Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Examinarea la proba practică pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule la una dintre categorii/subcategorii

REGULAMENTUL PRIVIND EXAMINAREA CONTESTAŢIILOR ŞI VERIFICAREA PROCEDURII DE OBŢINERE A DREPTULUI DE A CONDUCE VEHICULE ŞI DOCUMENTAREA CU PERMIS DE CONDUCERE

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1 Prezentul regulament determină modul de desfăşurare a procedurii de examinare a cererii de contestare de către candidat şi a încălcărilor admise în procesul de examinare pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule şi documentarea cu permis de conducere.

1.2 Pentru examinarea contestaţiilor depuse de candidaţi şi verificarea procedurii de obţinere a dreptului de a conduce vehicule, documentarea cu permis de conducere se constituie comisia de contestare şi verificare a încălcărilor admise din cadrul DÎMTCCA. Componenţa comisiei de contestare şi verificare a procedurii de obţinere a permisului de conducere este aprobată prin ordinul Directorului ASP la propunerea DÎMTCCA.

1.3 În cazul contestaţiilor depuse de candidaţi, componenţa comisiei se stabileşte în funcţie de numărul de contestaţii în examinare şi timpul destinat examinării, însă nu mai puţin de 3 membri din rândul angajaților DÎMTCCA, care au absolvit cu succes un curs de pregătire specială ca examinator în cadrul unei instituţii de învăţământ specializate.

Membrii comisiei sunt selectați conform cerinţelor pct. 5 al Instrucţiunilor privind desfăşurarea examenului şi condiţiile de obţinere a permisului de conducere, aprobate prin Ordinul ASP nr. 240/2017 (în continuare - Instrucţiuni). De asemenea, membrii comisiei trebuie să dispună de calităţi şi competenţe care demonstrează autoritatea profesională şi morală, confirmate prin lipsa unor sancţiuni disciplinare valabile inclusiv cu evaluarea anuală a acestora.

Angajaţii vizaţi în sesizări, aflați în conflict de interese sau care au persoane înrudite printre candidaţii care au depus contestarea (fiu/fiică, frate/soră, nepot/nepoată, cumnat/cumnată, ginere/noră) nu pot participa la lucrările comisiei în calitate de membru al comisiei. În asemenea cazuri, membrul comisiei se abține de la examinarea cauzei în comisie, iar acest fapt este reflectat în mod obligatoriu în procesul-verbal.

 

II. PROCEDURA DE CONTESTARE A REZULTATULUI EXAMENULUI DE OBŢINERE A DREPTULUI DE A CONDUCE VEHICULE

2.1 Procedura de examinare a contestărilor candidaţilor privind rezultatul la probele/subprobele, examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule adresate Agenţiei Servicii Publice este reglementată de prezentul regulament, precum şi de prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.

2.2 În cazul în care candidatul examinat declară dezacordul său motivat cu indicarea unor anumite puncte de penalizare, asupra procedurii sau calificativului aplicat, după finalizarea desfăşurării examinării la unele dintre probele/subprobele examenului, preşedintele comisiei de examinare este obligat să audieze candidatul la cererea lui şi să soluţioneze problemele procedurale invocate, dacă acestea sunt în competenţa sa, conform reglementărilor. Dacă candidatul insistă asupra poziţiei sale pe marginea rezultatului examenului contestat, acesta este informat despre procedura de contestare şi examinare a cererilor în cauză.

2.3 Procedura de contestare a rezultatului examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule se iniţiază în cazul în care candidatul examinat nu este de acord cu rezultatele examinării la una dintre probele/subprobele examenului, teoretică sau practică (pe poligon/pe traseu), în baza cererii acestuia.

2.4 Candidatul poate contesta în termen de trei zile lucrătoare, separat pe probe subprobe de examen, rezultatul obţinut la proba teoretică sau practică ale examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule.

Rezultatele examenului la proba practică la categoria B pot fi contestate separat pe subprobe, pe poligon şi pe traseu.

2.5 Candidatul ce contestă examenul, la desfăşurarea procedurii de examinare a cererii de contestare a rezultatului examenului, este în drept să solicite accesul la imaginile video ale examenului contestat, în regim de vizualizare.

