Întrebări frecvente

Documentele de stare civilă (certificat de stare civilă, extras de pe actul de stare civilă, inclusiv extras multilingv de pe actul de stare civilă, certificat explicativ, aviz privind modificările operate în actul de stare civilă, aviz privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui și/sau a prenumelui, certificatul de capacitate matrimonială, certificatul privind starea civilă) se eliberează la cererea:

 • titularului actului de stare civilă, 
 • membrilor familiei/rudelor (în cazul în care titularul actului este decedat), 
 • părinţilor/tutorilor/curatorilor/reprezentantului autorităţii tutelare (în cazul în care titularul actului de naştere este minor sau supus unei măsuri de ocrotire judiciară), 
 • reprezentantul împuternicit (în bază de procură autentificată notarial).

Cererile privind solicitarea eliberării documentelor de stare civilă pot fi depuse:

 1. la serviciul stare civilă ce deţine actul de stare civilă respectiv;
 2. la serviciul stare civilă în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul;
 3. prin intermediul portalului guvernamental www.servicii.gov.md;
 4. prin intermediul ghișeelor multimedia QIWI (8 servicii); 
 5. la Direcţia generală stare civilă (str. M. Viteazul, 11/1 et. 2).

Informații suplimentare pot fi vizualizate accesând următorul link: http://www.asp.gov.md/node/227 .
 

Subdiviziunile competente de stare civilă prestează următoarele servicii de modificare a actului de stare civilă:

 1. rectificarea numelui și/sau prenumelui conform onomasticii naționale (se prestează atât de SSC cât și DGSC);
 2. modificarea (inclusiv ca rezultat al schimbării numelui de familie minor cu vârsta de până la 16 ani), rectificarea, completarea actului de stare civilă (se prestează doar de SSC);
 3. operarea, în mod stabilit, a modificărilor în actul de stare civilă (se prestează atât de SSC cât și DGSC, doar în baza actului premergător și doar în cazul deținerii a tuturor actelor în fondul de arhivă propriu).

Tipul modificării și, respectiv, serviciul ce poate fi prestat solicitantului se determină la momentul depunerii cererii în baza informațiilor conținute în fondul de arhivă al actelor de stare civilă. DGSC își rezervă dreptul să direcționeze solicitantul la SSC în cazul în care efectuarea modificării ține de competența acestuia. Modificarea poate fi efectuată, la cererea personală a titularului actului de stare civilă sau reprezentantului împuternicit în bază de procură autentificată notarial de către acesta.

Cererile privind modificarea actului de stare civilă pot fi depuse:

 • la serviciul stare civilă care deţine actul de stare civilă respectiv;
 • la serviciul stare civilă în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul;
 • la Direcţia generală stare civilă (str. M. Viteazul, 11/1 et. 2).

Informații suplimentare privind modificarea actului de stare civilă pot fi vizualizate accesând următorul link: http://www.asp.gov.md/ro/node/3984.

a) La cererea privind transcrierea actului de naştere solicitantul va anexa următoarele documente: 

 • copia sau extrasul de pe actul de naștere întocmit în străinătate, ori certificatul respectiv, supralegalizat în temeiul HG nr.421/2013 sau apostilat şi tradus în modul stabilit, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, ori fără supralegalizare și traducere în cazul prezentării extrasului multilingv de pe actul de naștere, emis pe teritoriul statului care este parte la Convenția privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă, semnată la Viena la 8 Septembrie 1976; 
 • copiile actelor de identitate ale părinţilor copilului, dintre care cel puțin unul este cetăţean al Republicii Moldova, valabile la momentul depunerii cererii;
 • copia documentului prin care se confirmă temeiul înscrierii datelor despre tată (certificatul de căsătorie, declaraţia privind stabilirea paternității, etc.), în cazul în care aceste informații lipsesc în registrul actelor de stare civilă;

b) La cererea privind transcrierea actului de căsătorie solicitantul va anexa următoarele documente: 

 • copia sau extrasul de pe actul de căsătorie întocmit în străinătate, ori certificatul respectiv, supralegalizat în temeiul HG nr.421/2013 sau apostilat şi tradus în modul stabilit, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, ori fără supralegalizare și traducere în cazul prezentării extrasului multilingv de pe actul de căsătorie, emis pe teritoriul statului care este parte la Convenția privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă, semnată la Viena la 8 Septembrie 1976;   
 • copiile actelor de identitate ale soţilor;
 • copia certificatului de naştere al soţului, cetăţean al Republicii Moldova, în cazul în care aceste informații lipsesc în registrul actelor de stare civilă; 
 • copia documentului ce atestă desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare (certificat de divorţ, certificat de deces, hotărârea instanţei judecătorești privind desfacerea căsătoriei); 

c) La cererea privind transcrierea actului de divorț solicitantul va anexa următoarele documente: 

 • copia sau extrasul de pe actul de divorț întocmit în străinătate, ori certificatul respectiv, supralegalizat în temeiul HG nr.421/2013 sau apostilat şi tradus în modul stabilit, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, ori fără supralegalizare și traducere în cazul prezentării extrasului multilingv de pe actul de divorț, emis pe teritoriul statului care este parte la Convenția privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă, semnată la Viena la 8 Septembrie 1976;    
 • copia actului de identitate al soţului, cetăţean al Republicii Moldova;
 • copia certificatului de căsătorie la care face referire actul de divorț supus transcrierii, în cazul în care aceste informații lipsesc în registrul actelor de stare civilă; 

d) La cererea privind transcrierea actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui solicitantul va anexa următoarele documente: 

 • copia sau extrasul de pe actul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui întocmit în străinătate, ori certificatul respectiv, supralegalizat în temeiul HG nr.421/2013 sau apostilat şi tradus în modul stabilit, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, ori fără supralegalizare și traducere în cazul prezentării extrasului multilingv de pe actul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, emis pe teritoriul statului care este parte la Convenția privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă, semnată la Viena la 8 Septembrie 1976; 
 • copia actului de identitate al solicitantului, cetăţean al Republicii Moldova;
 • copia documentelor de stare civilă eliberate pe numele declarantului;
 • comunicarea oficială eliberată de către organele de stare civilă ale statului străin care au efectuat înregistarea actului de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, în care să fie indicate actele de stare civilă care urmează a fi modificate în baza actului respectiv sau declaraţia pe proprie răspundere a declarantului în acest sens; 
 • copia certificatului de naştere al solicitantului, cetăţean al Republicii Moldova, în cazul în care aceste informații lipsesc în registrul actelor de stare civilă; 

e) La cererea privind transcrierea actului de deces solicitantul va anexa următoarele documente: 

 • copia sau extrasul de pe actul de deces întocmit în străinătate, ori certificatul respectiv, supralegalizat în temeiul HG nr.421/2013 sau apostilat şi tradus în modul stabilit, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, ori fără supralegalizare și traducere în cazul prezentării extrasului multilingv de pe actul de deces, emis pe teritoriul statului care este parte la Convenția privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă, semnată la Viena la 8 Septembrie 1976; 
 • copia actului prin care se atestă apartenenţa decedatului la cetăţenia Republicii Moldova (buletinul de identitate, paşaportul naţional, după caz, adeverinţa/aviz prin care se confirmă apartenenţa defunctului la cetăţenia Republicii Moldova);
 • certificatele de stare civilă perfectate pe numele decedatului (certificat de naştere, căsătorie, divorţ, în cazul în care aceste informații lipsesc în registrul actelor de stare civilă);
 • copia actului de identitate al declarantului;
 • copia documentelor de stare civilă care atestă legătura de rudenie dintre declarant şi decedat.
   

Rudenia este legătura bazată pe descendenţa unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. În primul caz, rudenia este în linie dreaptă, iar în al doilea caz – în linie colaterală.
Gradul de rudenie se stabileşte prin numărul de naşteri, confirmate prin documentele de stare civilă.
Vezi anexa nr.1

Potrivit Instrucţiunii cu privire la certificarea faptelor de stare civilă, produse şi consemnate în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 29.05.2019, naşterea produsă şi consemnată în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender poate fi supusă certificării în baza înscrisului privind faptul naşterii, eliberat de structurile de stare civilă din stânga Nistrului. 

În scopul certificării faptului nașterii, solicitantul prezentând actul său de identitate, eliberat de autorităţile competente ale Republicii Moldova sau ale altui stat, dispune de dreptul de a se adresa la serviciile stare civilă competene în acordarea serviciilor de stare civilă locuitorilor din stânga Nistrului (SSC Varnița, Anenii Noi, Dubăsari, Ștefan Vodă, Rezina, Sănătăuca) cu cerere privind certificarea faptului de stare civilă respectiv, prin care să fie exprimat, inclusiv, acordul solicitantului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile legislaţiei Republicii Moldova, anexând la această cerere:

 1. înscrisul prin care se atestă naşterea, eliberat în localităţile din stînga Nistrului şi municipiul Bender cu cel mult o lună înainte de data adresării; 
 2. declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului privind confirmarea veridicităţii înscrisurilor prezentate, în care se indică faptul că solicitantul este informat cu privire la posibilitatea atragerii la răspundere penală pentru falsul în declaraţii;
 3. copia cererii mamei privind înscrierea datelor despre tată (după caz).

Pentru certificarea naşterii unei persoane născute în cadrul unei căsătorii consemnate în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender, suplimentar la documentele menţionate se prezintă următoarele documente:

 1. înscrisul prin care se atestă căsătoria, consemnat în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender, eliberat cu cel mult o lună înainte de data adresării;
 2. înscrisurile de stare civilă consemnate pe numele părinţilor, în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender, dacă pe numele acestora nu se atestă documente de stare civilă sau dacă acestea nu se păstrează în fondul de arhivă al actelor de stare civilă al Agenţiei Servicii Publice.

Cu referire la atribuirea IDNP pentru copiii născuţi în stânga Nistrului, acesta este atribuit de către serviciile eliberare a actelor de identitate.
 

Dacă există motive temeinice,  la cererea persoanelor care doresc să se căsătorească, şeful serviciului stare civilă poate reduce termenul legal stabilit de 1 lună pentru înregistrarea căsătoriei. Aceste motive includ, de obicei, circumstanțe pentru care încheierea unei căsătorii într-o anumită perioadă este dificilă pentru miri, necesită amânarea datei nunții pentru o perioadă semnificativă sau nedeterminată (contract de muncă peste hotare, deplasare peste hotare pe o durată mai mare de timp,etc.). 

În cazuri excepţionale (pericol pentru viaţă, graviditatea, naşterea copilului), căsătoria poate fi încheiată chiar în ziua depunerii declaraţiei de căsătorie (art.12 alin.(2) Codul Familiei al Republicii Moldova). 

În contextul celor expuse, la declarația de căsătorie, suplimentar actelor necesare prevăzute în legislație, se va anexa actul prin care se confirmă motivul urgentării.

Solicitarea transcrierii actelor de stare civilă care au fost înregistrate de către organele competente ale ţărilor străine în registrele de stare civilă naționale, poate fi efectuată de către rudele de gradul I și II ale titularului actului (bunei, părinți în cazul transcrierii actului de naștere pe numele copilului minor) sau de către persoana îndreptățită ce dispune de procură autentificată notarial din numele titularului actului (în care să fie specificat dreptul reprezentantului de a solicita transcrierea actului de stare civilă în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova).

În cazul dat la cererea privind transcrierea actului de stare civilă se anexează suplimentar copia actului de identitate a  reprezentantului legal sau împuternicit.
 

Conform prevederilor art. 34 al Legii nr.100/2001 privind actele de stare civilă, organul de stare civilă, la care se depune declarația de căsătorie, solicită viitorilor soți prezentarea actelor de identitate, a certificatului de naștere a străinului și, după caz, dovezile privind desfacerea sau încetarea căsătoriilor anterioare, precum şi decizia privind reducerea vârstei matrimoniale.

Căsătoria cu un cetățean străin se încheie numai dacă, pe lângă actele menționate supra, va fi prezentată dovada, eliberată de autoritatea competentă a statului al cărui cetățean este străinul, din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile de fond, cerute de legislația Republicii Moldova, pentru încheierea căsătoriei (art. 35 alin. (7) al Legii vizate).

La actele respective se anexează suplimentar copia pașaportului cetățeanului străin, iar în cazul urgentării căsătoriei, actele care justifică acest fapt.

NOTĂ! Actele prezentate de către cetăţeni străini / apatrizi şi certificatele eliberate de organele competente ale ţărilor străine în vederea încheierii căsătoriei pe teritoriul Republicii Moldova urmează a fi supralegalizate și traduse în limba română, dacă tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.

În cazurile în care ambii soți sunt de acord cu divorțul și între aceştia nu există neînţelegeri referitoare la partajul proprietăţii comune în devălmăşie, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi, conform art. 36 alin. (1) din Codul familiei, declarația de desfacere a căsătoriei se depune la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi sau unde a fost încheiată căsătoria. 

Totodată, art. 43 alin. (3) din Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă stabilește că dacă unul dintre soţi se află în imposibilitate de a se prezenta personal la organul de stare civilă pentru a depune declaraţia de divorţ, dorinţa acestuia poate fi expusă într-o declaraţie separată. În acest caz, declaraţia va fi autentificată de notar.

Conform art. 44 alin. (4) din Legea menționată înregistrarea divorţului se realizează în prezenţa soților, la expirarea termenului de o lună de la data depunerii declaraţiei de divorţ.
 

Paternitatea copilului născut în afara căsătoriei poate fi recunoscută de către tatăl său printr-o declaraţie comună a acestuia şi a mamei copilului, depusă la organul de stare civilă (art. 47 alin. (5 ) Codul Familiei al RM). Declaraţia comună a mamei şi tatălui copilului privind paternitatea poate fi depusă la serviciul stare civilă şi până la naşterea copilului (art.47 alin.(7) Codul Familiei al RM). În cazurile când mama este decedată, declarată decedată, incapabilă sau dispărută ori când nu i se cunoaşte locul aflării, precum şi în cazul decăderii ei din drepturile părinteşti, paternitatea se stabileşte în baza declaraţiei tatălui şi a acordului scris al autorităţii tutelare sau prin hotărârea instanţei judecătoreşti, dacă lipseşte un astfel de acord (art.47 alin.(6 ) Codul Familiei al RM). Dacă copilul este născut din părinţi necăsătoriţi între ei şi în lipsa declaraţiei comune a părinţilor sau a tatălui copilului, paternitatea se stabileşte de către instanţa judecătorească în baza declaraţiei unuia dintre părinţi, a tutorelui copilului sau a copilului însuşi la atingerea majoratului (art. 48 Codul Familiei al RM).

În conformitate cu art. 33 alin. (2) din Codul familiei, căsătoria poate înceta prin divorţ (desfacere), în baza cererii unuia sau a ambilor soţi.

În cazurile în care ambii soți sunt de acord cu divorțul și între aceştia nu există neînţelegeri referitoare la partajul proprietăţii comune în devălmăşie, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi, conform art. 36 alin. (1) din același Cod, declarația de desfacere a căsătoriei se depune la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi sau unde a fost încheiată căsătoria. 

De asemenea, căsătoria poate fi desfăcută la organul de stare civilă la cererea unuia dintre soţi, dacă celălalt soţ:

 1. este supus unei măsuri de ocrotire judiciară;
 2. a fost declarat dispărut;
 3. a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.

Dacă soţii au copii minori comuni şi nu au ajuns la un acord privind întreţinerea, educaţia şi domiciliul acestora sau în lipsa acordului la divorţ al unuia dintre soţi, desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească.

Desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească şi în cazurile când există acordul la divorţ al ambilor soţi, însă unul dintre ei refuză să se prezinte la organul de stare civilă pentru soluţionarea problemei.

Potrivit art. 36 alin. (5) din Codul familiei, litigii care apar între soți referitor la partaj, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi pot fi soluţionate pe cale judecătorească și după desfacerea căsătoriei de către organul de stare civilă.
Totodată, art. 43 alin. (3) din Legea nr. 100/2001 privind actee de stare civilă stabilește că dacă unul dintre soţi se află în imposibilitate de a se prezenta personal la organul de stare civilă pentru a depune declaraţia de divorţ, dorinţa acestuia poate fi expusă într-o declaraţie separată. În acest caz, declaraţia va fi autentificată de notar.
 

În conformitate cu Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr.738 din 20 iunie 2008, se scutesc de plata tarifului pentru serviciile de stare civilă prestate persoanele fizice:

 • invalizii de grupa I, II şi a III-a;
 • participanţii la cel de-al II-lea război mondial;
 • pensionarii de vîrstă;
 • părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
 • copiii orfani;
 • participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • cetăţenii Republicii Moldova care au participat la conflictele armate în interesul Republicii Moldova – 50 % din costul total al serviciului;
 • cetăţenii care solicită rectificarea greşelilor comise de organul de stare civilă la înregistrarea actelor de stare civilă;
 • cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior.

Instanţelor judecătoreşti, procuraturii, organelor de urmărire penală, autorităţilor tutelare, altor organe de stare civilă li se eliberează gratuit copii sau extrase de pe actele de stare civilă, precum şi informaţii referitoare la înregistrarea actelor de stare civilă.
 

Deoarece art. 21 alin. (1) din Legea Republicii Moldova privind actele de stare civilă prevede că înregistrarea naşterii se face la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială s-a produs naşterea sau îşi au domiciliu părinţii copilului.

În cazurile în care, în actele de stare civilă se atestă inexactităţi referitor la numele şi prenumele unei persoane, când acestea au fost denaturate în procesul transliterării cu litere ale alfabetului chirilic, rectificarea se soluţionează în baza actelor de naştere sau de căsătorie ale ascendenţilor. Modificările (completările și/sau rectificările) actelor de stare civilă se efectuează la serviciul stare civilă de la domiciliul solicitantului sau la Direcția generală stare civilă (str. Mihai Viteazul 11/1 et. II) în baza  cererii de rectificare (modificare și/sau completare) în temeiul actelor de stare civilă premărgătoare.

