Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din alte resurse informaționale ale Agenției Servicii Publice (adeverință)

DOCUMENTE NECESARE

La cererea pentru eliberarea adeverințelor se anexează, după caz:

 • copia de pe actul de identitate al solicitantului, sau al reprezentantului legal, sau al persoanei care îl reprezintă.
 • procura sau alt act juridic, autentificat de notar, din care să rezulte consimţământul subiectului datelor cu caracter personal privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal. În cazul în care reprezentantul deţine procura generală, care prevede inclusiv consimţământul necondiţionat al subiectului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, la cerere se anexează copia autentificată a acesteia sau confirmată de către persoana responsabilă de recepţionarea cererii;
 • consimţământul persoanelor majore, ale căror date personale urmează să fie prelucrate, autentificat de notar sau depus în scris în faţa persoanei responsabile de recepţionarea cererii;
 • după caz, copia autentificată a certificatului de succesor (moştenitor) sau a testamentului şi a certificatului de deces, în cazul solicitării informaţiei despre subiectul datelor cu caracter personal decedat;
 • copiile autentificate ale documentelor de stare civilă: certificatele de naştere, de căsătorie, de divorţ, de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, copia sau extrasul de pe actul de stare civilă, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă emisă de autorităţile străine privind desfacerea căsătoriei, documentele emise de instituţii din străinătate, altele decât cele de stare civilă privind înregistrarea faptelor de stare civilă ale solicitantului şi, după caz, ale rudelor în cazul solicitării informaţiei privind: componenţa familiei, apartenenţa/neapartenenţa sau renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi în alte cazuri ce atestă fapte despre cetăţenie. Copiile de pe documentele de stare civilă ale rudelor se prezintă pentru a stabili legătura şi gradul de rudenie dintre solicitant şi persoana(ele) respectivă(e);

Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie în cazul în care gradul de rudenie dintre solicitant şi persoana(ele) respectivă (e) poate fi stabilit în baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei, iar solicitantul, suplimentar la cerere, depune în scris în faţa persoanei responsabile declaraţia pe proprie răspundere în acest sens.

 • copia autentificată a actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei;
 • contractul de vânzare-cumpărare, sau contractul de donaţie, sau certificatul de moştenitor legal etc.;
 • extrasul din Registrul de evidenţă a gospodăriilor populaţiei din localitatea respectivă ce atestă înregistrarea şi evidența membrilor gospodăriei țărăneşti;
 • bonul de repartiţie a locuinţei proprietate publică eliberat de autoritățile publice APL (primărie) după 29.11.2015, sau, după caz, reconfirmat de APL (primărie) dacă a fost eliberat până la 29.11.2015 ori documentul justificativ eliberat de APL (primărie) prin care se stabileşte dreptul de folosinţă asupra locuinţei proprietate publică, pasibilă de privatizare;
 • contractul de locaţiune sau sublocaţiune încheiat în condiţiile prevederilor Legii nr. 75 / 2015 cu privire la locuinţe;
 • hotărârea instanţei judecătoreşti definitivă despre recunoaşterea dreptului de folosinţă asupra locuinţei.

În situaţiile în care titularul de drept depune în scris o declaraţie potrivit căreia dreptul său de proprietate asupra locuinţei este înregistrat în Registrul bunurilor imobile, prezentarea documentelor ce atestă acest drept nu este obligatorie, dacă autoritatea competentă poate verifica prin resursele informaţionale automatizate ale cadastrului bunurilor imobile, veridicitatea datelor declarate.

 • dovada achitării tarifului pentru prestarea serviciului, după caz;
 • documentele confirmative ce atestă dreptul la înlesniri.

Copiile de pe documentele prezentate în original se autentifică de către notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, sau de către persoana responsabilă de recepţionarea cererii.

Solicitantul este responsabil pentru corectitudinea informaţiei consemnate în cerere şi pentru autenticitatea documentelor prezentate şi poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.

Programare
online