La vizualizarea imaginilor video de către candidatul ce contestă examenul de obţinere a dreptului de conducere, urmează să participe cel puţin doi membri ai comisiei de contestare (candidatul ce contestă examenul este informat preventiv despre ora şi locul prezentării pentru vizualizarea imaginilor video).

La necesitate, comisia de contestare poate solicita participarea angajatului implicat în procesul de examinare a examenului contestat, la vizualizarea imaginilor video a examinării respective.

Obiecţiile candidatului ce contestă examenul, făcute în cadrul procedurii de vizualizare a imaginilor video, urmează să fie depuse în formă scrisă şi vor fi reflectate în procesul-verbal întocmit de către comisia de contestare, pe cazul respectiv.

2.6 Cererea de contestare se depune către şeful Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto (DÎMT CCA), în formă scrisă.

Cererea urmează să corespundă următoarelor criterii:

 1. se depune la subdiviziunea teritorială competentă a DÎMT CCA, în care a avut loc proba/subproba examenului, contestată;
 2. să cuprindă subiectul şi motivul (motivele) de contestare a probei/subprobei respective a examenului, a punctelor de penalizare şi altor încălcări stabilite de examinator pe parcursul examenului;
 3. să cuprindă descrierea exerciţiului, manevrei de conducere, direcţia de deplasare şi acţiunile sale în raport cu situaţia rutieră existentă la desfăşurarea procesului de examinare la proba practică, precum şi argumentele sale în privinţa punctelor de penalizare aplicate de examinator, referitor la care şi-a expus dezacordul, şi/sau conţinutului întrebărilor şi răspunsurilor din chestionarele de examinare teoretică, şi/sau condiţiilor de procedură ale probei/subprobei respective a examenului, contestată(e);
 4. să se facă trimitere şi să fie stipulată norma legală, după caz, îndeplinirea căreia este contestată.

2.7 Cererea de contestare depusă la subdiviziunea competentă, se expediază în adresa secretariatului DÎMTCCA în termen de 2 (două) zile lucrătoare. Aceasta va fi înregistrată în registrul de evidență a contestărilor.

La cererea de contestare se anexează copia chestionarului de examinare a candidatului.

2.8 Comisia de contestare, va examina cererea de contestare, sub următoarele aspecte:

 • privind respectarea procedurii şi termenelor de depunere a cererii, stabilite prin prezentele instrucţiuni;
 • privind respectarea de către examinator a drepturilor candidatului examinat, de a fi informat preventiv despre procedură şi condiţiile desfăşurării examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule (probele teoretică şi practică, subprobele pe poligon şi pe traseu);
 • privind respectarea de către examinator a procedurilor de examinare la proba/subproba examenului contestat, corectitudinea şi obiectivitatea desfăşurării acesteia;
 • temeinicia argumentelor invocate de candidatul ce contestă rezultatul examenului;
 • privind analiza detaliată a punctelor de penalizare aplicate la elementul (elementele) manevra (manevrele) de examinare penalizate pe poligon, în privinţa cărora candidatul şi-a expus în cerere dezacordul său, şi baza legală pentru aplicarea acestora;
 • privind analiza detaliată a punctelor de penalizare aplicate la elementul (elementele), manevra (manevrele) de examinare penalizate pe traseu, în privinţa cărora candidatul şi-a expus în cerere dezacordul său, traseul de deplasare şi baza legală pentru aplicarea acestora;
 • privind analiza informaţiei video a examinării la proba/subproba respectivă a examenului contestat;
 • confruntarea depoziţiilor pe caz, ale candidatului ce contestă examenul, examinatorului, preşedintelui comisiei de examinare etc., cu informaţia video şi alte probe acumulate pe parcursul examinării cererii de contestare, precum şi cu datele din chestionarul de examinare;
 • privind comportamentul candidatului ce contestă examenul pe parcursul examenului, dacă pe parcursul examenului a dat dovadă de un comportament calm şi liniştit sau provocator şi agresiv (după caz);
 • privind analiza probelor acumulate pe caz;
 • privind acţiunile şi comportamentul altor participanţi la trafic în raport cu acţiunile candidatului examinat, la desfăşurarea probei practice a examenului pe traseu.

