Eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (CA) pentru cetățeanul RM aflat provizoriu în străinătate

Eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (CA) pentru cetățeanul RM aflat provizoriu în străinătate

Documente necesare:

Pentru eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

 • actul de identitate de uz intern, după caz, pașaportul de tip sovietic (modelul anului 1974), aflat în posesie ce urmează a fi schimbat;
 • actul de identitate al reprezentantului legal (pentru minori şi persoanele plasate sub tutelă sau curatelă);
 • documentele de stare civilă, după caz:
  • certificatul de naștere;
  • certificatul de căsătorie;
  • certificatul de divorț;
  • certificatul de schimbare a numelui și/sau a prenumelui;
  • certificatele de naștere ale minorilor; certificatul de deces al soțului/soției;
  • extrasul de pe actul de căsătorie pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ;
 • avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, precum și alte documente de stare civilă;
 • avizul de stabilire a identității, eliberat de instanța de judecată sau în cazul (persoanelor aflate la tratament prin constrângere, arest preventiv, în detenție sau reținute) eliberate de instituţiile respective;
 • 2 fotografii 10x15 cm și 2 fotografii 3x4 cm color, mat, pe fond alb;
 • certificatul medical care atestă imobilitatea persoanei sau starea gravă (comă, boală mintală, deficiențe fizice, mintale, psihologice) și aflarea în instituția medicală ori în instituția socială; documentul ce confirmă împuternicirile de reprezentare, sau demersul autorității administrației publice locale, ori al instituţiei  respective;
 • declarația de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern;
 • documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei de domiciliu;
 • paşaportul cetăţeanului străin - în cazul persoanei care declară deţinerea cetăţeniei și a altui stat;
 • dovada achitării taxelor și a tarifelor stabilite pentru eliberarea buletinului de identitate. În cazul în care achitarea taxelor și a tarifelor a fost efectuată prin instrumentele de plăți electronice, nu se solicită dovada achitării pe purtător de hârtie.

În cazul minorului asupra căruia este instituită tutela sau curatela, precum și în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, reprezentantul legal corespunzător (curator, tutore) prezintă actul juridic încheiat în formă autentică care confirmă instituirea tutelei ori curatelei (decizia autorității tutelare, hotărârea instanței de judecată definitivă, decizia consiliului de familie, precum și alte acte juridice).

În cazul copilului separat de părinți, asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela ori în cazul copilului separat de părinți, asupra căruia nu este instituită sau a fost revocată tutela sau curatela în condițiile prevederilor legale și care este plasat în serviciul de plasament de tip familial sau de tip rezidențial, ori în instituția de asistență socială publică, de educație, de învățământ, de tratament, ori într-o altă instituție similară, se prezintă suplimentar, după caz:

 • dispoziția autorităţii tutelare cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotirea părintească sau de copil rămas fără ocrotirea părintească;
 • dispoziția autorităţii tutelare privind plasarea copilului în instituţia respectivă;
 • documentul ce confirmă funcţia ocupată de conducătorul instituţiei sau documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară;
 • legitimația de serviciu sau actul de identitate al reprezentantului autorității tutelare ori al reprezentantului instituției în cauză.

Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie în cazul expirării termenului de valabilitate, în caz de pierdere, furt sau deteriorare, la schimbarea domiciliului, în caz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu, la solicitarea titularului de a-l preschimba, dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului din momentul eliberării ultimului buletin de identitate, precum și în cazurile în care informația despre schimbările intervenite în starea civilă și în datele cu caracter personal, despre documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populației. În situaţiile respective, suplimentar la cerere, persoana depune în scris o declaraţie pe propria răspundere în acest sens.

Beneficiarii de înlesniri la eliberarea buletinului de identitate, în condițiile prevederilor legale suplimentar, prezintă documentele confirmative.

