplica parole, ce conţin cel puţin opt simboluri pe diferite registre de tastatură, cu schimbarea periodică a acesteia (o dată în 90 zile), cu neadmiterea transmiterii parolei unui altui utilizator sau persoanelor terțe.

c) Utilizatorii vor asigura executarea politicii „ecranului curat”, adică finisarea obligatorie a lucrului cu BCD sau deconectarea terminalului în cazul lipsei necesităţii utilizării lui.

d) Utilizatorii nu vor admite copierea și răspândirea nesancționată a informației accesate.

e) Beneficiarul va lua măsuri de neadmitere a persoanelor terţe la LAM ale utilizatorilor.

f) Beneficiarul va asigura protocolarea și monitorizarea utilizatorilor și interpelărilor efectuate, cu indicarea datei, timpului și numele, prenumele utilizatorului, temeul legal pentru fiecarea accesare a datelor cu caracter personal.

g) Beneficiarul vă asigura confidențialitatea și nedivulgarea informațiilor cu care a făcut cunoștință în cadrul realizării sarcinilor și activităților în calitate de responsabil de Politica de securitate la prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor cerințelor stipulate în Hotărârea Guvernului nr. 1123/2010;

h) Beneficiarul va asigura informarea imediată prin scrisoare a Prestatorului despre incidentele de securitate informaţională care au avut loc în procesul accesării informaţiei.

i) Beneficiarul se va înregistra obligatoriu în termeni restrinşi în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal ținut de CNPDCP (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.296/2012 privind aprobarea Regulamentului Registrului de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal).

4.13 Prezentarea la solicitarea Prestatorului, în termen de cel mult 10 zile calendaristice, a informaţiei cu privire la accesările efectuate de Utilizatori.

4.14 Asigurarea respectării prevederilor Legii nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998, Hotărârii Guvernului nr.1123/2010 privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal și altor acte normative referitoare la protecția acestor date, inclusiv de către Administrator și toți utilizatori ai Beneficiarului.

5. Ordinea de achitare și facturare

5.1 Plata pentru serviciul de eliberare a planului cadastral pentru fiecare sector (prin exportare) va fi efectuată de către Beneficiar prin virament până la data de 10 a lunii imediat următoare, în baza facturii emise de către Prestator pentru cantitatea Serviciilor prestate în luna precedentă.

5.2 Prestatorul va transmite factura fiscală Beneficiarului prin una din următoarele modalități:

 1. E-factura - Ciclu lung;
 2. E-factura - Ciclu scurt;

Notă: se va menționa de către Beneficiar o modalitate din cele propuse supra.

5.3 În cazul selectării de către Beneficiar a modalității de transmitere a facturii fiscale prin ,,ciclu scurt” (pct.5.2 lit.b) se va indica modul de primire a acesteia:

 1. Serviciul poștal al Î.S. „Poșta Moldovei” ( se va indica adresa poștală); _______________________
 2. Poșta electronică ( se va indica adresa poștei electronice); _______________________
 3. Personal (la sediul Prestatorului de pe str. A. Pușkin 42, mun. Chișinău).

5.4 În caz de neachitare de către Beneficiar a plății cuvenite în termenul stabilit, Prestatorul va sista  accesul la serviciul de eliberare a planului cadastral, blocând funcţia „Exportare”.

5.5 Prestatorul are dreptul să schimbe unilateral mărimea tarifelor stipulate în Anexa nr. 1, cât și condițiile de acces în conformitate cu procedurile și actele normative ce reglementează activitatea Prestatorului. În acest caz Prestatorul va informa Beneficiarul despre schimbarea tarifelor stipulate în Anexa nr. 1 cu 15 zile înainte de intrarea tarifelor în vigoare. Dacă în termen de 10 zile după înștiințarea dată, Beneficiarul nu și-a exprimat dorința de a cere rezoluțiunea Contractului, acesta va continua pentru viitor cu tarifele revăzute.

6. Clauze speciale

6.1 6.1 La executarea prezentului Contract, Părțile se vor conduce în special de prevederile Legii nr.467/2003 cu privire la informatizare şi resursele informaţionale de stat, Legii nr. 71/2007 cu privire la registre, Legii nr.20/2009 cu privire la prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice, Legii nr.1543/1998 cadastrului bunurilor imobile, Hotărârii Guvernului nr.1123/2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal.

7. Răspunderea părţilor

7.1 Ambele părţi poartă răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a condiţiilor prezentului Contract în conformitate cu legislaţia în vigoare.

7.2 În cazul neîndeplinirii prevederilor stipulate în cap. 4 al prezentului Contract, Prestatorul va fi în drept să modifice condiţiile de prestare a serviciilor informaţionale sau să ceară rezoluțiunea Contractului în mod unilateral, oferind în prealabil Beneficiarului un termen de 15 zile de înlăturare a deficienţelor.