2.9 Procedura de examinare a cererii de contestare, în funcție de probele acumulate pe caz, aferent respectării procedurilor de examinare şi materialelor dosarului de examinare, inclusiv probelor video şi audio acumulate, urmează să fie finalizată cu întocmirea unui proces-verbal, cu propunerea de aprobare a uneia dintre următoarele decizii ale comisiei:

 1. de menţinere în vigoare a rezultatului la proba/subproba examenului contestat:
  • în cazul în care se constată că cererea de contestare nu este justificată;
 2. de anulare a rezultatului la proba/subproba examenului contestat şi emiterea unei decizii de reexaminare:
  • în cazul în care se constată că cererea de contestare este justificată, iar programul de examinare la proba practică în condiţii de poligon, contestată, nu a fost îndeplinit în volum deplin;
  • în cazul în care se constată că cererea de contestare este justificată, iar timpul de examinare la proba practică în condiţii de traseu, nu corespunde minimului stabilit la pct. 40 din instrucţiuni aprobat prin Ordinul nr. 240 din 14.12.2017, privind desfăşurarea examenului şi condiţiile de obţinere a permisului de conducere;
  • în cazurile de contestare a rezultatului „Respins” obţinut la proba teoretică a examenului pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule, ca urmare a unei defecţiuni tehnice sau erori de sistem;
 3. de anulare a rezultatului examenului contestat şi emitere a unei noi decizii privind aprecierea probei/subprobei (examenului) cu calificativul „Admis”:
  • în cazul în care se constată că cererea de contestare este justificată, iar programul de examinare la proba practică în condiţii de poligon, contestată, a fost îndeplinit în volum deplin;
  • în cazul în care se constată că cererea de contestare este justificată, iar timpul de examinare la proba practică în condiţii de traseu, corespunde minimului stabilit la pct. 40 din instrucţiuni aprobat prin Ordinul nr. 240 din 14.12.2017, privind desfăşurarea examenului şi condiţiile de obţinere a permisului de conducere.

2.10 Procesul-verbal (încheierea) pe rezultatele examinării contestării rezultatelor la probele/subprobele examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule, se întocmeşte de către unul din membrii comisiei de contestare, se semnează de către fiecare membru al comisiei în parte şi se aprobă de către şeful DÎMT CCA.

În cazul în care la examinarea cererii de contestare, unii membri ai comisiei de contestare au o poziţie pe caz ce diferă de poziţia altor membri ai acesteia, aceasta urmează să fie reflectată în procesul-verbal (încheiere) al rezultatelor examinării cererii respective de contestare. Decizia pe caz a comisiei de contestare se adoptă prin votul majoritar al membrilor acesteia.

Copia procesului-verbal privind rezultatele examinării contestării la proba/subproba respectivă unde s-au stabilit încălcări admise de către examinatori, semnat de către membrii comisiei de contestare şi aprobat de către şeful DÎMT CCA, se remite în subdiviziunea teritorială competentă a DÎMT CCA în care a avut loc proba de examen contestată, pentru a fi aduse la cunoştinţa membrilor comisiei de examinare respective, analiza şi studierea minuţioasă a cazului de către aceștia.

2.11 În cazul în care la examinarea contestaţiei, se identifică situația prevăzută la pct. 2.9., lit. c), din regulament, în funcţie de faza aferentă a examenului pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule, candidatul va fi promovat la următoarea probă/subprobă de examen, sau prin proces-verbal al comisiei de contestare, aprobat de către şeful DÎMT CCA, va obţine dreptul de a conduce vehicule din categoria examinată şi va fi admisă la procedura de obţinere a permisului de conducere.

2.12 În cazul prevăzut la pct. 2.9., lit. b) din regulament, reexaminarea candidatului la examenul contestat se va realiza în termen de până la 10 zile de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei comisiei de examinare şi obligatoriu pe altă rută de examinare, iar despre data şi locul reexaminării urmează să fie informată persoana în cauză de către membrul/ii comisiei.

Chestionarul de examinare se reimprimă, se aplică menţiunea „Reexaminare” pe partea dreaptă a colontitlului, iar ruta de reexaminare se stabileşte în mod aleatoriu prin tragere la sorţi nemijlocit de către candidat în clasa de examinare la proba teoretică în prezenţa preşedintelui comisiei de examinare teritorială.