Operarea modificărilor în actele de stare civilă la cererea reprezentantului împuternicit de către titularul actului de stare civilă, se permite numai în cazul în care procura autentificată în modul stabilit, va indica expres asupra modificării în privinţa căreia persoana reprezentată și-a exprimat acordul.
 

Dreptul de a-şi schimba numele de familie şi/sau prenumele îl au cetăţenii Republicii Moldova care au atins vârsta de 16 ani. Schimbarea prenumelui copilului până la vârsta de 16 ani se soluţionează de către serviciul stare civilă pe baza cererii ambilor părinţi, conform art. 56 din Codul familiei, făcându-se rectificările corespunzătoare în actul de naştere al copilului (fără a se întocmi actul de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui). În caz de neînţelegere între părinţi, se va lua în consideraţie avizul autorităţii tutelare, ţinându-se cont, în exclusivitate, de interesele copilului.

Schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui copiilor cu vârsta între 16-18 ani se soluţionează la cererea copilului, solicitându-se şi acordul în scris al părinţilor acestora, cu excepţia cazurilor obţinerii capacităţii depline de exerciţiu de către solicitant până la atingerea majoratului, în modul prevăzut de lege.

Cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui se depune la serviciul stare civilă în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul.

Informații suplimentare privind activitatea/termenii sau tarifele serviciilor stare civilă teritoriale pot fi vizualizate pe pagina oficială a Agenției Servici Publice www.asp.gov.md.

Organele de stare civilă din Republica Moldova pot efectua, la cerere, interpelarea documentelor de stare civilă, precum și a duplicatelor  acestora din statele membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI), în baza Convenției cu privire la asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală, încheiată la Minsk, la 22 ianuarie 1993.
Cererea privind solicitarea certificatului şi/sau a extrasului de pe actul de stare civilă întocmit în străinătate poate fi depusă la serviciul stare civilă teritorial unde își are domiciliul persoana interesată ori la DGSC cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 11/1 (etajul II).
 Serviciile de întocmire şi expediere a interpelărilor se prestează următoarelor categorii de cetăţeni:

 1. titularului actului de stare civilă, în numele și interesul său;
 2. în cazul când titularul actului de stare civilă este decedat, declarat decedat sau dispărut - membrilor familiei sau persoanelor împuternicite prin procură de către aceștia, iar în lipsa membrilor familiei (dacă aceștia sunt decedați) - rudelor titularului actului;
 3. reprezentantului legal al minorului, al persoanei în privința căreia a fost dispusă aplicarea unei măsuri de ocrotire judiciară prin hotărârea instanţei judecătoreşti (părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare);
 4. reprezentantului împuternicit de către titularul actului de stare civilă.

Întocmirea şi expedierea interpelărilor de solicitare a certificatului şi/sau a extrasului de pe actul de stare civilă din străinătate se prestează în ziua adresării.

Certificatul de capacitate matrimonială se eliberează în conformitate cu prevederile Convenției Comisiei Internaționale de Stare Civilă nr. 20 cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, semnată la Munich la 5 septembrie 1980 și este destinat utilizării în străinătate pe teritoriul statelor ce fac domeniul de aplicare a prezentei Convenții. Certificatul de capacitate matrimonială se eliberează doar de către DGSC cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 11/1 (etajul II).
Pentru eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, urmează a fi prezentate următoarele acte:

 • actul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova – în original şi copie;
 • certificat de naştere al cetăţeanului Republicii Moldova – în original şi copie;
 • documentele ce fac dovada desfacerii sau încetării căsătoriei anterioare al cetăţeanului Republicii Moldova (certificat de divorţ sau certificat de deces al soţului/soţiei) în cazul în care aceste informații lipsesc în registrul actelor de stare civilă; 
 • copia actului de identitate al cetăţeanului străin supralegalizată și tradusă în modul stabilit, dacă tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel;
 • copia documentelor care fac dovada încetării căsătoriei anterioare a cetățeanului străin supralegalizate și traduse în modul stabilit, dacă tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel (hotărârea de judecată privind desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare);
 • certificatul privind starea civilă a cetăţeanului străin supralegalizat și tradus în modul stabilit, dacă tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.
   

În cazul în care titularul actului de stare civilă nu se adresează personal la subdiviziunile competente de stare civilă, în vederea depunerii cererii de solicitare a documentelor de stare civilă, ci depune cererea prin intermediul reprezentantului împuternicit, atunci, la cererea în cauză, urmează a fi anexată procura autentificată notarial, prin care persoana, în a cărui privinţă va avea loc reprezentarea, își va exprima voinţa expresă faţă de acțiunile pe care urmează să le întreprindă persoana care se împuterniceşte de către acesta, în textul procurii urmând să fie indicată următoarea formulare: „împuternicesc pe Numele Prenumele cu dreptul de a depune în numele meu la (denumirea subdiviziunii concrete a Agenției Servicii Publice) cererea privind solicitarea (denumirea concretă a documentului solicitat) și de a primi documentele respective...”

Astfel de procuri, în care la final, este inserată formularea standard „...acord reprezentantului meu dreptul de a depune orice tip de cerere cu toate rectificările, modificările, completările necesare și de ridicare a tuturor documentelor de stare civilă pe numele meu și a ascendenților/descendenților mei...”, nu sunt admisibile pentru încheierea categoriei date de acte juridice, și anume pentru solicitarea documentelor de stare civilă pe numele ascendenților/descendenților persoanelor reprezentate. Solicitarea şi eliberarea documentelor de stare civilă pe numele copiilor minori ai persoanei reprezentate prin procură sunt posibile, doar dacă aceste împuterniciri sunt expres prevăzute în procură. Procura care conţine împuterniciri de a acţiona doar în numele şi pentru persoana reprezentată nu constituie temei de a acţiona în interesul copiilor minori ai acestuia.

Dacă există motive temeinice, la cererea persoanelor care doresc să se căsătorească,  şeful serviciului stare civilă poate reduce termenul încheierii căsătoriei. În cazul încheierii căsătoriei într-un termen redus, viitorii soţi vor depune în acest sens o cerere scrisă, anexând actul prin care se confirmă motivul urgentării (pericol pentru viaţă, graviditate, naşterea copilului etc.) art. 35 alin.(2) din Legea Republicii Moldova privind actele de stare civilă. 
Termenele şi, corespunzător, tarifele-
30z - 20 lei (taxa de stat),
25z - 700 lei+20 lei( taxa de stat),
15z - 2100 lei+20 lei(taxa de stat),
5z - 3500 lei+20 lei (taxa de stat),
24h - 5600 lei+20 lei(taxa de stat), conform Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.738 din 20.06.2008.
 

În cazurile în care ambii soți sunt de acord cu divorțul și între aceştia nu există neînţelegeri referitoare la partajul proprietăţii comune în devălmăşie, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi, conform art. 36 alin. (1) din Codul familiei, declarația de desfacere a căsătoriei se depune la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi sau unde a fost încheiată căsătoria. 

Totodată, art. 43 alin. (3) din Legea nr. 100/2001 privind actee de stare civilă stabilește că dacă unul dintre soţi se află în imposibilitate de a se prezenta personal la organul de stare civilă pentru a depune declaraţia de divorţ, dorinţa acestuia poate fi expusă într-o declaraţie separată. În acest caz, declaraţia va fi autentificată de notar.

Conform art. 44 alin. (4) din Legea menționată înregistrarea divorţului se realizează în prezenţa solicitantului, la expirarea termenului de o lună de la data depunerii declaraţiei de divorţ.

Termenele și tarifele pentru desfacerea căsătoriei sunt prevăzute în Nomenclatorul și tarifele la serviciile de stare civilă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 - 100 lei - 20 lei (taxa de stat) separat pentru fiecare din soţi.

În ceea ce privește desfacerea căsătoriei pe cale judecătorească, actele necesare, termenele și tarifele vă recomandăm să vă adresați conform competenței la Judecătoria Chișinău (sediul centru).

Efectuarea programării prealabile la Serviciul stare civilă Varnița este posibilă în cazul prezentării solicitantului la sediul subdiviziunii respective amplasate în satul Varnița, str. Tighina 66 sau apelând la numărul de telefon: 0265 46 230 sau 0265 46 229.

În cazurile în care ambii soți sunt de acord cu divorțul și între aceştia nu există neînţelegeri referitoare la partajul proprietăţii comune în devălmăşie, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi, conform art. 36 alin. (1) din Codul familiei, declarația de desfacere a căsătoriei se depune la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi sau unde a fost încheiată căsătoria. 

Totodată, art. 43 alin. (3) din Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă stabilește că dacă unul dintre soţi se află în imposibilitate de a se prezenta personal la organul de stare civilă pentru a depune declaraţia de divorţ, dorinţa acestuia poate fi expusă într-o declaraţie separată. În acest caz, declaraţia va fi autentificată de notar.

Conform art. 44 alin. (4) din Legea menționată înregistrarea divorţului se realizează în prezenţa solicitantului, la expirarea termenului de o lună de la data depunerii declaraţiei de divorţ.

Deoarece potrivit art. 12 alin. (1) și (3) din Codul familie, încheierea căsătoriei se face în prezenţa persoanelor care se căsătoresc, după expirarea unui termen de cel puţin o lună din momentul depunerii de către ele a declaraţiei de căsătorie, dar care nu va depăși două luni.

Modalități de depunere a cererii privind solicitarea documentelor în regim on-line:
1. prin intermediul ghișeului multimedia QIWI pot fi obținute următoarele documente: 

 • extras de pe actul de naştere/de căsătorie/de deces, întocmite în perioada anilor 1918-1944;
 • extras multilingv de pe actul de naştere/de căsătorie/de deces; 
 • certificat privind starea civilă;
 • aviz privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie şi/sau a prenumelui (doar în cazul în care numele/prenumele nu a fost schimbat anterior).

2. prin intermediul portalului guvernamental www.servicii.gov.md, compartimentul „servicii de documentare”. 
În acest caz, solicitantul poate solicita serviciul dorit în orice moment al zilei, achitarea acestuia putând fi realizată prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice Mpay. O condiție necesară pentru a comanda/obține astfel de servicii este ca solicitantul să dispună de semnătura mobilă sau semnătura digitală. Documentele care pot fi solicitate prin intermediul portalului guvernamental www.servicii.gov.md sunt următoarele:

 • duplicatul certificatului de naştere/de căsătorie/de divorţ/de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui/de deces/de stabilire a paternităţii/de adopție;
 • extrasul de pe actul de naştere/de căsătorie/de divorţ/de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui/de deces;
 • extrasul multilingv de pe actul de naştere/de căsătorie/de deces;
 • certificalul privind starea civilă;
 • avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă;
 • avizul privind afirmarea sau infirmarea schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui;
 • certificatul de capacitate matrimonială;
 • certificate explicative.
   

În conformitate cu prevederile art. 65 din Legea privind actele de stare civilă, cetăţenii Republicii Moldova ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate de către organele competente ale ţărilor străine, inclusiv ale fostei U.R.S.S., pot solicita transcrierea lor la organul de stare civilă de la domiciliul acestor cetăţeni sau, după caz, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al Republicii Moldova nemijlocit.

Potrivit art. 38 din Codul civil în cazul în care nu poate fi stabilit domiciliu persoana se consideră domiciliată la locul reședinței sale temporare. În lipsă de reședință temporară este considerată că domiciliază la locul ultimului domiciliu, iar dacă acesta nu se cunoaște, la locul unde acea persoană se găsește.

Ținem să precizăm că competența teritorială a serviciului stare civilă în procesul de examinare a cererii privind transcrierea actelor de stare civilă se stabilește în raport cu domiciliul titularului actului de stare civilă.
 

Potrivit punctului 233 al Instrucţiunii cu privire la modul înregistrării actelor de stare civilă „Certificatele de stare civilă se eliberează în exclusivitate pe baza actului de stare civilă şi în strictă concordanţă cu acesta”.

Concomitent,  menţionăm că, în cazurile în care, în actele de stare civilă se atestă inexactităţi referitor la numele şi prenumele unei persoane, când acestea au fost denaturate în procesul transliterării cu litere ale alfabetului chirilic, rectificarea se soluţionează în baza actelor de naştere sau de căsătorie ale ascendenţilor [...].Modificările, completările sau rectificările actelor de stare civilă se efectuează la serviciul stare civilă de la domiciliul solicitantului în baza cererii de rectificare, modificare sau completare în temeiul actelor de stare civilă premărgătoare. Serviciul privind operarea modificărilor în actele de stare civilă la cererea reprezentantului împuternicit de către titularul actului de stare civilă, se permite numai în cazul în care procura autentificată în modul stabilit, prin care persoana, în a cărui privinţă va avea loc reprezentarea, își va exprima expres voinţa în privinţa rectificărilor ce urmează a fi efectuate.

Exemplu al rectificării/completării actelor de stare civilă în temeiul actului premergător: rectificarea actului de căsătorie în temeiul celui de naştere, inclusiv rectificarea actului de naştere al copilului în rubrica „părinți” în temeiul actului de căsătorie, divorţ sau schimbare a numelui și/sau a prenumelui ale părinților.

Modificarea, (rectificarea și/sau completarea) actelor de stare civilă în temeiul actului premergător deținut de Agenția Națională a Arhivelor se efectuează la serviciul stare civilă după domiciliul persoanei ineteresate.
 

Conform art. 12 alin.(2) din Codul Familiei RM, motive pentru urgentarea înregistrării căsătoriei constituie 
pericolul iminent pentru viaţa unuia dintre viitorii soți, graviditatea, inclusiv existenţa unui copil comun în vârstă de până la un an, etc.). Motive suplimentare celor prevăzute în legislație pentru urgentarea încheierii căsătoriei constituie imposibilitatea unuia dintre soți de a se afla în țară pe un termen mai mare de 1 lună, din cauza relațiilor contractuale de muncă existente în străinătate sau revenirea temporară a acestuia în Republica Moldova pe perioada concediului de odihnă anual, faptul dat fiind confirmat prin prezentarea documentelor justificative.

a) Vezi anexa 2
b) Vezi pct.11

a) Pentru eliberarea extrasului multilingv, solicitantul va prezenta, în mod obligatoriu, actul de identitate al titularului actului de stare civilă și al reprezentantului, în cazul în care cererea nu este depusă personal (în original și copie), valabil la momentul depunerii cererii; 
după caz:

 • dovada împuternicirii reprezentării (procura autentificată notarial, în original și copie), în cazul în care cererea nu este depusă personal;
 • documentele ce confirmă gradul de rudenie/calitatea de membru al familiei în raport cu titularul actului;
 • legitimaţia de serviciu, ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare, hotărârea instanţei judecătoreşti privind aplicarea unei măsuri de ocrotire judiciară în privința titularului actului;
 • documentele de stare civilă, care constituie temei pentru operarea modificărilor în actele de stare civilă, în cazul neidentificării actelor de stare civilă corespunzătoare în sistemele și resursele informaționale de stare civilă;
 • bonul privind achitarea tarifelor stabilite sau confirmarea plății în mod electronic.

b) Pentru lista documentelor necesare la transcrierea actelor de stare civilă vezi pct. 2

Conform în art. 49 al Legii nr. 100 din 26-04-2001privind actele de stare civilă, precum și art. 56 din Codul Familiei din RM, în baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul de stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.

În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul de stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.

Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.

În cazul în care se solicită eliberarea certificatului de deces la cererea persoanei care nu s-a aflat în relații de rudenie cu defunctul, la cerere urmează să fie anexate documentele justificative ce confirmă statutul de persoană interesată a solicitantului, precum și dreptul acestuia de a pretinde eliberarea certificatului de deces respectiv (de ex. certificatul de calitate de moștenitor, hotărârea judecătorească privind recunoașterea drept certă a creanței, etc.).

Registrele actelor de stare civilă constituite în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă se află în păstrare provizorie timp de 100 ani la subdiviziunile competente ale Direcției generale stare civilă după care se transmit spre păstrare permanentă Agenției Naționale a Arhivelor.

Încheierea căsătoriei se face în prezenţa persoanelor care se căsătoresc, după expirarea unui termen de cel puţin o lună de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.

Dacă există motive temeinice, la cererea persoanelor care doresc să se căsătorească (însoţită de acte ce ar confirma motivul urgentării), şeful serviciului stare civilă poate reduce termenul indicat supra, iar în cazuri excepţionale (pericol pentru viaţă, graviditate etc.) căsătoria poate fi încheiată chiar în ziua depunerii declaraţiei de căsătorie.

Cetăţenii Republicii Moldova ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate de către organele competente ale ţărilor străine, inclusiv ale fostei U.R.S.S., pot solicita transcrierea lor la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al Republicii Moldova, cu aprobarea cererilor de către Agenţia Servicii Publice.

Termenul de soluționare a cererii de transcriere a actelor de stare civilă de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova este condiționat de operativitatea și corectitudinea constituirii dosarului de către funcționarul responsabil din cadrul misiunii diplomatice/oficiului consular. Este important de menționat că soluționarea cererii de transcriere a actului de stare civilă în acest caz parcurge următoarele etape: transmiterea dosarului spre aprobare prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, examinarea dosarului de către subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice (aproximativ 15 zile), remiterea acestuia (aprobat sau respins) prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene misiunii diplomatice/oficiului consular, întocmirea actului de stare civilă și eliberarea documentului sau înlăturarea neajunsurilor depistate cu repetarea procedurii propriu-zisă.

La serviciile stare civilă teritorială se pot adresa solicitantul pentru a depune cerere privind eliberarea documentului de stare civilă dacă:

 • domiciliul solicitantului este în raza teritorială a serviciului;
 • actul de stare civilă este înregistrat de serviciul dat.