Categoriile de cetățeni care beneficiază de înlesniri la eliberarea buletinului de identitate (CA) și a buletinului de identitate provizoriu(documentele se eliberează gratuit):

Denumirea serviciuluiTermenul de prestaretarif (lei)

Eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (CA):

  
a) la prima eliberare, inclusiv la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului pașaportului de tip sovietic (modelul anului 1974)

30 zile calendaristice

gratuit

a1) la prima eliberare a buletinului de identitate cetăţeanului Republicii Moldova domiciliat în localitate din stânga Nistrului și în municipiul Bender;

a2) la prima eliberare a buletinului de identitate cetăţeanului Republicii Moldova la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974);

a3) la prima eliberare a buletinului de identitate cetăţeanului Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor menţionate la lit. a1) şi lit. a2)

b) persoanei cu dizabilitate severă, accentuată sau medie (invalid de gradul I, II sau III), la schimbarea1 buletinului de identitate
c) persoanei care conform cadrului legal al Republicii Moldova are statut de veteran de război, la schimbarea1 buletinului de identitate o singură dată
d) participantului la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, la schimbarea1 buletinului de identitate o singură dată
e) victimei traficului de ființe umane, care nu deține buletin de identitate
f) persoanei care se află la întreținerea statului într-o instituție socială rezidențiala, la schimbarea buletinului de identitate, inclusiv acelui provizoriu, în cazul deteriorării, precum și la declararea pierderii sau furtului acestuia
g) donatorului voluntar-permanent de sânge și/sau componente sanguine, o singură dată
h) cetățeanului Republicii Moldova care a suferit de pe urma inundațiilor din vara anului 2010, o singură dată
i) în cazul înregistrării la domiciliu pe altă adresă a titularului acului de identitate de generațiia II

24 ore9a

130

j) în cazul modificării/completării/rectificării adresei de domiciliu a titularului actului de identitate de generația II:

24 ore9a

 

j1)  în cazul schimbării, în condițiile legii, a denumirii sau a rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor, în bază scrisorii de garanție eliberate de autoritatea publică locălă respectiva

 

gratuit

j2) în alte cazuri

 

130

1În condițiile prevederilor HG nr.210 din 24.03.2014, noțiunea de schimbare a buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu, nu prevede eliberarea buletinului de identitate în schimbul documentului valabil, deteriorat, declarat pierdut sau furat.

9a La solicitarea serviciului în ajunul zilei de repaus sau de sărbătoare nelucrătoare, buletinul de identitate se înmânează în următoarea zi lucrătoare a serviciului elibarea a actelor de identitate care a recepționat cererea.

Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează cetaţenilor cu domiciliul sau reședinţa temporară pe teritoriul Republicii Moldova, pentru întrebuințare pe teritoriul ţarii şi peste hotarele ei în conformitate cu acordurile internaţionale pe termenele:

de la naștere până la 10 ani;de la 16 până la 25 ani;de la 45 ani – pe viață.
de la 10 până la 16 ani;de la 25 până la 45 ani; 

În cazul adresării persoanei pentru obținerea buletinului de identitate în perioada de până la 1 an inaintea de atingerea vârstei de 10, 16, 25 și 45 de ani, buletinul de identitate se eliberează pe perioada imediat urmatoare vârstei respective.

Cetățenii Republicii Moldova cu domiciliu în Republica Moldova sunt obligați să dețină buletin de identitate de la vârsta de 16 ani.
 

Modelele buletinelor de identitate ale cetăţenilor Republicii Moldova aflate în circulație

De generația I, formatul ID-II

În circulaţie de la 01 iunie 1996

Buletinul de identitate al cetățeanului RM

Buletinul de identitate al cetățeanului RM

Buletinul de identitate al cetățeanului RM

 

De generaţia II, formatul ID-I

În circulaţie de la 07 martie 2013

Buletinul de identitate al cetățeanului RM

 

De generaţia II, formatul ID-I, policarbonat

În circulaţie de la 01 septembrie 2015

Buletinul de identitate al cetățeanului RM

În circulaţie de la 14 mai 2019

Buletinul de identitate al cetățeanului RM

 

Cazurile de eliberare a buletinului de identitate:

 • la prima adresare (în cazul în care persoana nu a deţinut act de identitate de uz intern);
 • preschimbarea paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), buletinului de identitate provizoriu sau a actului de identitate provizoriu (formularul nr.9);
 • schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal;
 • constatarea inexactităţilor, neconformităţilor, falsurilor în înscrisurile din documente;
 • schimbarea domiciliului;
 • în caz de schimbare a denumirii sau a rangului localităţilor, străzilor, de renumerotare a imobilelor sau de rearondare a acestora, de înfiinţare a localităţilor, a străzilor; în caz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu;
 • în caz de pierdere, furt sau deteriorare;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • dobândirea sau redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • în caz de repatriere;
 • la solicitarea titularului de a-l preschimba.

Depunerea cererii:

Cererea pentru eliberarea buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova  se depune de către solicitant, în țară, la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare (MDOC) ale Republicii Moldova. În lipsa MDOC în statul de reşedinţă al solicitantului, cererea respectivă poate fi depusă la orice MDOC.

În situații speciale se admite depunerea cererii de către alte persoane, și anume:

 • în cazul minorului, inclusiv al celui asupra căruia este instituită tutela sau curatela în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acestuia (unul dintre parinti, tutorele, curatorul), cu prezenţa obligatorie a persoanei reprezentate;
 • în cazul copilului separat de părinți, asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela, cererea se depune de către autoritatea tutelară, cu prezenţa obligatorie a persoanei reprezentate;
 • în cazul copilului separat de părinți, asupra căruia nu este instituită sau a fost revocată tutela sau curatela în condițiile prevederilor legale și care este plasat în serviciul de plasament de tip familial ori de tip rezidențial sau în instituția de asistență socială publică, de educație, de învățământ, de tratament, sau într-o altă instituție similară, cererea se depune de către administraţia instituţiei respective, cu prezenţa obligatorie a persoanei reprezentate;
 • în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acesteia (tutore), cu prezenţa obligatorie a persoanei reprezentate;
 • în cazul persoanei imobilizate, al persoanei aflate la tratament prin constrângere, al persoanei aflate în arest preventiv sau în detenţie, cererea poate fi depusă prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de functie;
 • în cazul persoanei care este internată într-o instituție medicală și se află în stare gravă (inconștientă, în comă), cererea se depune de catre persoana care acționează în interesul acesteia: membru de familie, ruda, iar în lipsa unnei astfel de persoane, buletinul de identitate se elibereaza în urma demersului instituției medicale în cauză sau al administrației publice locale, dacă persoana internata beneficiază de asistență socială;
 • în cazul persoanei cu boli mintale sau deficiențe fizice, mintale sau psihologice, aflata la întreținere în instituția de tratament sau în instituția socială, asupra căreia nu este instituită măsura de ocrotire sub nici o formă, buletinul de identitate se eliberează în urma demersului instituției respective.

Dacă în privința persoanei cu capacitatea deplină de exercițiu este instituită o măsură de ocrotire, iar starea acesteia nu-i permite să ia în mod independent o decizie privind eliberarea buletinului de identitate, la depunerea cererii respective persoana ocrotită este asistată de persoana însărcinată cu ocrotirea (asistent, mandatar împuternicit prin mandat de ocrotire în viitor, ocrotitor provizoriu, curator, membri ai consiliului de familie, precum și alte persoane însărcinate cu ocrotirea în condițiile legale).

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate se respinge în cazul în care solicitantul a prezentat informații frauduloase sau documentele prezentate sunt insuficiente, conțin divergențe, sunt nevalabile ori se constată că nu sunt autentice.

Noțiunea de document nevalabil nu se răsfrânge asupra actelor de identitate care urmează a fi schimbate.

Respingerea neîntemeiată a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate poate fi contestată în modul stabilit de Codul administrativ al Republicii Moldova.