Preşedintele comisiei de examinare este obligat să asigure tehnic organizarea procesului de reexaminare, iar reexaminarea se va efectua de către un membru al comisiei de contestare stabilită la pct. 2.8 din regulament, aflându-se la ghidajul dublu al autovehiculului. La finalizarea procedurii de reexaminare, candidatul este informat că calificativul urmează să fie aplicat de către comisia de contestare ca urmare a vizualizării imaginilor video, fapt despre care va fi informat în scris.

Procedura de reexaminare este desfăşurată în mod obligatoriu doar cu utilizarea unităţilor de transport dotate cu sistem de înregistrare audio-video şi după confirmarea Direcţiei Securitate cu sistemul video este funcţional.

Membrii comisiei de contestare sunt obligaţi să examineze imaginile audio-video ale procedurii de reexaminare şi să se expună asupra calificativului aplicat candidatului cu informarea acestuia în scris despre calificativul aplicat de comisie.

Rezultatele obţinute în cadrul procedurii de examinare nu pot fi supuse contestării.

Calificativul final obţinut la reexaminare va înlocui rezultatul precedent al probei/subprobei examenului contestat.

La reexaminarea candidatului în cazul prevăzut la pct. 2.9., lit. b) din regulament, nu se achită tariful respectiv.

2.13 Pe cazurile stabilite, conform prevederilor pct.2.9., lit. b) și c) din regulament, DÎMTCCA urmează să solicite de la Departamentul digitalizare modificările respective în SIA „Înregistrarea corpului de conducători auto”, subsistemul „Evidenţa susţinerii examenelor”.

2.14 Deciziile pe caz ale comisiei, aprobate în ordinea stabilită, sunt obligatorii spre executare pentru toţi angajaţii ASP cu competenţe la examinarea şi documentarea cu permis de conducere, monitorizarea procesului de examinare, precum şi la asigurarea informaţională a acestui domeniu.

2.15 În cazul în care la examinarea cererii de contestare, urmată de reaprecierea rezultatelor probei/subprobei (examenului) din calificativul „Respins” în „Admis”, sau de reexaminarea candidatului în ordine de contestare în vederea obţinerii dreptului de a conduce vehicule, se constată unele bănuieli rezonabile privind caracterul intenţionat fraudulos al procesului de examinare desfăşurat de către examinator, comisia este obligată să constate dacă în acţiunile examinatorului există caracter intenţionat fraudulos al procesului de examinare desfăşurat şi să se pronunţe. În cazul prezenţei caracterului intenţionat fraudulos al procesului de examinare comisia va aduce la cunoştinţa directorului Agenţiei Servicii Publice despre încălcările constatate, pentru a dispune cu privire la iniţierea anchetei de serviciu, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la efectuarea anchetei de serviciu în cadrul Instituţiei Publice ”Agenţia Servicii Publice”, aprobat prin Ordinul Agenţiei Servicii Publice nr. 90 din 05.10.2017.

2.16 Despre rezultatele examinării cererilor de contestare a rezultatului examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule, urmează să fie informat candidatul prin emiterea unui răspuns semnat de către şeful DÎMTCCA.

Candidatul este în drept să-şi retragă cererea de contestare înaintea finalizării procedurii de examinare, în acest caz procedura va fi finalizată cu emiterea unei note de serviciu, aprobată de către conducerea DÎMTCCA. Iar în cazul constatării de către comisie a încălcărilor admise în procesul de examinare, procedura poate continua din oficiu.

2.17 Cererile de contestare adresate repetat, care nu conţin argumente ori informaţii noi, nu se reexaminează, fapt despre care urmează să fie informat candidatul respectiv.

În cazul în care după data depunerii cererii de contestare pe rezultatele la una dintre probele de examen, teoretică sau practică, candidatul respectiv a susţinut o tentativă de examen la proba de examen contestată, fiind apreciat cu calificativul „Respins”, ulterior cererea de contestare va fi examinată doar în contextul respectării de către examinator a procedurii de examinare. Pentru asemenea cazuri, indiferent de rezultatele examinării cererii de contestare, calificativul „Respins” contestat de către candidat nu poate fi modificat.

Ca urmare a vizualizării imaginilor video de către candidat a procesului de examinare, candidatul este în drept să depună o cerere privind retragerea pretenţiilor şi sistarea examinării lucrărilor comisiei pe caz.