Totodată, serviciile de stare civilă pot fi solicitate şi:

 1. prin intermediul portalului serviciilor publice www.servicii.gov.md;
 2. prin intermediul terminalului multi-media QIWI.

În cadrul serviciilor stare civilă teritoriale sunt angajați colaboratori în conformitate cu schema de încadrare a Instituţiei Publice „Agenţia Servicii Publice”.

ASP a creat câteva posibilităţi de programare pentru a solicita prestarea serviciilor publice:

 • accesarea directă a portalului web “Programare electronică“ prin rețeaua Internet, accesînd pagina web: www.programare.asp.gov.md;
 • apelarea numărului unic de telefon al Call-centrului, 14909 sau 022-25-70-70;
 • adresarea personal la oficiul subdiviziunii teritoriale sau apelarea la numărul de telefon al subdiviziunii teritoriale.

Sunt eliberate 3 tipuri de extrase multilingve:

 • Extras multilingv de naştere;
 • Extras multilingv de căsătorie;
 • Extras multilingv de deces.
TermeneleCostul serviciuluiTaxa de statCostul total
În mod ordinar:   
30 zile50 lei10 lei60 lei
În mod de urgenţă:   
15 zile150 lei10 lei160 lei
5 zile250 lei10 lei260 lei
24 ore350 lei10 lei360 lei
1 oră500 lei10 lei510 lei

Actele de stare civilă întocmite pe numele cetățenilor Republicii Moldova de către organele competente ale țărilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

Respectiv, cetățeanul Republicii Moldova este obligat să declare transcrierea actului de stare civilă, în termen de 6 luni de la întoarcerea în țară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.

Cetăţenii Republicii Moldova ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate de către organele competente ale ţărilor străine, inclusiv ale fostei U.R.S.S., pot solicita transcrierea lor la organul de stare civilă de la domiciliul acestor cetăţeni sau, după caz, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al Republicii Moldova.

Modificarea, rectificarea sau completarea actului de stare civilă - presupune o intervenție în conținutul inițial al actului de stare civilă prin omisiunea unor date, înlăturarea unor inexactități sau completarea actului de stare civilă cu niște date personalizate ce lipseau in conținutul acestuia.

Legalizarea/Verificarea autenticității documentului de stare civilă şi confirmarea legalității acestuia (prin aplicarea ștampilelor), în vederea utilizării lui peste hotarele ţării:

 1. certificatului şi extrasului de pe actul de stare civilă;
 2. avizului privind modificările operate în actele de stare civilă.

Tarife:

 Termenele

Costul

În mod ordinar:

 

2 luni

Gratuit

În mod de urgenţă:

 

30 zile

20 lei

15 zile

60 lei

5 zile

100 lei

24 ore

140 lei

1 oră

200 lei

 

Înlesniri

Scutirile de plata tarifelor pentru serviciile prestate persoanelor fizice:

 • persoanele ce depun cereri în termen 2luni;
 • concomitent cu solicitarea documentului de stare civilă;
 • invalizi de grupaI, II, și a III-a;
 • participanții la al II-lea război mondial:
 • pensionarii de vîrsta;
 • părinții care au 3 și mai mulți copii minori;
 • copiii, elevii și studenții orfani ai instituțiilor de învățămînt, (excepție învățămîntul cu frecvență redusă) pînă la absolvirea instituției de învățămînt respective, însă nu mai mult decît pînă la împlinirea vîrstei de 23 de ani;
 • participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl;
 • cetățenii Republicii Moldova care au participat la conflictele armate în interesul Republicii Moldova – 50% din costul total al serviciului.

Cetățenii străini, cu domiciliul în afara teritoriului Republicii Moldova, încheie căsătoria pe teritoriul Republicii Moldova conform legislației Republicii Moldova dacă au dreptul la încheierea căsătoriei în conformitate cu legislația statului ai cărui cetățeni sunt.

Organul de stare civilă, la care se depune declarația de căsătorie, solicită viitorilor soți prezentarea actelor de identitate, a certificatelor de naștere și, după caz, a dovezilor privind desfacerea sau încetarea căsătoriei precedente.

Căsătoria cu un cetățean străin se încheie numai dacă, pe lângă actele menționate supra, va fi prezentată dovada (certificatul de capacitate matrimonială), eliberată de autoritatea competentă a statului al cărui cetățean este persoana respectivă, din care să rezulte că sânt îndeplinite condițiile de fond, cerute de legislația Republicii Moldova, pentru încheierea căsătoriei.

La actele respective se mai anexează copia pașaportului, inclusiv a paginii pe care este aplicată viza de intrare-ieșire în Republica Moldova, iar în cazul urgentării căsătoriei, actele ce justifică acest lucru.

În cazul în care legislația statului de origine al cetățeanului străin, nu prevede eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, persoanele interesate au dreptul să prezinte documente care confirmă conținutul normelor dreptului familiei ale statului respectiv pe care le invocă sau să contribuie într-un alt mod la determinarea conținutului acestor norme, depunând o declarație din numele cetățeanului străin pe proprie răspundere (autentificată notarial), privind lipsa impedimentelor la înregistrarea căsătoriei, care urmează a fi tradusă în limba de stat a Republicii Moldova și legalizată în modul stabilit.

Direcţia generală stare civilă şi subdiviziunile sale teritoriale utilizează în activitatea de prestare a serviciilor publice de stare civilă următoarele sisteme informaţionale de domeniu:

 • SI „Subdiviziunea teritorială stare civilă” (OSC Manager);
 • SI „Arhiva actelor de stare civilă” (ARHIV).

În același timp menționăm că, în toate subdiviziunile teritoriale stare civilă, sistemul informațional a fost implementat din martie 2018.

Cererea pentru eliberarea fișei de însoțire la buletinul de identitate pentru persoana imobilizată se depune de către reprezentantul acesteia împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrului multifuncțional al Agenţiei Servicii Publice.

La depunerea cererii persoana împuternicită prezintă:

 1. actul de identitate al său și buletinul de identitate al persoanei imobilizate;
 2. certificatul medical care atestă imobilitatea persoanei;
 3. procura în original.

Serviciul respectiv poate fi prestat și prin intermediul Oficiului mobil, care se va deplasa la adresa de destinație a persoanei imobilizate. În acest caz cererea pentru eliberarea fișei de însoțire la buletinul de identitate se va depune de către persoana imobilizată.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a fișei de însoțire solicitantul sau reprezentantul achită tariful stabilit.

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate pe numele minorului se depune de către reprezentantul legal – tutorele, cu prezenţa obligatorie a minorului, la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrului multifuncțional al Agenţiei Servicii Publice.

La depunerea cererii tutorele prezintă următoarele documente:

 1. certificatul de naştere al minorului. Prezentarea certificatului de naştere nu este obligatorie dacă informaţia despre datele cu caracter personal ale minorului, precum şi despre actul şi certificatul de naştere respectiv este actualizată în Registrul de stat al populaţiei. Suplimentar la cerere, tutorele va depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere prin care confirmă că datele cu caracter personal ale minorului din Registrul de stat al populaţiei corespund adevărului;
 2. actul de identitate al său;
 3. decizia autorităţii tutelare privind instituirea tutelei.

Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară a minorului care nu a atins vârsta de 14 ani asupra căruia este instituită tutela se efectuează la domiciliul sau la reşedinţa temporară a părinților, a unuia din părinți sau a tutorelui, în cazul în care instanţa de judecată nu a stabilit altfel.

Serviciul de eliberare a primului buletin de identitate se prestează în mod gratuit. Se achită doar taxa de stat pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară a minorului.

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate pe numele copilului se depune de către reprezentantul autorității tutelare, cu prezența obligatorie a minorului, la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrului multifuncțional al Agenţiei Servicii Publice.

La depunerea cererii reprezentantul autorității tutelare prezintă  următoarele documente:

 1. certificatul de naştere al minorului;
 2. legitimaţia de serviciu sau actul de identitate al său;
 3. dispoziţia autorităţii tutelare cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotirea părintească sau de copil rămas fără ocrotirea părintească;
 4. documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară.

Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară a copilului separat de părinți asupra căruia nu este instituită tutela se efectuează la domiciliul sau la reşedinţa temporară a părinților, a unuia din părinți, a rudei sau a persoanei la care locuiește copilul.

Serviciul de eliberare a primului buletin de identitate se prestează în mod gratuit. Se achită doar taxa de stat pentru înregistrare la domiciliu sau la reședința temporară a minorului.

Care sunt documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate pentru prima dată copilului separat de părinţi plasat în serviciul social de plasament (serviciul social de tip familial sau de tip rezidenţial ori în instituţia de asistenţă socială publică, de educaţie, de învăţământ, de tratament, ori într-o altă instituţie similară)?

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate pe numele copilului se depune de către reprezentantul serviciului/instituţiei în care este plasat copilul, cu prezența obligatorie a minorului, la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice.

La depunerea cererii reprezentantul serviciului/instituției respective prezintă următoarele documente:

 1. certificatul de naştere al minorului;
 2. legitimaţia de serviciu sau actul de identitate al său;
 3. dispoziţia autorităţii tutelare cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotirea părintească sau de copil rămas fără ocrotirea părintească;
 4. dispoziţia autorităţii tutelare privind plasarea copilului în serviciul/instituţia respectivă;
 5. documentul ce confirmă funcţia ocupată de conducătorul serviciului/instituţiei sau documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară;
 6. demersul administraţiei serviciului/instituției pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară a copilului.

Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară a copilului separat de părinţi asupra căruia nu este instituită ori a fost revocată tutela sau curatela şi care este plasat în serviciul social de plasament se efectuează la adresa serviciului/instituției respective.

Serviciul de eliberare a primului buletin de identitate se prestează în mod gratuit. Se achită doar taxa de stat pentru înregistrare la domiciliu sau la reședința temporară a minorului.

Cererea pentru eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova pe numele minorului se depune de către unul dintre reprezentanții legali ai acestuia sau, după caz, de către alt reprezentant prevăzut de lege, cu prezența obligatorie a minorului la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice.

Reprezentantul legal al minorului în condițiile legii poate fi: unul dintre părinți, tutorele sau curatorul. Copilul rămas temporar fără ocrotire părintească sau copilul rămas fără ocrotire părintească, asupra căruia nu a fost instituită tutela sau curatela este reprezentat de către autoritatea tutelară sau, în cazul plasării în serviciul social de plasament, acesta este reprezentat de către administrația serviciului/instituției respective.

În funcție de cine reprezintă minorul în condițiile legii, la depunerea cererii pentru eliberarea pașaportului pe numele acestuia se prezintă următoarele documente, în original:

1) În cazul în care cererea se depune de către unul dintre părinți aflați în căsătorie:

 1. certificatul de naștere al minorului;
 2. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări, rectificări sau completări în datele cu caracter personal ale minorului;
 3. buletinul de identitate al minorului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
 4. certificatul de căsătorie al părinților;
 5. actul de identitate al părintelui care îl reprezintă;
 6. pașaportul precedent al minorului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut părintele depune declaraţia de pierdere a pașaportului.

Părintele care reprezintă minorul depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa, autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului pe numele copilului.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului părintele achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii pașaportului precedent eliberat pe numele minorului achită și taxa de stat.

2) În cazul în care cererea se depune de către unul dintre părinți care au desfăcut căsătoria:

 1. certificatul de naștere al minorului;
 2. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări, rectificări sau completări în datele cu caracter personal ale minorului;
 3. buletinul de identitate al minorului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
 4. certificatul de divorț al părinților;
 5. pașaportul precedent al minorului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut părintele depune declaraţia de pierdere a pașaportului;
 6.  hotărârea instanței de judecată, definitivă și irevocabilă, cu privire la desfacerea căsătoriei părinților, în cazul în care căsătoria a fost desfăcută prin intermediul instanței de judecată sau hotărârea instanței de judecată privind stabilirea întreținerii și domiciliului copilului cu unul dintre părinți sau privind decăderea din drepturile părintești a unuia din părinți.

Părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei sau, după caz, cu privire la întreţinerea şi domiciliul copilului minor, depune, în scris, în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul său pentru eliberarea paşaportului copilului.

Prezentarea hotărârii instanței de judecată nu este obligatorie în cazul în care se va prezenta acordul ambilor părinţi privind eliberarea paşaportului minorului, autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie ori acordul va fi declarat de ambii părinți, în scris, în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate, precum şi în cazul în care unul dintre părinţi este împuternicit de celălalt părinte de a efectua toate acţiunile juridice în vederea eliberării paşaportului pe numele minorului prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie.

În cazul părinților a căror căsătorie a fost desfăcută de organul de stare civilă sau de notar, declarația în scris, din care rezultă acordul pentru eliberarea paşaportului o depune părintele, care reprezintă minorul. Informația despre autoritatea care a desfăcut căsătoria se indică în certificatul de divorț al părintelui.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului părintele achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii pașaportului precedent eliberat pe numele minorului achită și taxa de stat.

3) În cazul în care cererea se depune de către unul dintre părinți copilului născut în afara căsătoriei:

 1. certificatul de naștere al minorului;
 2. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări, rectificări sau completări în datele u caracter personal ale minorului;
 3. buletinul de identitate al minorului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
 4. pașaportul precedent al minorului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut părintele depune declaraţia de pierdere a pașaportului.

Părintele care reprezintă minorul depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate declarația pe proprie răspundere precum că căsătoria cu celălalt părinte al minorului nu a fost înregistrată, precum și depune în scris sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului părintele achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii pașaportului precedent eliberat pe numele minorului achită și taxa de stat.

4) În cazul în care cererea se depune de către tutore sau curator:

 1. certificatul de naștere al minorului;
 2. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări, rectificări sau completări în datele u caracter personal ale minorului;
 3. buletinul de identitate al minorului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
 4. pașaportul precedent al minorului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut tutorele sau curatorul depune declaraţia de pierdere a pașaportului;
 5. buletinul de identitate al tutorelui sau al curatorului;
 6. dispoziția autorității tutelare privind instituirea tutelei sau a curatelei.

Tutorele sau curatorul care reprezintă minorul depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului tutorele sau curatorul achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii pașaportului precedent eliberat pe numele minorului achită și taxa de stat.

5) În cazul copilului care este plasat în serviciul social de plasament, (serviciul social de tip familial sau de tip rezidenţial ori în instituţia de asistenţă socială publică, de educaţie, de învăţământ, de tratament, ori într-o altă instituţie similară):

 1. certificatul de naștere al minorului;
 2. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări, rectificări sau completări în datele u caracter personal ale minorului;
 3. buletinul de identitate al minorului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
 4. pașaportul precedent al minorului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut reprezentantul serviciului/instituției depune declaraţia de pierdere a pașaportului;
 5. dispoziţia autorităţii tutelare cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;
 6. dispoziţia autorităţii tutelare privind plasarea copilului în serviciul/instituţia respectivă;
 7.  documentul ce confirmă funcţia ocupată de conducătorul serviciului/instituţiei sau documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară sau de alte autorități publice centrale;
 8.  buletinul de identitate al reprezentantului autorităţii tutelare sau al reprezentantului serviciului/instituţiei în care este plasat minorul.

Reprezentantul serviciului/instituţiei care reprezintă minorul depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului reprezentantul serviciului/instituţiei achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii pașaportului precedent eliberat pe numele minorului achită și taxa de stat.

6) În cazul minorului separat de părinți asupra căruia nu a fost instituită tutela sau curatela și care nu a fost plasat în serviciul social de plasament:

 1. certificatul de naștere al minorului;
 2. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări, rectificări sau completări în datele u caracter personal ale minorului;
 3. buletinul de identitate al minorului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
 4. pașaportul precedent al minorului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut tutorele sau curatorul depune declaraţia de pierdere a pașaportului;
 5. dispoziţia autorităţii tutelare cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;
 6. documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară;
 7. buletinul de identitate al reprezentantului autorităţii tutelare;
 8. legitimaţia de serviciu al reprezentantului autorităţii tutelare;

Reprezentantul autorităţii tutelare depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului reprezentantul autorităţii tutelare achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii pașaportului precedent eliberat pe numele minorului achită și taxa de stat.

Persoana care a deținut anterior cetăţenia Republicii Moldova şi a renunţat la aceasta în condiţiile prevederilor legale o poate redobândi la cerere, fără a renunța la cetățenia altui stat.

Persoana cu vârsta peste 18 ani, născută pe teritoriul Republicii Moldova, care nu are dovada cetăţeniei Republicii Moldova şi nu este luată în evidenţă de Agenţia Servicii Publice ca cetăţean al Republicii Moldova, poate fi recunoscută ca cetăţean al Republicii Moldova la exprimarea consimţământului în scris în acest sens.

Cererea pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova se depune personal sau prin mandatar, ultimul dispunând de procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, în străinătate - la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova, iar în ţară - la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice.

La depunerea cererii solicitantul prezintă următoarele documente:

 1. paşaportul cetăţeanului străin sau documentul de călătorie;
 2. certificatul de naștere;
 3. alte documente de stare civilă care atestă schimbarea datelor cu caracter personal – în cazul în care sunt divergențe în datele cu caracter personal (nume, prenume) din actul de identitate prezentat și acelea din certificatul de naștere (certificatul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civil etc.).

Ca urmare, solicitantului i se eliberează pașaportul cetățeanului Republicii Moldova cu mențiunea ce atestă stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate.

Cererea pentru eliberarea actelor de identitate pe numele persoanei care este internată într-o instituţie medicală şi se află în stare gravă (inconştientă, în coma) poate fi depusă de către un membru de familie sau de către o rudă la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice. În lipsa unei astfel de persoane, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituţiei medicale în cauză sau al autorităţii administraţiei publice locale, dacă persoana internată beneficiază de asistenţă socială.