Identificarea

Minorii, inclusiv acei asupra cărora este instituită tutela sau curatela, precum și persoanele asupra cărora este instituită măsura de ocrotire judiciară (ocrotire provizorie, curatelă, tutelă) se identifică de către reprezentantul legal corespunzător (părinte, tutore, curator, ocrotitor provizoriu), în temeiul declaraţiei pe propria răspundere, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii Agenției Servicii Publice sau MDOC.

Copiii separați de părinți, asupra cărora nu este instituită tutela sau curatela ori copiii separați de părinți, asupra cărora nu este instituită sau a fost revocată tutela sau curatela în condițiile prevederilor legale și care sunt plasați în serviciul de plasament de tip familial sau de tip rezidențial, ori în instituția de asistență socială publică, de educație, de învățământ, de tratament, ori într-o altă instituție similară se identifică de către autoritatea tutelară sau de către administraţia instituţiei respective.

Identificarea persoanelor care au atins vârsta majoratului şi până la momentul adresării nu au fost identificate sau identificarea anterioară a acestora nu poate fi probată se face în temeiul declaraţiei în scris pe propria răspundere a solicitantului şi a soţului (soţiei), sau a solicitantului şi a unei rude de gradul I-III.

În lipsa soțului (soției) sau a rudei de gradul I-III, identificarea acestor persoane se face în temeiul declarațiilor pe propria răspundere, depuse concomitent de trei persoane terțe, cetățeni ai Republicii Moldova, titulari ai actelor de identitate valabile, care cunosc identitatea persoanei. În asemenea cazuri, după posibilitate, se prezintă suplimentar alte documente justificative, eliberate de organele de poliție, de autoritatea administraţiei publice locale sau de altă instituţie de stat, care dispune de informaţie despre persoana în cauză (livret militar, carnet de pensionar, certificat de la locul de studii sau muncă, titlul de călătorie etc.), dacă acestea contribuie la stabilirea identităţii persoanei.

Dacă persoana care urmează a fi identificată este titular al unui act de identitate eliberat de autorităţile altui stat, acest act este echivalent cu declaraţia soţului (soţiei) sau rudei de gradul I-III a solicitantului.

Declarația de identificare a persoanei care solicită sau pe numele căreia se solicită eliberarea buletinului de identitate se depune în scris în fața persoanei responsabile din cadrul autorității competente.

În cazul persoanelor aflate la tratament prin constrângere, arest preventiv, în detenţie sau reţinute de organele competente şi care nu au asupra lor acte de identitate, identificarea se efectuează de către instituţia respectivă, cu întocmirea avizului în acest sens. La identificare se utilizează resursele informaţionale de stat (automatizate şi neautomatizate) şi procedura de identificare menționată supra.

În cazul în care nu este posibilă identificarea persoanei în condiţiile legale expuse, identitatea acesteia se stabileşte de către instanţa de judecată.

Furnizarea sau comunicarea cu rea intenție a unor date eronate, incomplete sau false de către o persoană fizică fie pentru sine fie pentru un terț, se sancționează în conformitate cu prevederile legislației penale sau contravenționale.

Înmînarea

Buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova se înmânează, contra semnătură, personal titularului sau reprezentantului său legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de functie, sau persoanei care acționează în interesul acestuia în condițiile prevederilor legale, iar la cererea solicitantului - şi prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. În cazul înmânării buletinului de identitate reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit prin procură, sau persoanei care acționează în interesul titularului, aceștia se identifică prin actul de identitate şi, după caz, prezintă documentele ce confirmă acest drept.

Se permite înmânarea actelor de identitate minorilor care au atins vârsta de 14 ani, dacă există consimţământul în scris al reprezentantului legal al acestuia. Consimţământul reprezentantului legal se depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul autorităţii competente de recepţionarea cererii sau se autentifică de notar sau de alte persoane abilitate prin lege.

În cazul înmânării buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova prin scrisoare recomandată, acesta se transmite serviciului poştal care, ulterior, restituie autorităţii competente recipisa semnată de titular sau de reprezentatul legal al acestuia.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42