 

III. PROCEDURA DE EXAMINARE A ÎNCĂLCĂRILOR ADMISE ÎN PROCESUL DE EXAMINARE PENTRU OBŢINEREA DREPTULUI DE A CONDUCE VEHICULE

3.1 În cadrul activității, comisia poate fi sesizată printr-o Notă de serviciu a Direcției Securitate, plângeri, petiții din partea cetățenilor, publicații mass-media precum și autosesizări cu privire la abateri sau nerespectarea procedurilor de examinare. În aceste cazuri, comisia va fi formată din cel puţin cinci membri, dintre care cel puțin trei membri angajaţi ai Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto care dețin calificarea de evaluator, un membru angajat al Direcţiei securitate și un membru angajat al Direcţiei generale juridice, resurse umane și organizare internă.

3.2 În cazul sesizării de către Direcția Securitate, Notele de serviciu vor conține următoarea informaţie:

 1. data, subdiviziunea în care s-a petrecut examinarea;
 2. numele, prenumele şi funcţia deţinută a examinatorului;
 3. numele, prenumele persoanei examinate;
 4. descrierea presupuselor încălcări depistate, cu indicarea orei producerii acesteia, la executarea exerciţiului, manevrei de conducere, şi/sau condiţiilor de procedură ale probei/subprobei respective a examenului; timpul (perioada) comiterii;
 5. norma legală încălcată pentru fiecare caz în parte.

3.3 În cazul necesității unor informații suplimentare, acestea pot fi solicitate de la Direcția Securitate cât și alte subdiviziuni. De asemenea, comisia este în drept să solicite participarea examinatorului la vizualizarea imaginilor audio/video a examinării respective. Examinatorul are dreptul să participe la orice şedinţă a comisiei şi să înainteze explicaţii cu referire la acțiunile examinate de către aceasta.

3.4 Lucrările comisiei, aferente respectării procedurilor de examinare urmează să fie finalizate cu întocmirea unui Proces-verbal care urmează să fie semnat de către toți membrii participanți.

3.5 Procesul-verbal cu privire la examinarea încălcărilor depistate la probele/subprobele examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule va fi întocmit de comisie şi se va aduce la cunoștința conducerii Agenţiei Servicii Publice.

3.6 În cazul în care comisia constată încălcări ale procedurii de examinare, aceasta este obligată să constate dacă există bănuieli rezonabile privind caracterul intenţionat fraudulos al procesului de examinare desfăşurat de către examinator şi să se pronunţe. În cazul prezenţei caracterului intenţionat fraudulos al procesului de examinare comisia va aduce la cunoştinţa directorului Agenţiei Servicii Publice încălcările constatate, pentru a dispune cu privire la iniţierea anchetei de serviciu, în conformitate cu prevederile „Regulamentului cu privire la efectuarea anchetei de serviciu în cadrul Instituției Publice”Agenţia Servicii Publice”, aprobat prin Ordinul ASP nr. 90 din 05.10.2017.

3.7 În cazul în care există opinii separate, membrii comisiei sunt în drept să le expună verbal, inclusiv în scris, iar acestea vor fi reflectate în mod obligatoriu în Procesul-verbal.

3.8 În cazul în care se constată că, calificativul “admis” a fost acordat prin încălcarea dispozițiilor legale sau mijloace frauduloase, fapt confirmat prin acte constatatoare sau de dispoziţie ale organelor de ocrotire a normelor de drept, dreptul de a conduce și/sau permisul de conducere se anulează. În acest caz, comisia aduce la cunoștinţa directorului Agenţiei Servicii Publice constatările acesteia cu propunerea inițierii a procedurii administrative de anulare a dreptului de a conduce și/sau permisului de conducere.

3.9 Încălcările documentate vor fi sistematizate şi remise prin circulară tuturor centrelor de calificare a conducătorilor auto din cadrul Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto pentru informare şi excluderea unor asemenea practici.

 • Chestionare privind evaluare examenului practic
 • Regulamentul privind examinarea contestațiilor și verificarea procedurii de obținere a dreptului de a conduce vehicule și documentarea cu permis de conducere
 • Conducerea de probă
 • Vehiculele utilizate în procesul de examinare în cadrul subdiviziunilor ASP save_alt

   

  Programare
  online