Suplimentar la cerere se prezintă următoarele documente:

 1. actul de identitate al solicitantului aflat în posesie, iar în cazul în care acesta a fost pierdut persoana care acționează în interesul bolnavului depune declaraţia de pierdere a actului de identitate respectiv;
 2. documentele de stare civilă;
  Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie, dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului de la eliberarea ultimului act de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova. Suplimentar la cerere, membrul de familie sau ruda depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens;
 3. certificatul medical care atestă starea gravă a sănătății persoanei;
 4. 2 fotografii de dată recentă de dimensiunea 10x15 cm, color, mat, pe fond alb, pentru eliberarea buletinului de identitate sau 2 fotografii de dimensiunea 3x4 cm, color, mat, pe fond alb în cazul solicitării buletinului de identitate provizoriu;
 5. actul de identitate al membrului de familie sau al rudei, în cazul în care în interesul solicitantului acţionează una din aceste persoane;
 6. demersul instituției medicale sau al autorității administrației publice locale şi legitimaţia de serviciu sau actul de identitate al reprezentantului instituţiei medicale sau al autorității administrației publice locale, în cazul în care în interesul persoanei acționează reprezentantul acestor entităţi.

Care sunt documentele necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară în locuinţa proprietate privată asupra căreia solicitantul nu are dreptul de proprietate şi nu dispune de document ce atestă dreptul de folosinţă (contract de locaţiune)?

Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară se efectuează în temeiul cererii solicitantului însoţită de următoarele documente:

 1. buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova sau buletinul de identitate provizoriu;
 2. documentul ce atestă dreptul de proprietate;
 3. declaraţia de primire în spaţiul locativ depusă în scris de către proprietarul sau coproprietarii locuinţei în faţa persoanei responsabile de recepţionarea cererii sau solicitantul prezintă declarația respectivă autentificată de notar ori de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie – în cazul în care proprietarul/coproprietarii sunt persoane fizice;
 4. demersul de primire în spaţiul locativ depus de către proprietarul sau coproprietarii locuinţei în cazul în care aceștia sunt persoane juridice.

În cazul în care locuinţa este proprietate privată a persoanei juridice, solicitantul prezintă suplimentar extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept, pentru a stabili administratorul persoanei juridice respective. Prezentarea acestui extras nu este obligatorie dacă persoana responsabilă de recepționarea cererii poate verifica această informaţie prin Registrul de stat al unităţilor de drept.  

Pentru prestarea serviciului de înregistrare la domiciliu sau la reședința temporară solicitantul va achita taxa de stat  10 lei și tariful 10 lei. În cazul în care înregistrarea la domiciliu va avea loc cu radierea concomitentă de pe adresa de domiciliu anterioară solicitantul va achita taxa de stat și tariful de 20 de lei.

Înregistrarea la reşedinţa temporară se efectuează în temeiul cererii solicitantului însoţită de următoarele documente:

 1. buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova sau buletinul de identitate provizoriu;
 2. contractul de locaţiune.

Înregistrarea la reședința temporară se va efectua pe perioada pe care a fost transmisă în folosință locuința, indicată în contractul de locațiune.

Pentru prestarea serviciului de înregistrare la reședința temporară solicitantul va achita taxa de stat  10 lei și tariful 10 lei. În cazul în care înregistrarea la reședința temporară va avea loc cu radierea concomitentă de pe adresa de reședință temporară anterioară solicitantul va achita taxa de stat și tariful de 20 de lei.

În locuinţa proprietate publică pasibilă de privatizare pot fi înregistrate la domiciliu sau la reşedinţa temporară persoanele incluse în bonul de repartiţie sau în alt act de repartizare legală a locuinţei respective, precum şi membrii familiei acestora în temeiul următoarelor documente:

 1. buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova sau buletinul de identitate provizoriu;
 2. bonul de repartiţie a locuinţei proprietate publică, pasibilă de privatizare în condiţiile prevederilor legale, eliberat de autoritatea administraţiei publice locale (primărie) după data de 29 noiembrie 2015, sau, după caz, reconfirmat de autoritatea administraţiei publice locale (primărie) dacă a fost eliberat până la data de 29 noiembrie 2015, ori documentul justificativ eliberat de autoritatea administraţiei publice locale (primărie) prin care se stabileşte dreptul de folosinţă asupra locuinţei proprietate publică, pasibilă de privatizare;

În cazul înregistrării persoanelor incluse în bonul de repartiţie nu se depune declaraţia de primire în spaţiul locativ de către persoanele care sunt înregistrate deja la domiciliu sau la reşedinţa temporară pe adresa respectivă.

Pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară a membrilor familiei ai persoanelor incluse în bonul de repartiţie sau în alt act de repartizare legală a locuinţei, se depune suplimentar declaraţia de primire în spaţiul locativ de către persoanele incluse în bonul de repartiţie sau în alt act de repartizare legală a locuinţei în cazul în care aceştia sunt înregistraţi la domiciliu sau la reşedinţa temporară pe adresa respectivă.

Pentru prestarea serviciului de înregistrare la domiciliu sau la reședința temporară solicitantul va achita taxa de stat  10 lei și tariful 10 lei. În cazul în care înregistrarea la domiciliu va avea loc cu radierea concomitentă de pe adresa de domiciliu anterioară solicitantul va achita taxa de stat și tariful de 20 de lei.

Termenul comenzii pentru eliberarea actelor de identitate poate fi modificat în temeiul cererii solicitantului, depusă în acest sens la serviciul eliberare a actelor de identitate unde a fost solicitată eliberarea documentului sau la serviciul eliberare a actelor de identitate Centru din municipiul Chişinău, la Centrul multifuncțional Bălţi sau la Centrul multifuncțional Comrat, cu achitarea tarifului suplimentar respectiv.

Actul de identitate confecționat va fi înmânat la serviciul eliberare a actelor de identitate sau la centrul multifuncțional unde a fost depusă cererea pentru modificarea termenului comenzii.

Categoriile de persoane care beneficiază de înlesniri la eliberarea actelor de identitate ale cetățeanului Republicii Moldova sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului  nr. 210/2014 cu privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea actelor de identitate şi sunt indicate pe pagina web oficială a Agenţiei Servicii Publice www.asp.gov.md, în compartimentul „Servicii”, subcompartimentul „Persoane fizice”, rubrica „Acte de identitate și cetățenia”, secțiunea „Înlesniri”.

Cererea pentru eliberarea adeverinţei privind ultima înregistrare la domiciliu şi/sau la reşedinţa temporară a persoanei decedate se depune la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncţionale de către succesorul persoanei decedate.

La depunerea cererii succesorul prezintă următoarele documente:

 1. actul de identitate;
 2. certificatul de deces al persoanei decedate;
 3. certificatul de succesor (moştenitor) sau testamentul în cazul în care acestea au fost întocmite. Prezentarea acestor documente nu este obligatorie pentru cazurile în care informaţia este solicitată pentru realizarea unui interes legitim al solicitantului;
 4. documentele de stare civilă (de naştere, căsătorie, divorţ, schimbare a numelui şi/sau a prenumelui) necesare pentru a stabili legătura şi gradul de rudenie dintre succesor şi persoana decedată – în cazul în care nu se prezintă documentele ce atestă succesiunea, moștenirea sau testamentul. Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie în cazul în care gradul de rudenie dintre succesor şi persoana decedată poate fi stabilit în baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei;
 5. procura autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție în cazul în care succesorul este reprezentat de mandatar.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a adeverinței succesorul va achita tariful stabilit în funcție de termenul comenzii.

Prin intermediul Oficiului mobil se prestează următoarele servicii:

 1. eliberarea actelor de identitate ale cetăţenilor Republicii Moldova;
 2. înregistrarea la domiciliu și/sau la reşedinţa temporară;
 3. înregistrarea minorului, cu atribuirea numărului de identificare de stat al persoanei fizice;
 4. autorizarea emigrării;
 5. livrarea la adresa solicitată a actelor de identitate, comandate de către o persoană fizică sau juridică sau membrii unei familii (rude de gradul I şi II), în aceeaşi perioadă de timp şi la aceeaşi adresă (în sectoarele municipiului Chişinău, în municipiile Bălţi şi Comrat și în alte localităţi din componenţa municipiului Chişinău).

Comanda serviciului Oficiului mobil poate fi efectuată prin:

 • apel telefonic la numărul unic al Call-centrului (022) 25-70-70, 14-909;
 • cererea electronică depusă on-line (www.e-service.md);
 • cererea depusă la orice serviciu eliberare a actelor de identitate sau centru multifuncțional.

Tariful comenzii Oficiului mobil constituie 450 de lei pentru o persoană sau pentru membrii unei familii (rude de gradul I şi II), în cazul în care aceştia domiciliază pe aceeaşi adresă şi solicită serviciul în aceeaşi perioadă de timp şi la aceeaşi adresă (suma nu include tariful pentru documentul solicitat).

Deplasarea Oficiului mobil se efectuează în mod gratuit în următoarele cazuri:

 • în instituţie medicală pentru prestarea serviciului de eliberare a paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova copilului cu vârsta sub 1 an, care va pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
 • pentru prestarea serviciului de eliberare a paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova persoanei cu dezabilitate severă (invalid de gradul I), care va pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza certificatului confirmativ eliberat de către structurile teritoriale de asistenţă socială cu cel mult 60 de zile înaintea eliberării biletului de reabilitare/recuperare sau demersului Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Înscrisul privind domiciliul se imprimă pe partea verso a buletinelor de identitate de generaţia II şi III (modele de tip card de formatul ID-I eliberate după data de 07.03.2013).

În cazul schimbării domiciliului aceste buletine de identitate urmează a fi schimbate. În aceste situaţii, titularul buletinului de identitate este obligat să solicite la orice serviciu eliberare a actelor de identitate sau la orice centru multifuncțional eliberarea buletinului de identitate nou, cu prezentarea documentelor necesare pentru înregistrarea la adresa nouă de domiciliu.

Persoana născută în străinătate, care este urmaşul persoanei născute în Republica Moldova este în drept să dobândească cetăţenia Republicii Moldova prin recunoaştere.

Cererea în acest sens se depune personal sau prin mandatar, ultimul dispunând de procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, în străinătate - la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova, iar în ţară - la orice serviciu eliberare a actelor de identitate sau centru multifuncțional al Agenţiei Servicii Publice.

Termenul de examinare a cererii pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere este de până la şase luni.

Actele de identitate neridicate de titulari la data stabilită conform termenului comenzii se păstrează la serviciul eliberare a actelor de identitate unde a fost depusă cererea respectivă, pe perioada de valabilitate a acestora, după care se distrug în modul stabilit.

Actele de identitate ale cetăţenilor Republicii Moldova, cu excepţia pașaportului diplomatic și a celui de serviciu, confecţionate şi transmise pentru înmânare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare (MDOC) şi neridicate de titulari, se păstrează la sediul MDOC pe perioada de valabilitate a acestora, după care, în termen de trei luni de la data expirării, se transmit Agenției Servicii Publice, pentru distrugere în modul stabilit.

Persoana care locuiește pe teritoriul Republicii Moldova și care din anumite circumstanțe nu are posibilitate de a fi înregistrată la adresa de domiciliu sau de reşedinţă temporară poate obţine buletinul de identitate sau, după caz, buletinul de identitate provizoriu fără înscrisul sau menţiunea respectivă.

În cazul pierderii sau furtului  buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova sau a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova, titularul depune o declarație în acest sens şi cererea pentru eliberarea actului de identitate nou,  în ţară - la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice, iar în străinătate - la misiunile diplomatice şi oficiile consulare. În lipsa MDOC în statul de reşedinţă al solicitantului, cererea respectivă poate fi depusă la orice MDOC.

În cazul pierderii sau furtului pașaportului cetățeanului Republicii Moldova, titularul poate depune doar declarația respectivă, fără a solicita un alt pașaport.

În cazul în care nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului din momentul eliberării ultimului act de identitate, precum şi în cazurile în care informaţia despre schimbările intervenite în starea civilă şi în datele cu caracter personal, despre documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei, la depunerea cererii pentru eliberarea unui nou document în schimbul celui declarat pierdut sau furat, nu este obligatorie prezentarea documentelor de stare civilă.

Persoana care a depus o cerere pentru eliberarea actului de identitate în schimbul celui declarat pierdut sau furat, şi între timp l-a regăsit, este în drept să o retragă şi să solicite restabilirea statutului acestuia în cazul în care până la data depunerii declaraţiei de regăsire nu a fost confecţionat un alt act de identitate. În asemenea caz, solicitantului i se restituie suma achitată pentru serviciul solicitat.

Actele de identitate se înmânează de către serviciul eliberare a actelor de identitate, contra semnătură, personal titularului sau reprezentantului său legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie.

În cazul persoanei care este internată într-o instituție medicală și se află în stare gravă (inconștientă, în comă), actul de identitate se înmânează membrului de familie sau rudei, iar în lipsa acestora, reprezentantului instituției medicale în cauză sau reprezentantului autorității administrației publice locale, dacă persoana internată beneficiază de asistență socială.

În cazul înmânării actului de identitate reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit prin procură, sau persoanei care acționează în interesul titularului, aceștia prezintă, după caz, documentele ce confirmă dreptul de reprezentare (procura, certificatul medical și documentele de stare civilă ce atestă starea civilă sau gradul de rudenie, etc.) şi se identifică prin actul de identitate, iar în lipsa acestuia – prin informația din Registrul de stat al populației.

Dacă reprezentantul legal nu deţine act de identitate aflat în termen de valabilitate sau declară pierderea ori furtul acestuia, se admite depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate pe numele minorului pe care îl reprezintă doar în cazul în care acesta va depune concomitent și cererea pentru eliberarea actului de identitate şi pe numele său.

Minorii care au atins vârsta de 14 ani pot să-și ridice actele de identitate dacă există consimţământul în scris al reprezentantului legal al acestuia. Consimţământul reprezentantului legal se depune în scris în faţa persoanei responsabile de recepţionarea cererii din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrului multifuncțional la momentul depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate pe numele minorului sau, la înmânarea actului de identitate, minorul prezintă consimțământul reprezentantului legal autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție.

Persoanele beneficiare de pensii pentru limită de vârstă pot obține paşaportul cetățeanului Republicii Moldova, în mod gratuit, o singură dată, în următoarele condiții:

 • dacă nu dețin pașaport valabil, nu declară pierderea sau furtul pașaportului, aflat în termen de valabilitate sau prezintă pașaportul deteriorat aflat în termen de valabilitate și care vor pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova.

La depunerea cererii se vor prezenta următoarele documente:

 1. pașaportul cetățeanului Republicii Moldova nevalabil dacă deține;
 2.  carnetul de pensionar;
 3. certificatului confirmativ eliberat de către structurile teritoriale de asistenţă socială cu cel mult 60 de zile înaintea eliberării biletului de reabilitare/recuperare sau în baza demersului Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Cetățenii Republicii Moldova au dreptul să dețină concomitent două pașapoarte valabile cu condiția că datele cu caracter personal ale titularului conținute în acestea să fie identice.

Tarifele  la serviciile prestate în domeniul eliberării actelor de identitate și metodologia de calculare a acestora sunt stabilite de către Guvern.

Astfel,  persoanele care au atins vârsta de pensionare conform Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat beneficiază de înlesniri la eliberarea actelor de identitate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 210 din 24 martie 2014 cu privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea actelor de identitate.

Cererea pentru redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova se adresează Preşedintelui Republicii Moldova şi se depune de către persoana care anterior a pierdut cetăţenia Republicii Moldova personal sau prin mandatar, ultimul dispunând de procură autentificată în modul stabilit de legislaţia în vigoare, la structura teritorială a Agenţiei Servicii Publice în a cărei rază îşi are domiciliul solicitantul, sau, după caz, la Agenţia Servicii Publice, iar în cazul persoanei cu domiciliu legal şi obişnuit în străinătate -  la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al Republicii Moldova ori la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.

La depunerea cererii respective persoana prezintă următoarele documente:

1. actul de identitate:

a) paşaportul cetăţeanului străin sau documentul de călătorie şi permisul de şedere – pentru persoana căreia i s-a acordat  dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, sau

- buletinul de identitate – pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid ori de beneficiar de protecţie internaţională, sau

- actul care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova, eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova - pentru solicitantul statutului de apatrid;

b) al reprezentantului legal - în cazul minorului sau al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei;

2. documentele care atestă dreptul de reprezentare-pentru persoanele reprezentate;

3. documentele de stare civilă ale solicitantului şi ale copiilor săi minori;

4. autobiobrafia, în care se indică date despre starea civilă, adresa de domiciliu, activitatea de muncă, date despre soţ (soţie)  şi despre rudele de gradul I (părinţi, copii);

5. certificatul de cazier judiciar din ţara (ţările) al cărei (căror) cetăţean este şi din Republica Moldova, iar persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat prezintă documentul respectiv şi din ţara de domiciliere. Beneficiarii de protecţie internaţională sunt exoneraţi de obligaţia de a prezenta cazierul judiciar din ţara  din care s-au refugiat. Persoanele care depun cererea respectivă la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova nu prezintă certificatul de cazier judiciar din Republica Moldova;

6. consimtamântul celuilalt părinte depus în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul autorităţii competente sau documentul respectiv autentificat de notar ori de alte personae abilitate prin lege în cazul în care numai unul dintre părinţi redobândeşte cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor;

7. consimţământul copilului cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani autentificat de notar și certificatul de cazier judiciar în cazul redobândirii cetăţeniei de către acesta;

8. patru fotografii de data recentă, de dimensiunea 4,5x3,5cm, color, mat, pe fond alb. În cazul persoanei reprezentate, suplimentar se depune o fotografie de dimensiunea 10x15 cm, care să corespundă aceloraşi cerinţe;

9. dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru prestarea serviciului respectiv.