7.3 Prestatorul nu poartă responsabilitate pentru calitatea prestării serviciilor în cazul în care aceasta este afectată de viteza mică a serviciului Internet a Beneficiarului.

8. 8. Circumstanțe care justifică neexecutarea obligațiilor contractuale

8.1. În cazul apariţiei circumstanţelor independente de voința părților (impedimente), care și a căror consecințe nu puteau fi prevenite, ce împiedică onorarea completă sau parţială a obligaţiilor de către părţi prevăzute de prezentul contract, şi anume: incendiu, inundaţie, cutremur, calamităţi naturale, dezordini în masă, răscoală, război, operaţii militare de orice caracter, şi alte circumstanţe independente de voința părților, termenul de executare a obligaţiilor contractuale se prelungeşte condiţionat de termenul de acţiune a acestor circumstanţe.

8.2. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului, însă în cazul în care această circumstanţă (impediment justificator) şi urmările ei se vor prelungi mai mult de o lună, fiecare Parte este în drept să renunţe la executarea obligaţiilor sale prevăzute de prezentul Contract. În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligațiile corelative se sting.

8.3. Partea, pentru care devine imposibilă executarea obligaţiilor prevăzute de prezentul contract, se obligă să înştiinţeze în formă scrisă partea opusă în termen de 5 zile lucrătoare, despre apariţia circumstanţelor care împiedică executarea obligaţiilor şi înlăturarea lor.

8.4. Dovezile corespunzătoare despre prezenţa acestor circumstanţe şi durata lor vor fi confirmate prin actele eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie sau de alte organe competente, după caz.

9. Soluționarea litigiilor

9.1 Litigiile şi neînţelegerile, care vor apărea în timpul executării prezentului Contract, după posibilitate, vor fi soluţionate pe calea negocierilor dintre Părţi.

9.2 În caz de nesoluţionare a litigiilor pe calea negocierilor, părţile vor lua măsuri anticipate de soluţionare a acestora, expediind pretenţiile în formă scrisă prin poştă cu aviz de recepţie. Pretenţiile (reclamaţiile), trebuie să conţină:

 • Circumstanţele, temeiurile şi în formă de anexe documentele, care confirmă încălcarea prevederilor contractului;
 • Propunerea de soluţionare a litigiului.

9.3 Termenul de prezentare a răspunsului la pretenţie (reclamaţie) este de 30 zile lucrătoare, în cazul neprezentării răspunsului în termenul indicat, se consideră că partea acceptă calea de soluţionare a litigiului propusă în pretenţie (reclamaţie).

9.4 În caz de refuz a soluţionării litigiului, inclusiv refuzul îndeplinirii prevederilor pretenţiei ca urmare a acceptului tacit (conform p.9.3. al Contractului), cealaltă parte se adresează în instanţa judiciară competentă a Republicii Moldova, pentru soluţionarea litigiului pe cale judiciară.

9.5 Relaţiile dintre Părţi privind acest Contract, sânt reglementate de prevederile legislaţiei Republicii Moldova, în vigoare.

10. Condiţii finale

10.1 Prezentul Contract intră în vigoare din data semnării lui de către ambele părţi, înregistrării conform procedurii stabilite de către Prestator şi este valabil pe un termen nelimitat, în măsura în care nici o parte nu notifică imposibilitatea acestei prelungiri.

10.2 Informaţia cu privire la clauzele prezentului Contract, precum şi orice informaţie, care devine cunoscută la încheierea, derularea, modificarea, rezoluțiunea şi/sau încetarea acestuia, este confidenţială şi poate fi adusă la cunoştinţă persoanelor terţe, doar cu acordul Părţilor, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

10.3 Efectuarea consultațiilor curente pe întrebări legate de serviciile prestate la tel:

Din partea Prestatorului:

 • pe întrebări tehnice                                     –  022-30 99 00;
 • pe întrebări organizatorice                         –  022-26-9594,_____________;
 • pe întrebări de securitate informaţională, 022 – 88-10-55,
 • protecția datelor cu caracter personal   – 022 – 504-104.

Din partea Beneficiarului:

_______________________

10.4 Toate anexele la prezentul Contract sunt părți integrante ale acestuia.

10.5 Prezentul Contract este redactat şi semnat în două exemplare, în limba de stat, a câte unul pentru fiecare din Părţi, având aceeaşi putere juridică.

10.6 Modificarea prevederilor prezentului Contract poate avea loc doar în baza acordului în scris al Părţilor cu excepția situațiilor prevăzute la pct. 5.5.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42