Actele de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova, în mod gratuit, după cum urmează:

 1. Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, la prima eliberare, inclusiv la preschimbarea, declararea pierderii sau furtul paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), precum şi în următoarele cazuri:
  1. persoanelor cu dizabilitate severă, accentuată sau medie, la schimbarea buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu;
  2. persoanelor care, conform cadrului legal al Republicii Moldova, au statut de veteran de război, la schimbarea buletinului de identitate o singură dată;
  3. participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl, la schimbarea buletinului de identitate o singură dată;
  4. victimelor traficului de fiinţe umane care nu deţin buletin de identitate;
  5. persoanelor care se află la întreţinerea statului într-o instituţie socială rezidenţială, la schimbarea buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu, în cazul deteriorării, precum şi la declararea pierderii sau furtului acestora.
  În condiţiile prezentului subpunct, cu excepţia lit. e), noţiunea de schimbare a buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu, nu prevede eliberarea buletinului de identitate în schimbul documentului valabil, deteriorat, declarat pierdut sau furat.
 2. Buletinul de identitate provizoriu:
  1. persoanelor, beneficiare de pensii de asigurări sociale de stat, inclusiv persoanelor cu dizabilitate severă, accentuată sau medie, în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate;
  2. persoanelor care conform cadrului legal al Republicii Moldova au statut de veteran de război, în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate, o singură dată;
  3. participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl, în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate, o singură dată;
  4. persoanelor domiciliate în localităţile din stânga Nistrului şi în municipiul Bender, la preschimbarea sau la declararea pierderii sau furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate;
  5. persoanelor care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, la prima eliberare sau la preschimbarea, declararea pierderii/furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974);
  6. persoanelor aflate la tratament prin constrângere, în arest preventiv sau reţinute de organele competente;
  7. victimelor traficului de fiinţe umane care nu au asupra lor buletin de identitate.
 3. Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova, dacă persoanele din următoarele categorii nu deţin paşaport valabil:
  1. persoanelor cu dizabilitate severă şi persoanelor care au atins vârsta de pensionare conform Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat care vor pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza certificatului confirmativ eliberat de către structurile teritoriale de asistenţă socială cu cel mult 60 de zile înainte de eliberare a biletului de reabilitare/recuperare sau în baza demersului Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
  2. copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, copiilor cu dizabilităţi şi copiilor cu vârsta sub un an care vor pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
  3. copiilor rămaşi fără ocrotire părintească şi copiilor cu dizabilităţi care vor pleca peste hotarele Republicii Moldova la studii conform acordului interguvernamental sau interministerial, în temeiul confirmării eliberate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;
  4. participanţilor la cel de al doilea război mondial.

Subiectul respectiv nu ţine de competenţa Departamentului înregistrare şi evidenţă a persoanelor.

Copiilor în vârstă de până la 18 ani li se eliberează paşaportul cetățeanului  Republicii Moldova în temeiul cererii unuia dintre reprezentanţii legali (unul dintre părinți, tutorele, curatorul),  depusă la autoritatea competentă, cu prezența obligatorie a persoanei reprezentate.

La depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului minorului, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

 • actul de identitate de uz intern valabil al reprezentantului legal;
 • documentele de stare civilă, după caz (certificatul de naştere al minorului, certificatul de schimbare a numelui și/sau prenumelui al minorului sau avizul cu privire la anularea, rectificarea și /sau completarea actului de stare civilă, certificatul de divorț sau de deces al părinților);
 • declaraţia unuia din reprezentanții legali, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul autorității competente sau autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, din care să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului persoanei reprezentate, dacă în hotărârea instanţei de judecată nu este stabilit părintele căruia i-a fost încredinţată întreţinerea minorului, precum şi în cazul în care căsătoria a fost desfăcută la organul de stare civilă după 1 iunie 2018;
 • hotărîrea instanței de judecată cu privire la divorț definitivă și irevocabilă. Prezentarea acestui document nu este obligatorie în cazul în care este acordul ambilor părinți privind eliberarea pașaportului minorului, autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, ori declarat în scris în fața persoanei responsabile din cadrul autorității competente;
 • declarația în scris a părintelui căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărărea instanței de judecată definitivă și irevocabilă, depusă în fața persoanei responsabile din cadrul autorității competente sau autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, din care rezulte acordul acestui părinte privind eliberarea pașaportului persoanei reprezentate;
 • paşaportul anterior, sau declaraţia de pierdere sau furt al paşaportului;
 • dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea paşaportului.  

Cetăţenii Republicii Moldova pot beneficia de prestarea serviciilor prin intermediul Oficiului mobil, și anume:

 • eliberarea actelor de identitate cetăţenilor Republicii Moldova (buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova sau, după caz, fişa de însoţire;  buletinul de identitate provizoriu; paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova; paşaportul diplomatic; paşaportul de serviciu);
 • înregistrarea la domiciliu și/sau reşedinţă;
 • înregistrarea minorului, cu atribuirea numărului de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP);
 • examinarea cererii pentru autorizarea emigrării;
 • examinarea solicitării de repatriere în Republica Moldova;
 • livrarea la adresa solicitată a produselor confecţionate, pentru un set de produse comandate de către o persoană fizică sau juridică sau membrii unei familii (rude de gradul I şi II), în aceeaşi perioadă de timp şi la aceeaşi adresă (în sectoarele municipiului Chişinău, în municipiile Bălţi şi Comrat și în alte localităţi din componenţa municipiului Chişinău).

Comanda serviciului Oficiului mobil poate fi efectuată prin:

 • apel telefonic la numărul unic al Call-centrului (022) 25-70-70, 14-909
 • cererea electronică depusă on-line (www.e-services.md);
 • cererea depusă la orice serviciu eliberare a actelor de identitate.

Tariful comenzii Oficiului mobil constituie 450 de lei pentru o persoană sau pentru membrii unei familii (rude de gradul I şi II), în cazul în care aceştia domiciliază pe aceeaşi adresă şi solicită serviciul în aceeaşi perioadă de timp şi la aceeaşi adresă (suma nu include tariful pentru documentul solicitat).

Deplasarea Oficiului mobil se efectuează în mod gratuit în următoarele cazuri:

 • în instituţie medicală pentru prestarea serviciului de eliberare a paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova copilului cu vârsta sub 1 an, care va pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
 • pentru prestarea serviciului de eliberare a paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova persoanei cu dizabilitate severă (invalid de gradul I), care va pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza certificatului confirmativ eliberat de către structurile teritoriale de asistenţă socială cu cel mult 60 de zile înaintea eliberării biletului de reabilitare/recuperare sau demersului Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

La solicitarea persoanelor, documentele se livrează prin intermediul Oficiului mobil la adresa solicitată în cazul în care acestea dispun de înregistrare la domiciliu sau reşedinţă şi se află în raza municipiului Chişinău, municipiile Bălţi şi Comrat și în alte localități din componența municipiului Chișinău.

Pentru comanda serviciului de livrare a unui set de documente la adresa de destinaţie, solicitantul achită costul acestuia conform tarifelor stabilite prin reglementările interne ale Instituției publice „Agenția Servicii Publice”:

 • în sectoarele municipiului Chişinău, în municipiile Bălţi şi Comrat – 60 de lei;
 • în alte localități din componența municipiului Chişinău – 100 de lei.

Cererea pentru restituirea mijloacelor bănești pentru serviciile neprestate se depune personal de către solicitant sau de către reprezentatul legal, sau cel împuternicit al acestuia în adresa conducerii Agenției Servicii Publice la subdiviziunea structurală la care a depus anterior cererea pentru prestarea serviciului , în termen de cel mult trei ani din data efectuării plății.

La cererea privind solicitarea restituirii mijloacelor bănești pentu serviciile neprestate se anexează următoarele documente, după caz:

 • copia de pe actul de identitate;
 • documentul în original ce confirmă achitarea sau alt document care justifică efectuarea plății pentru serviciul solicitat neprestat;
 • documentul ce confirmă neprestarea serviciului:
  • copia de pe avizul privind respingerea cererii pentru prestarea serviciului, eliberat de către subdiviziunea structurală(teritorială) respectivă cu consemnarea temeiurilor de refuz;
  • certificatul eliberat de către subdiviziunea structurală(teritorială) respectivă ce confirmă faptul prestării serviciului în schimbul celui achitat inițial și ulterior;
  • certificatul eliberat de către subdiviziune structurală, care confirmă achitarea tarifului pentru serviciul solicitat, dar care din anumite motive nu a fost prestat;
  • procura în cazul reprezentării beneficiarului de către o altă persoană decât subiectul datelor cu caracter personal, întocmită în modul stabilit;
  • copia certificatului de deces al beneficiarului.

Cererea privind solicitarea restituirii plăţii se înregistrează, în mod obligatoriu, în Registrul corespondenței recepționate a subdiviziunii structurale respective, conform procedurii stabilite privind circulaţia documentelor.

Setul de documente înregistrat  cu decizia în formă scrisă a şefului subdiviziunii structurale prestatoare de servicii se transmit în original la Direcţia contabilitate a Direcției generale economico-financiare (str. Aleksandr Puşkin, nr.42) pentru examinare conform competențelor.

Cererea se examinează în  în termen de pînă la 30 de zile lucrătoare din data înregistrării acesteia.

Rezultatul examinării constituie decizia de restituire sau, după caz, decizia motivată de respingere a acesteia. În cazul luării deciziei de restituire a plății solicitantul este informat prin telefon despre rezultatul examinării cererii, iar în cazul luării deciziei de refuz, motivul i se comunică solicitantului în scris.

Restituirea plăților persoanelor fizice se efectuează în conformitate cu prevederile cadrului normativ-legal în vigoare, prin modul indicat în cererea solicitantului:

 1. prin virament – în cazul existenței contului bancar deschis pe numele solicitantului în insituțiile financiare;
 2. în numerar – din casieria Agenției Servicii Publice (municipiul Chișinău, str. Aleksandr Puşkin, nr.42), conform procedurilor stabilite prin acte normative cu privire la efectuarea operațiunilor de casă pentru efectuarea decontărilor în numerar;
 3. prin mandat bănesc – prin intermediul ÎS ,,Poșta Moldovei”.

Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul să deţină concomitent două paşapoarte valabile cu condiţia că datele personale ale titularului, conținute în acestea, să fie identice. Această prevedere nu se aplică în cazul pașaportului diplomatic sau al pașaportului de serviciu.

 1. La prima eliberare  minorului, inclusiv a celui asupra căruia a fost instituită tutela sau curatela
  • Certificatul de naștere;
  • Actul de identitate al reprezentantului legal (părinte, tutore, curator);
  • Documentele ce confirmă împuternicirile de reprezentare:
   1. În cazul minorului asupra căruia a fost instituită  tutela sau curatela:
    • decizia autorității tutelare,
    • hotărârea instanței de judecată definitivă,
    • decizia consiliului de familie.
   2. În cazul copilului separat de părinți, asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela ori în cazul copilului separat de părinți, asupra căruia nu este instituită sau a fost revocată tutela sau curatela:
    • dispoziția autorităţii tutelare cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotirea părintească sau de copil rămas fără ocrotirea părintească;
    • dispoziția autorităţii tutelare privind plasarea copilului în instituţia respectivă;
    • documentul ce confirmă funcţia ocupată de conducătorul instituţiei sau documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară;
  • legitimația de serviciu sau actul de identitate al reprezentantului autorității tutelare ori al reprezentantului instituției în cauză
 2. Preschimbarea pașaportului de tip sovietic (modelul anului 1974)
  • Pașaportul de tip sovietic  (modelul anului 1974); 
   În cazul în care declară pierderea/furtul acestuia, se depune declarația de pierdere a acestuia în oficiu
  • Documentele de stare civilă, după caz (certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, extrasul de pe actul de căsătorie pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, precum şi alte documente de stare civilă).
 3. Preschimbarea buletinului de identitate cu termenul de valabilitate expirat, precum și în caz de pierdere, furt sau deteriorare
  • Buletinul de identitate ce urmează a fi preschimbat
   În cazul în care declară pierderea/furtul acestuia, se depune declarația de pierdere a acestuia în oficiu
 4. Schimbarea numelui și/sau prenumelui sau modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal
  • Buletinul de identitate
  • Documentul de stare civilă ce atestă schimbarea numelui și /sau prenumelui, modificarea /rectificarea/completarea datelor personale (certificatul de căsătorie, certificatul de schimbare a numelui și/sau prenumelui, certificatul de divorț, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea și/sau completarea actului de stare civilă). 
   În cazul în care informația despre schimbarea/ modificarea, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal, precum și despre documentele de stare civilă respective este actualizată în RSP la data adresării ddocumentele de stare civilă nu se prezintă
 5. Schimbarea domiciliului în cazul deținerii buletinului de identitate de formatul ID-I
  • Buletinul de identitate;
  • Actul  ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei;
   Nu se prezintă în cazul în care titularul de drept confirmă faptul că dreptul său de proprietate asupra locuinţei este înregistrat în Registrul bunurilor imobile și veridicitatea datelor declarate poate fi verificată prin resursele informaționale automatizate ale cadastrului bunurilor imobile.
  • Declarația de primire în spațiul locativ depusă de către proprietarul sau coproprietarii locuinței, în cazul înregistrării persoanei la domiciliu sau la reședință în locuința proprietate privată asupra căreia aceasta nu are dreptul de proprietate sau de folosință;
   Poate fi depusă la notar sau în fața persoanei responsabile din cadrul SEAI/CM
 6. Modificarea, rectificarea sau completarea datelor adresei de domiciliu/reședință în cazul deținerii buletinului de identitate de formatul ID-I
  • Buletinul de identitate;
  • Documentele justificative privind modificarea, rectificarea, sau completarea adresei:
   • actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei;
   Nu se prezintă în cazul în care titularul de drept confirmă faptul că dreptul său de proprietate asupra locuinţei este înregistrat în Registrul bunurilor imobile și veridicitatea datelor declarate poate fi verificată prin resursele informaționale automatizate ale cadastrului bunurilor imobile.
  • decizia administrației publice locale prin care  se atestă faptul schimbării adresei
 7. Schimbarea statutului juridic (dobândirea sau redobândirea cetățeniei Republici Moldova)
  • Pașaportul cetățeanului străin sau documentul de călătorie;
  • Actul de identitate pentru străini, eliberat de autoritatea competentă pentru străini (permis de ședere, buletin de identitate);
  • Documente ce confirmă apartenența la cetățenia Republicii Moldova, după caz:
   • avizul privind recunoașterea persoanei cetățean al Republicii Moldova;
   • adeverința  privind dobândirea cetățeniei Republicii Moldova;
   • Încheierea privind determinarea apartenenței la cetățenia RM)
  • Documentele de stare civilă
   Nu se prezintă în cazul în care informația despre documentele de stare civilă a fost actualizată în Registrul de stat al populației, la data adresării
  • Actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei 
   Nu se prezintă în cazul în care titularul de drept confirmă faptul că dreptul său de proprietate asupra locuinţei este înregistrat în Registrul bunurilor imobile și veridicitatea datelor declarate poate fi verificată prin resursele informaționale automatizate ale cadastrului bunurilor imobile.
  • Declarația de primire în spațiu locativ de către proprietarul sau coproprietarii locuinței, în cazul înregistrării persoanei la domiciliu sau la reședință în locuința proprietate private asupra căreia aceasta nu are dreptul de proprietate sau de folosință. 
   Poate fi depusă la notar sau în fața persoanei responsabile din cadrul SEAI/CM
 8. Eliberarea buletinului de identitate cu înlesniri
  • În funcție de motivul adresării se prezintă documentele respective (a se vedea mai sus) și suplimentar în funcție de categoria persoanei care beneficiază de înlesniri în condițiile Hotărârii Guvernului nr.210 din 24.03.2014 „Cu privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea actelor de identitate” următoarele documente:
   • legitimaţia de pensionar;
   • certificatul ce atestă gradul de dizabilitate (severă, accentuată sau medie);
   • legitimaţia ce atestă statutul de veteran de război;
   • legitimaţia ce atestă statutul de participant la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
   • certificatul ce atestă statutul de victimă a traficului de fiinţe umane eliberat de autoritatea competentă din cadrul MAI
   • demersul administraţiei instituţiei sociale rezidenţiale;
   • confirmarea eliberată de autoritatea administraţiei publice locale  din localitățile afectate de inundațiile din vara anului 2010;
   • legitimaţia de donator voluntar permanent de sânge şi/sau componente sanguine, eliberată de Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui;
   • legitimația privind deținerea titlului de „Donator emerit al Republicii Moldova”.

Centrele multifuncționale (CM) oferă servicii de preschimbare a permiselor de conducere, în locul celor pierdute sau cu termenul de valabilitate expirat. Însă eliberarea  noilor certificate de înmatriculare sau a duplicatelor acestora, necesită întocmirea, de către un expert, a raportului de identificare a vehiculului ( RIV). Procedura de identificare a vehiculului cere condiții speciale pentru inspectarea vehiculului, adică ridicarea lui la rampă (estacadă) sau plasarea pe un canal de vizare. CM, datorită diversității și multitudinii de servicii prestate, nu pot fi dotate cu astfel de elemente şi, din acest motiv, nu poate fi întocmit Raportul de identificare a vehiculului, prevăzut în mod obligatoriu de actele normative din domeniul înmatriculării transportului.

Consultațiile, privind termenele şi tarifele  pentru înmatricularea transportului și documentarea conducătorilor auto, în dependență de tipul documentului și termenul de executare, sunt afișate la capitolul respectiv de pe pagina web a IP ASP, în rubrica Termene si tarife”.

Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice sunt publicate pe pagina web a Instituției, la compartimentul general ”Agenția”, capitolul ”Legislație”,  rubrica ”Acte instituţionale”;

Conform prevederilor pct. 182 din Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1452 din 24.12.2007, " În caz de pierdere, furt sau distrugere, precum și în cazul schimbării numelui titularului permisului de conducere, emis de autoritatea competentă din Republica Moldova, pentru persoanele care dețin permise de conducere de modelul DL-2008, DL-2015 și DL-2019, cu statutul valabil în SIA „Registrul de stat al Conducătorilor de Vehicule " la restabilirea/preschimbarea permisului de conducere nu se solicită suplimentar adeverința medicală a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea permisului de conducere (Formularul nr.083/e), care certifică starea de sănătate, calitățile fizice și aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul, prevăzute la pct. 17 lit. e), in limitele termenului de valabilitate a permisului eliberat anterior. În câmpul 12 Restricții") a permisului de conducere se vor indica datele din permisul eliberat anterior. ".

Actualmente, Agenția Servicii Publice este preocupată de identificarea și lansarea serviciului, privind păstrarea în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule a statutului documentului „valabil" pentru permisul de conducere deținut, până la momentul înmânării permisului de conducere comandat, mecanism similar procedurii existente pentru actele de identitate.

Titularul permisului de conducere național al Republicii Moldova, la solicitare, poate fi documentat și cu permis de conducere internațional, de modelul aprobat de Guvern, conformat la prevederile Convenției asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 08.11.1968, care a fost ratificată de către Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 1318-XII din 2 martie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.3, art.62).

Permisul de conducere internațional este valabil pentru conducerea vehiculelor în trafic internațional numai în cazul deţinerii  permisului de conducere național al Republicii Moldova.  Pot fi documentaţi cu permis de conducere internațional titularii permiselor de conducere naționale ale Republicii Moldova, de modelele care la momentul adresării sunt în vigoare in Republica Moldova, sunt supuse evidenţei în Sistemul informațional de stat „Registrul de stat al conducătorilor de vehicule” și care dețin statutul „valabil”.

Cazierul contravențional de la autoritățile polițienești competente privind lipsa restricțiilor asupra dreptului de a conduce vehicule, se va prezenta doar în cazul în care, în cadrul procedurii de documentare cu permis de conducere, la verificarea automatizată a solicitantului prin intermediul evidențelor respective ale Ministerului Afacerilor Interne, se indică asupra prezentării obligatorii a acestui document (HG 1452 din 24.12.2007 lit. a) modificat).

Permisul de conducere se eliberează de către Instituția publica „Agenția Servicii Publice", astfel, careva restricții sau impedimente privind traversarea frontierei de stat cu permisul de conducere provizoriu, nu există.

Permisul de conducere se eliberează reprezentantului legal al cetățeanului Republicii Moldova în baza procurii. In cazul când persoana se afla peste hotarele țării, la preschimbarea/restabilirea permisului de conducere se prezintă procura persoanei împuternicite de solicitant, autentificată de reprezentanţa diplomatică (ambasadă, consulat) a Republicii Moldova, acreditată in ţara respectivă, cererea-tip pentru restabilirea permisului de conducere (anexa nr. 3), adeverința medicală, care certifică starea de sănătate, calităţile fizice și dexteritatea unui conducător de autovehicul, eliberată de o autoritate de profil din ţara de reședință sau domiciliu;

Conform prevederilor pct. 17 și pct. 18 din Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea si desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere şi condițiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1452 din 24.12.2007, pentru admiterea la examen şi constituirea dosarului de examinare, inclusiv pentru eliberarea permisului de conducere, persoana care solicită examinarea în vederea obținerii permisului de conducere trebuie să depună următoarele documente:

 1. actul de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este altul decât cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, însăși actul de identitate și copia acestuia;
 2. cererea-tip, semnată de solicitant (anexa nr. 1);
 3. adeverința medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obținerea permisului de conducere (Formularul nr.083/e), care certifică starea de sănătate, calitățile fizice și aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul;
 4. chitanțele de plată a taxelor respective;
 5. permisul de conducere obținut anterior la autoritatea competentă a Instituției publice „Agenția Servicii Publice”
 6. cazierul contravențional, eliberat de autoritățile polițienești competente, privind lipsa restricțiilor asupra dreptului de a conduce vehicule, în cazul în care în cadrul procedurii de documentare cu permis de conducere, la verificarea automatizată a solicitantului prin intermediul evidențelor respective ale Ministerului Afacerilor Interne, se indică asupra prezentării obligatorii a acestui document".

Totodată, conform prevederilor pct. 182 din Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1452 din 24.12.2007, " În caz de pierdere, furt sau distrugere, precum şi în cazul schimbării numelui titularului permisului de conducere emis de autoritatea competentă din Republica Moldova, pentru persoanele care deţin permise de conducere de modelul DL-2008, DL-2015 si DL-2019, cu statutul valabil în SIA ,,Registrul de stat al Conducătorilor de Vehicule", la restabilirea/preschimbarea permisului de conducere nu se solicita suplimentar adeverința medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obținerea permisului de conducere (Formularul nr. 083/e), care certifică starea de sănătate, calitățile fizice și aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul, prevăzută la pct. 17 lit. e), în limitele termenului de valabilitate a permisului eliberat anterior. În câmpul 12 („Restricții”) al permisului de conducere se vor indica datele din permisul eliberat anterior. ".

Programarea se efectuează în conformitate cu prevederile pct. 8 alin. 2) şi alin. 3) ale Instrucțiunilor privind desfășurarea examenului și condițiile de obținere a permisului de conducere, aprobate prin Ordinul I.P. „Agenția Servicii Publice” nr. 240 din 14.12.2017.

Programarea prealabilă la examenul de obținere a dreptului de a conduce vehicule o puteți realiza nemijlocit în subdiviziunile teritoriale cu competenţe la examinarea conducătorilor de vehicule; on-line, prin utilizarea paginilor web programari.registru.md, web http://asp.gov.md/ro/; prin apel la numărul unic al Call-centrului 14 909; prin apel la numărul de telefon al subdiviziunii teritoriale (http://asp.gov.md/node/1805) oferit de către Agenție, precum şi la prezentarea solicitantului la subdiviziunea teritorială competentă din cadrul DÎMT şi CCA. Candidatul programat la examen, prin telefon sau la adresarea la subdiviziunea competentă, este informat verbal despre data şi ora programată pentru desfășurarea probei respective a examenului.

Documentarea cu permis de conducere în baza buletinului provizoriu nu contravine legislației RM.

Procedura de validare peste hotare a permiselor de conducere se efectuează conform legislației naționale ale țării respective.

Statele membre ale UE recunosc reciproc și preschimbă permisele de conducere, eliberate de către autoritățile altor state membre ale UE, fără examen, deținând o bază de date comună privind permisele de conducere eliberate.

 • actul de identitate;
 • cererea-tip, semnată de solicitant;
 • adeverința medicală a conducătorului de vehicul;
 • dovada achitării taxei respective;
 • documentele ce confirmă calificarea de conducător de vehicul, dacă permisul de conducere declarat pierdut nu este supus evidenței în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule
 • declarația pe proprie răspundere că într-adevăr permisul a fost pierdut, furat sau distrus;
 • permisul de conducere obținut în alte state și copia autentificată a acestuia (în cazde necesitate și traducerea autentificată), pentru titularii care au/și-au stabilit domiciliul sau reședința în RM și solicită examinarea în vederea obținerii permisului de conducere.
 • cazierul contravențional privind lipsa restricțiilor asupra dreptului de a conduce vehicule, în cazul în care în cadrul procedurii de documentare cu permis de conducere, la verificarea automatizată a solicitantului prin intermediul evidențelor respective ale MAI, se indică asupra prezentării obligatorii a acestui document.

Permisele de conducere naționale de modelul DL 1995 au termen de valabilitate nelimitat, iar preschimbarea acestora nu este obligatorie.

Permisele de conducere de model DL 2008 și DL 2015 se preschimbă la expirarea termenului de valabilitate, iar preschimbarea se efectuează fără susținerea examenului.

 • actul de identitate;
 • cererea-tip, semnată de solicitant;
 • adeverința medicală a conducătorului de vehicul;
 • permisul de conducere obținut anterior;
 • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat (bonurile de plată).

 • actul de identitate;
 • cererea-tip, semnată de solicitant;
 • permisul de conducere național al RM de model DL 2008 și DL 2015, cu statut valabil și cu condiția că asupra acestuia nu sunt aplicate restricții;
 • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat.

Se admite perfectarea permisului de conducere internațional prin intermediul reprezentantului (în bază de procură).

Centrele multifuncționale (CM) oferă servicii de preschimbare a permiselor de conducere, în locul celor pierdute sau cu termenul de valabilitate expirat. Însă eliberarea  noilor certificate de înmatriculare sau a duplicatelor acestora, necesită întocmirea, de către un expert, a raportului de identificare a vehiculului ( RIV). Procedura de identificare a vehiculului cere condiții speciale pentru inspectarea vehiculului, adică ridicarea lui la rampă (estacadă) sau plasarea pe un canal de vizare. CM, datorită diversității și multitudinii de servicii prestate, nu pot fi dotate cu astfel de elemente şi, din acest motiv, nu poate fi întocmit Raportul de identificare a vehiculului, prevăzut în mod obligatoriu de actele normative din domeniul înmatriculării transportului.

Consultațiile, privind termenele şi tarifele  pentru înmatricularea transportului și documentarea conducătorilor auto, în dependență de tipul documentului și termenul de executare, sunt afișate la capitolul respectiv de pe pagina web a IP ASP, în rubrica Termene si tarife”.

Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice sunt publicate pe pagina web a Instituției, la compartimentul general ”Agenția”, capitolul ”Legislație”,  rubrica ”Acte instituţionale”;

Modalitatea înmatriculării mijloacelor de transport de către persoanele cu dizabilități locomotorii, ca atare, nu diferă de înmatricularea mijloacelor de transport obișnuite, cu unele excepții:

 • la înmatriculare persoanele cu dizabilităţi locomotorii sunt scutite de taxa rutiera (art. 343 din Codul fiscal al RM);
 • la înmatriculare persoanele cu dizabilităţi locomotorii sunt scutite de taxa de 50 lei pentru fondul social;
 • în certificatele de înmatriculare se înscriu mențiuni speciale, conform prescripțiilor medicale;
 • persoanele cu dizabilităţi locomotorii se bucură de anumite facilități la vămuirea acestor vehicule (H.G. RM nr.474 din 20.04.2016).

Prețurile pentru preschimbarea certificatelor de înmatriculare, în dependenţă de tipul lor şi termenul de executare, sunt afișate la capitolul respectiv de pe pagina web a Instituției, în rubrica "Termene şi tarife".

Adeverința DRT (denumirea noua - "TC") este un document oficial, eliberat de către IP ASP (anterior era eliberat de ÎS "CRIS "Registru") pe un formular special, cu antet şi elemente de protecție, care confirmă eliberarea unui permis de conducere de categoria respectivă, dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport sau a unui agregat marcat cu număr de identificare, coproprietate asupra unui vehicul, etc.

Serviciile de înmatriculare a transportului nu pot fi prestate în incinta CM, deoarece ele necesită întocmirea de către un expert a Raportului de identificare a vehiculului (RIV), sau, eventual, expertize de laborator. Procedura de identificare a vehiculului cere condiții speciale pentru inspectarea vehiculului, adică ridicarea lui la rampă (estacadă) sau plasarea pe un canal de vizare. CM, datorită diversității și multitudinii de servicii prestate, cât și amplasarea lor în zone aglomerate, nu pot fi dotate cu astfel de elemente şi, din acest motiv, nu poate fi întocmit Raportul de identificare a vehiculului sau expertiza de laborator, documente prevăzute în mod obligatoriu de actele normative din domeniul înmatriculării transportului.

Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto nu dispune de informația referitoare la condițiile returnării pașapoartelor tehnice extrase la vamă, în acest sens fiind necesară solicitarea acestor informații  de la Serviciul vamal.

Procedura de lichidare a persoanelor juridice presupune două etape:

 1. Dizolvarea persoanei juridice şi deschiderea procedurii de lichidare.
 2. Radierea persoanei juridice din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Pentru înscrierea datelor în Registrul de stat în cazul dizolvării persoanei juridice, la organul înregistrării de stat lichidatorul depune următoarele documente:

 • cererea, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat (se generează la organul înregistrării de stat şi se completează pe loc);
 • hotărârea organului competent al persoanei juridice privind dizolvarea întreprinderii și desemnarea lichidatorului (cetățean al RM);
 • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Pentru radierea persoanei juridice din Registrul de stat se depun următoarele documente:

 • cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat (se generează la organul înregistrării de stat şi se completează pe loc);
 • bilanțul de lichidare și planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanța de judecată care a desemnat lichidatorul;
 • copia avizului de lichidare a persoanei juridice publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Radierea persoanei juridice din Registrul de stat se efectuează nu mai devreme de  2 luni  după publicarea avizului privind lichidarea persoanei juridice în Monitorul Oficial al RM, cu condiţia că nu are datorii față de bugetul public național.

Reglementare normativă: (art.223-238 al Codului civil al Republicii Moldova şi Capitolul V din Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorului individual).

De competenţa exclusivă a adunării generale a asociaţilor societăţii cu răspundere limitată ţine  adoptarea hotărârii de lichidare a societăţii, numirea lichidatorului şi aprobarea bilanţului de lichidare, care se efectuează  cu cel puţin trei pătrimi din voturile tuturor asociaţilor societăţii, dacă statutul acesteia nu prevede un număr mai mare de voturi pentru.

Dacă adunarea generală a asociaţilor nu a fost deliberativă adunarea se va întruni, după o nouă convocare, în termen de cel mult 15 zile. Adunarea generală repetată a asociaţilor adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor tuturor asociaţilor societăţii.

Solicitanţii au posibilitate de a comanda confecționarea ștampilei, la dorință, atât la etapa constituirii întreprinderii, cât și ulterior, la înregistrarea modificărilor datelor înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și în actul de constituire prin completarea cererii privind confecționarea ștampilei.

Cererea-comandă pentru confecţionarea ştampilei poate fi depusă de beneficiar în Centrele multifuncţionale sau la Serviciile înregistrare a unităţilor de drept.

 • Înregistrarea de stat în calitate de întreprinzător individual se efectuează  gratuit, în cazul persoanelor fizice care și-au încetat activitatea în baza patentei de întreprinzător din cauza expirării termenelor stabilite la art.18 alin (2) din Legea nr.93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător și în anexa la ea;
 • Înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali – rezidente în zona de susținere a dezvoltării social-economice cu regim preferențial (localități din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari), precum și operarea modificărilor, conform prevederilor Legii nr. 39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari;
 • Înregistrarea de stat a întreprinderii debutante, conform Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii.

Pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice la organul înregistrării de stat se depun documentele prevăzute la art.7 al Legii nr.220/2007 după cum urmează:

 1. cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 2. hotărârea de constituire şi actele de constituire ale persoanei juridice, în funcţie de forma juridică de organizare, în două exemplare;
 3. avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru societăţile de asigurare, fondurile nestatale de pensii, asociațiile de economii și împrumut și, în cazurile stabilite de legislație, pentru organizațiile de creditare nebancară;
 4. documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine suplimentar se depune:

 1. extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus și legalizat notarial;
 2. actele de constituire ale persoanei juridice străine.

Documentele pentru înregistrarea de stat se perfectează în limba de stat şi se depun la organul înregistrării de stat de către fondator sau de către reprezentantul acestuia, împuternicit prin procură autentificată în modul stabilit de lege.

Pentru înscrierea datelor în Registrul de stat în cazul dizolvării persoanei juridice, la organul înregistrării de stat lichidatorul  depune documentele prevăzute la art.24 din Legea nr.220/2007:

 1. cerere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de;
 2. hotărârea organului competent al persoanei juridice privind dizolvarea întreprinderii și desemnarea lichidatorului (cetățean al RM);
 3. documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Pentru radierea persoanei juridice din Registrul de stat se depun următoarele documente:

 1. cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 2. bilanțul de lichidare și planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanța de judecată care a desemnat lichidatorul;
 3. copia avizului de lichidare a persoanei juridice publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Extrasul din Registrul de stat se eliberează în condiţiile şi limitele prevăzute de legislaţia cu privire la accesul la informaţie, secretul de stat, secretul comercial, protecţia datelor cu caracter personal, cu privire la registre, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Furnizarea informaţiei (eliberarea extraselor) se efectuează în baza cererii depuse de solicitant. Extrasul este eliberat în baza actului de identitate.

Extrasul din Registrul de stat conține date privind denumirea persoanei juridice, numele, prenumele persoanei fizice întreprinzător individual, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat (IDNO), data înregistrării, sediul, numele și prenumele administratorului, mărimea capitalului social, numele, prenumele sau denumirea asociaților, cota de participare a asociaților, obiectul principal de activitate.

 Informaţii privitoare la termene şi   tarife pot fi accesate pe pagina web a ASP : http://www.asp.gov.md/node/25 .

Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul  de stat se efectuează în condiţiile prevăzute la art.16 al Legii 220/20007.

Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, persoana juridică depune la structura teritorială a  organului înregistrării de stat actele specificate la art.17 al Legii 220/2007:

a) cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) hotărârea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat;

c) actul adiţional cu privire la modificarea actelor de constituire;

d) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor.

Persoana juridică este obligată să depună documentele pentru înregistrarea modificărilor la organul înregistrării de stat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii de modificare a actelor de constituire sau a datelor înscrise în Registrul de stat.

Organizaţiile necomerciale sunt pasibile înregistrării de stat în modul prevăzut de lege. 

Înregistrarea de stat a organizaţiilor necomerciale, sucursalelor acesteia, se efectuează în termen de 15 zile calendaristice, care se calculează din ziua imediat următoare în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării.

Pentru înregistrarea organizaţiei necomerciale solicitantul este obligat să prezinte la structura teritorială a Departamentului documentele necesare  specificate în legile speciale (în funcţie de forma juridică de organizare).

Pentru înregistrarea de stat a organizaţiei necomerciale, modificărilor şi completărilor în actele de constituire, şi în datele înscrise în Registrul de stat, documentele se prezintă în termen de 1 lună de la data adoptării deciziei respective.

Serviciile de consultare privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice pot fi solicitate la specialiştii/registratorii care activează în Centrele multifuncţionale sau la Serviciile înregistrare a unităților de drept în intervalul programului de muncă stabilit.

Pentru indicarea obiectului de activitate în actul de constituire al întreprinderii se utilizează Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) şi Legea nr.160/2011 privind reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător. Totodată, conform atr.176 alin.(2) din Codul civil,persoana juridică cu scop lucrativ poate desfăşura orice activitate neinterzisă de lege, chiar dacă nu este prevăzută în actul de constituire. Astfel, genurile de activitate indicate la momentul înregistrării în actele de constituire poartă un caracter declarativ.

La structura teritorială a organului înregistrării de stat se prezintă următoarele documente:

 1. cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 2. hotărârea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actului de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat;
 3. actul adiţional cu privire la modificarea actului de constituire (la solicitare, se perfectează de organul înregistrării de stat);
 4. documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali au posibilitate de a comanda confecționarea ștampilei, la dorință, atât la etapa constituirii întreprinderii, cât și ulterior, la înregistrarea modificărilor datelor înscrise în Registrul de stat și în actele de constituire prin completarea cererii privind confecționarea ștampilei.

Cererea-comandă pentru confecţionarea ştampilelor poate depusă de beneficiar în subdiviziunile teritoriale ale organului înregistrării de stat.

Registratorii activează de luni până vineri, iar programul de lucru al accestora corespunde cu programul de lucru al Centrului multifuncţional sau al Serviciului înregistrare a unităţilor de drept în care activează.

Programarea  prealabilă la serviciile de înregistrare a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali se efectuează, prin sistemul informaţional plasat  pe pagina web a Agenţiei Servicii Publice: https://programare.asp.gov.md/qwebbook/index.jsp?lang=ro

Totodată, poate fi efectuată programarea prealabilă prin contactarea  serviciului „CALL CENTRU” la nr. de telefon 14-909.

Activitatea întreprinzătorului individual încetează:

 • la cererea întreprinzătorului individual, în cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional;
 • prin hotărârea instanţei de judecată;
 • în cazul decesului confirmat prin hotărârea judecătorească sau prin certificat de deces eliberat de organul de stare civilă competent;
 • în alte temeiuri stabilite de legislaţie.

Activitatea întreprinzătorului individual se consideră încetată din momentul radierii acestuia din Registrul de stat.

Radierea din Registrul de stat a întreprinzătorului individual din propria iniţiativă se efectuează pe baza cererii de radiere, întocmite conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat.

Registratorul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii actelor adoptă decizia de radiere a întreprinzătorului individual.

Solicitarea  extraselor  din Registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali se efectuează şi on-line prin intermediul Sistemului Informaţ ional „e-Extras”. Procedura poate fi accesată pe pagina web oficială a ASP : http://www.e-extras.cis.gov.md/service/e-extras.

Înregistrarea de stat a organizaţiilor necomerciale, sucursalelor acestora, inclusiv şi înregistrarea modificărilor în actele de constituire, precum şi în datele înscrise în Registrul de stat, este efectuată de către structurile teritoriale ale Departamentului prin intermediul ghişeului unic.

Serviciile înregistrare a unităţilor de drept înregistrează organizaţiile necomerciale cu forma juridică de organizare de „asociaţie obştească”. Secţia înregistrări organizaţii necomerciale din cadrul Departamentului înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept (mun.Chişinău, str. Puşkin nr. 47),  asigură înregistrarea tuturor formelor juridice de organizare ale organizaţiilor necomerciale prevăzute de Codul Civil şi legislaţia cu privire la organizaţiile necomerciale.

Prin intermediul ghişeului unic structurile teritoriale ale DÎLUD acordă părţilor implicate în procesul de înregistrare a organizaţiilor necomerciale, consultaţii privind formalităţile legale referitoare la constituirea şi înregistrarea acestora, verificarea denumirii. 

Registratorii din cadrul Centrelor Multifuncţionale prestează următoarele servicii organizaţiilor necomerciale înregistrate de către Secţia înregistrări organizaţii necomerciale:

a)   recepţionarea documentelor pentru înregistrarea de stat (constituire, modificare, suspendare, reorganizare, lichidare), cu indicarea obligatorie a acestui fapt în Registrul de recepţionare;

b)  recepţionarea cererilor privind eliberarea extraselor din Registrul de stat;

c)  verificarea disponibilităţii denumirilor organizaţiilor necomerciale şi eliberarea confirmării în acest sens.

În conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, licența este actul permisiv, eliberat de către autoritatea de licenţiere în procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător, care atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, integral sau parţial, genul de activitate indicat în aceasta, cu respectarea condiţiilor de licenţiere.

 Genurile de activitate supuse reglementării prin licențiere sînt stabilite exhaustiv în Nomenclatorul actelor permisive care fac parte din categoria licențelor (anexa 1 la Legea nr. 160):

1

Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet

2

Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii importate

3

Fabricarea alcoolului etilic, a berii și a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obținute pe bază de must și a produselor vitivinicole aromatizate în sensul Legii viei și vinului nr. 57/2006, și/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii și a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obținute pe bază de must și a produselor vitivinicole aromatizate în sensul Legii viei și vinului nr. 57/2006, produse de producătorii autohtoni

4

Importul produselor din tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea produselor din tutun şi/sau comercializarea angro a produselor din tutun şi a tutunului fermentat

5

Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii și acumulatori uzați, inclusiv în stare prelucrată

6

Producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă

7

Producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi/sau efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil

8

Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi/sau prestarea serviciului „Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională

9

Activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru deservirea corpului diplomatic

91

Activitatea magazinelor duty-free în port

92

Activitatea magazinelor, barurilor și restaurantelor duty-free la bordul navei

10

Activitatea de broker vamal

11

Activitatea de protecție a informației: importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației (cu excepția activității desfășurate de autoritățile publice învestite cu acest drept prin lege); și/sau  prestarea serviciilor în domeniul protecției criptografice a informației (cu excepția activității de protecție a secretului de stat); și/sau prestarea serviciilor în domeniul protecției tehnice a informației (cu excepția activității de protecție a secretului de stat)

12

Activitate de întreținere a cazinoului

13

Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate, activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pentru o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară

131

Activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și rambursare a valorii acestora

Organul înregistrării de stat prestează servicii de intermediere privind recepţionarea şi transmiterea cererilor de publicare a avizelor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Cererea privind publicarea avizului în Monitorul Oficial se recepţionează de subdiviziunile teritoriale (cu excepția SÎUD mun. Chişinău) de la solicitant şi se  eliberează  avizul de plată. După achitarea plăţii, angajatul subdiviziunii teritoriale transmite cererile la Monitorul Oficial.

La organul înregistrării de stat nu se solicită copia buletinului de identitate la înregistrarea societăţilor comerciale.

Până la 24.04.2018, autoritatea publică centrală de specialitate abilitată cu competenţe în domeniul înregistrării de stat ale organizaţiilor necomerciale de nivel republican şi internaţional a fost Ministerul Justiţiei, iar responsabile de înregistrarea de stat ale organizaţiilor necomerciale de nivel local au fost autorităţile publice locale de nivelul I şi II.

Începând cu 24.04.2018 (data intrării în vigoare a prevederilor  Legii nr. 31 din 16.03.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative), competenţele de înregistrare ale tuturor organizaţiilor necomerciale au fost transferate către Instituţia Publică ,,Agenţia Servicii Publiceˮ, inclusiv ale asociaţiilor obşteşti, indiferent de scopul acestora şi extinderea teritorială a activităţii lor.

Suplimentar, relatăm că, pentru înregistrarea unei denumiri care conţine denumirea oficială sau istorică a unităţii administrativ-teritoriale, urmează să existe, în sensul dat, o decizie a consiliului local al unității administrativ-teritoriale respective cu privire la acordul privind folosirea acesteia (art. 9 alin. (11) lit. d) al Legii nr.220/2007).

Persoana juridică străină poate înregistra o sucursală în Republica Moldova, în corespundere cu prevederile art.241 din Codul civil şi art.12 din Legea nr.220/2007.

Referitor la întrebarea dumneavoastră având ca obiect ,,reînregistrarea Asociațiilor obștești din Transnistriaˮ, informăm că, Legea nr. 837/1996 reglementează relaţiile sociale legate de realizarea dreptului de asociere al persoanelor şi stabileşte principiile de constituire, înregistrare, desfăşurare şi încetare a activităţii asociaţiilor obşteşti de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv asociațiilor obștești din Transnistria.

Consecutiv, subliniem faptul că, art. 46 alin. (3) din Legea prenotată, a instituit în sarcina Asociaţiilor obşteşti înregistrate înainte de 17.07.1996, obligația de reînregistrare conform dispoziţiilor legii, în termen de 18 luni. Asociaţiile obşteşti care nu s-au reînregistrat în decursul unui an de la data intrării în vigoare a legii pierd statutul de persoană juridică.

Potrivit art. 7 alin. (1) și (2) al Legii nr. 581/1999 cu privire la fundații, denumirea va conţine în mod obligatoriu cuvântul "fundaţie". Dacă în denumirea fundaţiei figurează numele unei persoane fizice, fundaţia va prezenta Agenției Servicii Publice consimțământul acesteia privind denumirea fundaţiei, iar dacă persoana fizică al cărei nume figurează în denumirea fundaţiei nu mai este în viaţă - consimțământul soţului (soţiei), părinţilor şi al copiilor majori ai persoanei decedate.

Este necesar de menționat faptul că, art. 9 alin. (11) lit. c) al Legii nr. 220/2007 interzice înregistrarea denumirii care  conţine numele unei persoane fizice notorii sau alte nume proprii ce nu coincid cu numele participanţilor la constituirea persoanei juridice, dacă nu există în acest sens acordul scris al persoanei respective sau, după caz, al moştenitorilor ei.

Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat privind schimbarea componenţei asociaţilor, urmează a fi depuse documentele specificate la art. 17 al Legii nr. 220/2007 şi art. 14 din Legea     nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului:

 • cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat (se perfectează la organul înregistrării de stat);
 • hotărârea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat;
 • actul adiţional cu privire la modificarea actelor de constituire (se perfectează la organul înregistrării de stat);
 • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor;
 • declaraţia cu privire la beneficiarul efectiv al persoanei juridice.

Concomitent, art. 25 alin. (9), art. 30 alin. (2) al Legii nr. 135/2007 stipulează că, pentru înregistrarea în Registrul de stat al persoanelor juridice a modificărilor operate în actele de constituire privind înstrăinarea/dobândirea părţii sociale, dobânditorul va prezenta actul juridic de înstrăinare autentificat notarial (ex: contractul de vânzare-cumpărare a cotei-părţi din capitalul social al întreprinderii).

În corespundere cu prevederile legislației în vigoare (art.182 al Codului Civil al Republicii Moldova, art. 14 al Legii nr. 837/1996 şi art. 9 al Legii nr. 220/2007), Asociaţia obştească participă la raporturile juridice numai sub denumirea proprie, indicată în actul de constituire, înregistrată la organul înregistrării de stat.

Pentru a fi conformă dispozițiilor legale enunțate, denumirea persoanei juridice va include, în limba de stat, forma de organizare juridică. În denumire pot fi utilizate cuvinte din alte limbi, care se transcriu cu caractere latine şi, de regulă, se scriu între ghilimele.

Conform art.171 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, administratorul poate renunța la calitatea sa de administrator și solicita radierea din registru dacă face dovada că:

 • a expirat termenul pentru care a fost desemnat; sau
 • calitatea de administrator a încetat în baza unui temei prevăzut de lege sau de actele constitutive; sau
 • în conformitate cu legea sau actul constitutiv, este în drept să solicite încetarea calității de administrator și că a trecut un termen mai mare de 30 de zile din momentul în care a solicitat organului competent adoptarea unui act privind încetarea calității de administrator.

În cazul prevăzut la lit. c), administratorul care vrea să renunțe la calitatea de administrator trebuie să convoace, în termenul prevăzut la lit. c), ședința organului competent al persoanei juridice.

Dispozițiile legislației muncii nu pot fi invocate pentru ca renunțarea să producă efecte înainte de ședința organului competent al persoanei juridice.

Persoana juridică este obligată, în termenul prevăzut la lit. c), să adopte hotărârea necesară și să ia alte măsuri pentru a înceta calitatea de administrator și pentru a îndeplini formalitățile de publicitate impuse de lege.

Încetarea activităţii asociaţiilor obşteşti (dizolvarea şi radierea persoanei juridice din Registrul de stat al persoanelor juridice) se realizează în corespundere cu prevederile:

 • art.art. 223-237 ale Codului Civil al Republicii Moldova,
 • art.art. 34, 36 ale Legii nr. 837/1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, şi
 • art.art. 23-25 ale Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea persoanelor juridice  și întreprinzătorilor individuali.

Deasemenea, informăm că, procedura de încetare a activităţii asociaţiei obşteşti […] este stipulată şi în statutul asociaţiei.

Astfel, potrivit art. 36 alin. (1) din Legea nr. 837/1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, de competenţa congresului (conferinţei) sau adunării generale a membrilor asociaţiei, să iniţieze dizolvarea asociaţiei la expirarea termenului pentru care a fost constituită.

Reieşind din cele expuse, pentru iniţierea procedurii de dizolvare a asociaţiei, recomandăm respectarea condiţiilor prescrise de lege şi prezentarea organului de înregistrare a următoarelor documente:

 1. Cererea prin care se solicită iniţierea procedurii de dizolvare a organizaţiei, semnată de lichidator sau membrii Comisiei de lichidare; 
 2. Procesul-verbal/decizia organului suprem de conducere al organizaţiei, abilitat să adopte decizia de lichidare a organizaţiei, în care va fi numit un lichidator sau Comisia de lichidare, semnat de preşedintele şi secretarul adunării;
 3. Extrasul din Registrul de evidenţă a membrilor organizaţiei sau confirmarea eliberată de către conducătorul organizaţiei privind numărul şi lista membrilor acesteia (situaţia la zi);
 4. Copia buletinului de identitate al lichidatorului;
 5. Documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare;
 6. Declaraţia cu privire la beneficiarul efectiv al persoanei juridice (temei: art. 14 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului).

Suplimentar relatăm că, lista actelor necesare pentru dizolvarea şi radierea organizațiilor necomerciale, poate fi vizualizată pe pagina web a I.P. ,,Agenţia Servicii Publiceˮ- www.asp.gov.md/sites/default/files/documente-necesare/initierea-procedurii-de-lichidare-si-radierea-din-Registrul-de-stat-a-organizatiei-necomerciale.pdf, iar modelele de acte corespunzătoare formei juridice pot fi accesate pe adresa www.e-services.md.

Aspectele privind regimul juridic şi procedura de înregistrare a sucursalei persoanei juridice străine în Republica Moldova sunt reglementate de Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002, cu modificările şi completările ulterioare  (art. 240-243), Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (art. 12), alte acte normative în vigoare.

Lista actelor necesare pentru înregistrarea sucursalelor persoanei juridice străine este exhaustiv prevăzută la art.12 alin. (31) din Legea prenotată şi poate fi vizualizată pe pagina web a Instituţiei Publice ,,Agenţia Servicii Publiceˮ la adresa: http://www.asp.gov.md/sites/default/files/documente-necesare/sucursala_persoana_juridica.pdf.

De menţionat că, legiuitorul nu a reglementat distinct procedura de înregistrare a sucursalei persoanei juridice străine în Republica Moldova, în funcţie de natura scopurilor urmărite.

Art.11 al Legii nr.135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată prevede că, societatea poate fi constituită de unul sau de mai mulţi fondatori persoane fizice şi/sau juridice cărora legea nu le interzice acest lucru. Numărul de asociaţi nu poate fi mai mare de 50.

Societatea cu un număr mai mare de 50 de asociaţi este obligată, în termen de 6 luni, să se reorganizeze, să se lichideze sau să reducă numărul asociaţilor. În cazul neîndeplinirii condiţiilor menţionate, societatea va fi lichidată în baza hotărârii instanţei de judecată, la cererea persoanelor interesate.

Posibilitatea achitării de către persoanele fizice și persoanele juridice a serviciilor prestate de către organul înregistrării de stat la oficiile Poștei Moldovei urmează a fi asigurată de către Secția administrare contracte, Direcția administrare și dezvoltare servicii publice, Departamentul management servicii publice.

Pentru înscrierea datelor în Registrul de stat în cazul dizolvării persoanei juridice, la organul înregistrării de stat se depun următoarele documente:

 • cerere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • hotărârea organului competent privind dizolvarea și desemnarea lichidatorului (cetățean al RM);
 • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Pentru radierea persoanei juridice din Registrul de stat se depun următoarele documente:

 • cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • bilanțul de lichidare și planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanța de judecată care a desemnat lichidatorul.

Radierea persoanei juridice din Registrul de stat se efectueză după publicarea unui aviz privind lichidarea persoanei juridice în Monitorul Oficial al RM, închiderea, pe proprie răspundere, a conturilor bancare și lipsa datoriilor față de bugetul public național.

Pentru radierea întreprinzătorului individual din Registrul de stat se depune cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat, în cazul lipsei datoriilor față de bugetul public național.

Înregistrarea de stat se efectuează în termen de 15 zile.

Lista actelor necesare pentru  înregistrarea organizațiilor necomerciale, inclusiv separat pe forme juridice de organizare, sunt plasate de pagina web oficială a ASP www.asp.gov.md, iar modelele de acte corespunzătoare formei juridice pot fi accesate pe www.e-services.md.

Agenții economici au posibilitatea de a comanda confecționarea ștampilei, la dorință, atât la etapa constituirii întreprinderii, cât și ulterior, la înregistrarea modificărilor datelor înscrise în registrul de stat al persoanelor juridice și în actele de constituire prin completarea cererii privind confecționarea ștampilei. Obligativitatea deținerii ștampilei de către întreprindere a fost anulată.

 • înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, precum și a întreprinzătorilor individuali, se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 ore, care se calculează în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării și se percepe o taxă de 1149 lei (pentru persoanele juridice) și 364 lei (pentru întreprinzătorii individuali);
 • pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, și a întreprinzătorilor individuali, precum și pentru înregistrarea modificărilor în actele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat, efectuată la cererea solicitantului în regim de urgență timp de 4 ore, taxele se majorează de 4 ori, și respectiv, se percepe o taxă de 4596 lei (pentru persoanele juridice) și 1456 lei (pentru întreprinzătorii individuali).

 • prezentarea solicitantului la organul înregistrării de stat pentru depunerea cererii de înregistrare și a documentelor necesare;
 • prezentarea solicitantului la organul înregistrării de stat pentru înregistrare de stat, cu recepționarea deciziei de înregistrare și a actelor de constituire, după caz.

 • înregistrarea de stat, în calitate de întreprinzător individual, a persoanelor fizice care și-au încetat activitatea în baza patentei de întreprinzător din cauza expirării termenelor stabilite;
 • înregistrarea de stat a întreprinderii – rezidente în zona de susținere a dezvoltării social-economice cu regim preferențial (localități din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari), precum și operarea modificărilor în actele de constituire;
 • înregistrarea de stat a întreprinderii debutante;
 • furnizarea informației din Registrul de  stat al persoanelor juridice întreprinderii debutante.

 • actul de identitate al fondatorului sau al reprezentantului acestuia, împuternicit prin procură autentificată în modul stabilit de lege, precum și al administratorului persoanei juridice;
 • cererea de înregistrare conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • hotărârea de constituire și actele de constituire ale persoanei juridice, în funcție de forma juridică de organizare, în două exemplare;
 • declarația privind beneficiarul efectiv;
 • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Înregistrarea bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor poartă un caracter obligatoriu în Republica Moldova. Orice persoană care cumpără, vinde, moşteneşte sau dobândeşte în alt mod un teren sau alt bun imobil, precum şi obţine un drept sau interes legat de un bun imobil înregistrat, urmează să se adreseze organului cadastral teritorial, în raza de activitate a căruia este amplasat bunul imobil pentru înregistrarea :

 • bunului imobil ce îi aparţine, dar neînregistrat până în prezent;
 • dreptului de proprietate şi datelor despre noul proprietar;
 • altui drept real, cum ar fi dreptul de proprietate, dreptul de uz, servitutea, superficia, ipoteca şi altele;
 • locaţiunii, arendei.

Registratorul serviciului cadastral teritorial va examina actele prezentate de solicitant şi va decide dacă bunul, dreptul, actele sau faptele privitoare la un bun imobil pot fi înregistrate în Registrul bunurilor imobile, în conformitate cu normele legale.

La fel, organele cadastrale oferă servicii de furnizare a informaţiei din cadastru privind înscrierile din registrul bunurilor imobile şi privind valoarea estimată în scopul impozitării, precum şi execută lucrări cadastrale cu scopul identificării, măsurării bunului imobil şi perfectării documentaţiei cadastrale.

Pentru a comanda serviciile de care aveţi nevoie, urmează să vă adresaţi la centrul multifuncţional (lista CM) din unitatea administrativ-teritorial în care este amplasat bunul imobil.

Pentru a vizita centrul multifuncţional şi a fi deservit cu celeritate, vă puteţi planifica din timp vizita, programându-vă pe pagina oficială a Agenţiei Servicii Publice www.asp.gov.md.

În cazul în care  a fost refuzată primirea cererii pentru lucrările cadastrale, solicitantul urmează să completeze o cerere model, formularul căreia o poate obţine la funcţionarul de la ghişeul la care este deservit, la ghişeul de informaţii din incinta Centrului Multifuncţional sau o poate descărca de pe pagina www.asp.gov.md. Cererea completată şi copiile documentelor prezentate la ghişeu, vor fi expediate în adresa Serviciului cadastral teritorial, în raza de activitate a căruia este amplasat bunul imobil.

Serviciul cadastral teritorial responsabil de examinarea cazului va prezenta un răspuns în formă scrisă, în termen ce nu depăşeşte 30 de zile.

Potrivit articolului 31 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 în cazul în care registratorul respinge cererea de înregistrare, acesta trebuie să consemneze în scris temeiul respingerii

Pentru aceasta, solicitantul urmează să completeze cererea model,  formularul căreia se înmânează de către registrator. După completarea cererii de către solicitant,  în rubrica special dedicată în cerere, registratorul menţionează temeiurile respingerii.  După înlăturarea cauzelor care au condus la respingerea cererii de înregistrare, solicitantul poate depune o cerere nouă.

Dacă nu sunteţi de acord cu temeiul respingerii formulat de registrator, Decizia privind respingerea cererii poate fi contestată  cu cerere prealabilă la registratorul din cadrul Agenţiei Servicii Publice (mun. Chişinău, str. Alexandru Puskin, 47) sau poate fi depusă cerere în judecată, în instanţa de contencios administrativ competentă.

Lucrările de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării se execută de către Serviciile cadastrale teritoriale, în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

 • Legea privind activitatea de evaluare nr. 989 din 18.04.2002,
 • Programul de măsuri pentru implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 670 din 09.06.2003.
 • Regulamentul cu privire la evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1303 din 24.11.2004,

Valoarea estimată se bazează pe parametrii tehnico-economici, caracteristici pentru fiecare categorie de bunuri imobile şi este deerminată în cadrul procedurii de evaluare masivă a tuturor bunurilor imobile dintr-o anumită categorie. Datele necesare evaluării au fost colectate din documentația cadastrală păstrată în arhiva Serviciului cadastral teritorial, fie în cadrul inspecţiei în teren, precum şi din sursele deţinute de Administraţia Publică Locală.

Pentru a afla valoarea estimată a bunului imobil care îl deţineţi în proprietate, puteţi accesa serviciul din rubrica e-Cadastru de pe pagina www.asp.gov.md sau solicita extrasul din capitolul supliment al registrului bunurilor imobile (tarif 40 lei) prin depunerea cererii on-line sau la ghişeul din cadrul Centrului multifuncţional, în raza de activitate a căruia se află bunul imobil.

În cazul necorespunderii datelor folosite la calcularea valorii cu cele din teren, vă puteţi adresa cu o cerere la Serviciul cadastral teritorial, în raza de activitatea căruia se află obiectul evaluat, cu solicitarea de a verifica şi corecta datele respective. În cazul constatării unei discrepanţe între datele din dosarul cadastral şi cele din sistemul informaţional al evaluării, Serviciul cadastral teritorial va opera modificările respective, vă va informa despre corectare şi va transmite informaţia actualizată Serviciului fiscal de stat.

Dacă în urma verificării se va constata că motivul discrepanţelor este reconstrucţia sau altă intervenţie efectuată în timp asupra bunului imobil, iar datele cadastrale nu au fost actualizate de proprietar, Serviciul cadastral teritorial vă va recomanda să iniţiaţi lucrări cadastrale în vederea aducerii în concordanţă a datelor din dosarul cadastral cu datele din teren. Ulterior, valoarea va fi recalculată, iar datele actualizate vor fi transmise Serviciului fiscal de stat.

Conform legislaţiei naţionale, în cazul privatizării locuinţelor în registrul bunurilor imobile se indică datele tuturor participanţilor la privatizare, în baza contractului de vânzare-cumpărare (predare-preluare) a locuinţei în proprietate privată şi a documentului care confirmă componenţa participanţilor la privatizare.

Documentul ce confirmă componenţa participanţilor la privatizare  se eliberează de către direcţiile consiliilor  raionale/municipale, sub formă de extras din hotărirea comisiei de privatizare sau sub formă de certificat despre membrii participanţi la privatizarea locuinţei.

Persoana interesată va depune o cerere la ghişeul din incinta centrului multifuncţional, în raza de activitate a căruia se află bunul imobil, prezentând buletinul de identitate şi documentul ce confirmă componenţa participanţilor la privatizare. Concomitent cu depunerea cererii pentru completarea datelor din registrul bunurilor imobile se va achita tariful de 50 lei pentru serviciul solicitat.

Înregistrarea provizorie a dreptului de proprietate se efectuează pentru bunurile imobile amplasate în localităţile în care nu au avut loc înregistrarea primară masivă, fără a fi executate lucrările cadastrale pentru elaborarea planului geometric, fiind suficientă prezentarea schemei de amplasare a terenului, întocmită în condiţiile stabilite prin Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 108 din 2016. Pentru întocmirea actelor juridice de înstrăinare a bunurilor imobile înregistrate provizoriu va fi necesară prezentare planului geometric, întocmit conform legislaţiei. Totodată, în perioada efectuării lucrărilor cadastrale masive în localitate, în baza planului geometric elaborat în cadrul lucrărilor, în Registrul bunurilor imobile se va concretiza suprafaţa bunului imobil, iar înscrierea provizorie se va transforma în înregistrare, fără a fi necesară cererea şi plata din partea proprietarului.

Înregistrarea provizorie are acelaşi efect ca şi înregistrarea dreptului de proprietate, însă sub condiţia concretizării suprafeţei bunului imobil.

Mai mult de 490 de localităţi rurale de pe teritoriul ţării nu au acoperire cadastrală. Din anul 2019, Agenţia Servicii Publice va iniţia lucrările de identificare, măsurare şi înregistrare a bunurilor imobile din acestei localităţi, pentru a avea către sfârşitul anului 2023 toate terenurile incluse în sistemul de cadastru. Lista localităţilor fără cadastru o puteţi vedea aici.

Dacă situaţia de viaţă nu vă permite să amânaţi înregistrarea bunului imobil dobândit în proprietate până la executarea lucrărilor cadastrale masive de către Agenţia Servicii Publice şi nu intenţionaţi să înstrăinaţi, în viitorul apropriat, bunul imobil dobândit puteţi solicita autorităţii publice locale din localitate şi Serviciului cadastral teritorial să efectueaze identificarea bunului imobil prin procedură simplificată (fără întocmirea planului cadastral) şi, respectiv, înregistrarea provizorie a bunului imobile şi dreptului de proprietate.

Înregistrarea terenului sau altui bun imobil proprietate publică pentru prima dată în Registrul bunurilor imobile se face la finalizarea lucrărilor de delimitare, executate în conformitate cu Legea nr. 29 din 05.04.2018, cu privire la delimitarea proprietăţii publice.

Executarea lucrărilor de delimitare, a lucrărilor de identificare, inclusiv de elaborare a planurilor de contur al terenurilor proprietate publică a statului şi al terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a planurilor geometrice, precum şi coordonarea acestora cu autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate sînt asigurate de organele abilitate la nivel central sau local, prin intermediul întreprinderilor de stat/municipale şi celor private care dispun de ingineri cadastrali certificaţi.

Agenţia Servicii Publice nu execută lucrări de delimitare, dar asigură recepţionarea dosarului lucrării de delimitare şi înregistrarea bunului imobil şi drepturilor asupra lui, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Pentru persoanele juridice care urmează să depună cereri pentru 5 şi mai multe bunuri imobile localizate în mun. Chişinău, Agenţia Servicii Publice a deschis un ghişeu specializat, amplasat în Centrul multifuncţional nr.3 din strada Mihail Sadoveanu 17.

Pentru a vă permite să vă gestionaţi cât mai eficient timpul şi să evitaţi cozile, deservirea se efectuează în baza programării prealabile.

Această măsură a fost introdusă pentru a fluidiza procesul de deservire a cetăţenilor, având în vedere că timpul mediu pentru procesarea actelor unui bun imobil este de 10 minute.

Autorităţile publice locale sunt unii din partenerii strategici ai Agenţiei Servicii Publice, rezultatele serviciilor cadastrale fiind în mare parte determinate de buna conlucrare între organele cadastrale teritoriale şi reprezentanţii autorităţilor locale. Informaţia cadastrală care o deţinem este folosită de primari, ingineri funciari din cadrul autorităţilor publice locale pentru luarea deciziilor referitoare la administrarea terenurilor din localitate. Subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Servicii Publice, la solicitarea Autorităţii Publice Locale,  furnizează trimestrial informaţia despre bunurile înregistrate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale. Pentru a obţine informaţia dată pe suport digital sau pe suport de hârtie, depuneţi o cerere scrisă pe adresa Serviciului cadastral teritoriale în raza de activitate a căruia se află localitatea dumneavoastră. Cererea poate fi depusă, inclusiv, pe adresa electronică a subdiviziunii.

Pentru folosirea eficientă a timpului, în cazul depunerii unei cereri pentru serviciile de înregistrare sau pentru lucrări cadastrale, vă puteţi programa prealabil pentru o vizită la centrul multifuncţinal, selectând data şi ora. 

Orice persoană, fără să justifice un interes, poate să consulte, în condiţiile legii,  informaţia din registrul bunurilor imobile. Informaţia din Registrul bunurilor imobile sau din dosarul cadastral al bunului imobil poate fi obţinută prin depunerea cererii la ghişeul centrului multifuncţional, fiind prezentat buletinul de identitate. Dacă sunteţi proprietarul bunului imobil şi nu sunteţi sigur dacă bunul imobil a fost înregistrat în Registrul bunurilor imobile, la ghişeu rugăm să prezentaţi şi actele de proprietate deţinute (contract, titlu de autentificare a dreptului deţinătorului de teren).

Solicitarea de obţinere a informaţiei poate fi depusă şi electronic, prin completarea cererii în aplicaţia „Comanda on-line” . Pentru completarea corectă a cererii on-line, vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţia prezentată în rubricile „Informaţie generală” şi „Servicii şi tarife”.

Dacă nu aveţi nevoie de un document oficial eliberat de organul cadastral, dar doriţi să verificaţi sau să consultaţi datele din cadastru, o puteţi face pe portatul e-Cadastru.

Agenţia Servicii Publice este o instituţie publică care activează pe principiul autonomiei financiare, cheltuielile de operare fiind acoperite din plăţile percepute la prestarea serviciilor.

Tarifele pentru serviciile prestate de organele cadastrale sunt aplicate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 314 din 22 mai 2017. Informaţia despre condiţiile de prestare a serviciilor şi cuantumul tarifelor este disponibilă aici www.asp.gov.md

Pentru a beneficia de servicii din domeniul cadastrului, solicitantul se va adresa la CM, în raza de activitate a căruia se află bunul imobil.

Certificatul privind valoarea bunului imobil poate fi obținut prin adresarea nemijlocită la CM, în raza de activitate a căruia este amplasat acest bun. La fel, cererea pentru eliberarea extrasului poate fi depusă on-line pe pagina www.cadastru.md. Ridicarea extrasului solicitat on-line se va face la SCT sau CM, în raza de activitate a căruia se află bunul imobil.

Extrasul din registrul bunurilor imobile poate fi obținut prin adresarea nemijlocită la CM, în raza de activitate a căruia este amplasat acest bun. La fel, cererea pentru eliberarea extrasului poate fi depusă on-line pe pagina www.cadastru.md. Ridicarea extrasului solicitat on-line se va face la SCT sau CM, în raza de activitate a căruia se află bunul imobil.

Procedura este descrisă în Regulamentul privind modul de întocmire a schemei de amplasare a bunului imobil, efectuare a înregistrării primare provizorii a dreptului de proprietate și executare simplificată a lucrărilor cadastrale primare la nivel de clădiri, aprobat prin Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 108 din 02.09.2016.

Pentru perfectarea tranzacției de vânzare-cumpărare a bunului imobil notarul solicită următoarele documente eliberate de Departamentul cadastru: extrasul din registrul bunurilor imobile și certificatul cu privire la valoarea bunului imobil, estimată în scopul impozitării.

Acte obligatorii:

 1. Certificat de moştenitor legal sau testamentar;
 2. Actul de identitate al solicitantului (moştenitorului);
 3. Actul de identitate al reprezentantului (dacă cererea o depune reprezentantul moştenitorului);
 4. Actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului.
 5. Planul geometric al bunului imobil (dacă acesta lipseşte la SCT)
 6. Bonul ce confirmă achitarea serviciilor.

 

 Notă: În cazuri particulare, registratorul poate solicita alte acte, argumentând necesitatea prezentării acestora

Persoane fizice

Acte obligatorii:

 1. Documentul în temeiul căruia a apărut dreptul;
 2. Bonul ce confirmă achitarea serviciilor;
 3. Actul de identitate al solicitantului;
 4. Actul de identitate al reprezentantului (dacă cererea o depune altcineva decât persoana care solicită înscrierea dreptului său de proprietate);
 5. Actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului;
 6. Planul geometric al bunului imobil (dacă acesta lipseşte la SCT).

 

Persoane juridice

Acte obligatorii:

 1. Documentul în temeiul căruia a apărut dreptul;
 2. Bonul ce confirmă achitarea serviciilor;
 3. Certificatul de înregistrare şi extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice(pentru persoanele juridice nerezidente):
 4. Actul de identitate al reprezentantului;
 5. Actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului (dacă cererea o depune este altcineva decât administratorul);
 6. Planul geometric al bunului (dacă acesta lipseşte la SCT).

 

Notă: În cazuri particulare, registratorul poate solicita alte acte, argumentând necesitatea prezentării acestora

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42