Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Activitatea de protecţie a informaţiei

CONDIȚIILE DE LICENȚIERE

Activitatea de protecţie a informaţiei: importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei (cu excepţia activităţii desfășurate de autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege); prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografice a informaţiei (cu excepţia activităţii de protecţie a secretului de stat) şi/sau prestarea serviciilor în domeniul protecţiei tehnice a informaţiei (cu excepţia activităţii de protecţie a secretului de stat);

 1. Dispunerea în proprietate sau în locaţiune a unui imobil, unde se va desfăşura activitatea licenţiată, înzestrat cu mijloace de pază tehnică şi de păstrare a mijloacelor tehnice speciale, inclusiv a documentaţiei tehnice;
 2. Dispunerea de încăperi separate destinate pentru oficiu, atelier de producţie, depozit etc.;
 3. Dispunerea, după caz, de echipamente moderne pentru proiectarea şi producerea mijloacelor tehnice speciale;
 4. Dispunerea de cel puţin 2 colaboratori angajaţi permanent cu studii tehnice superioare sau speciale, competenţi în domeniul vizat;
 5. Elaborarea de către titularul de licenţă, în termen de o lună de la eliberarea licenţei, a Regulamentului intern, care va stabili condiţiile organizatorice ale activităţii în domeniul licenţiat, modul de evidenţă, păstrare, comercializare, transmitere şi distrugere a mijloacelor tehnice speciale şi a documentaţiei tehnice;
 6. Organizarea regimului intern într-un mod care să excludă posibilitatea accesului fizic neautorizat la mijloacele tehnice speciale;
 7. Ţinerea de către titularul de licenţă a evidenţei mijloacelor tehnice speciale la etapa proiectării, producerii, păstrării, precum şi în timpul efectuării testărilor. Comercializarea sau predarea acestor mijloace beneficiarului, precum şi distrugerea lor, va fi documentată;
 8. Asigurarea regimului de confidenţialitate în activitatea licenţiată. Informaţia privind importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale poate fi prezentată doar organelor abilitate să exercite activitate operativă de investigaţii, Comisiei republicane de expertiză a mijloacelor tehnice speciale, precum şi organelor de control împuternicite în temeiul punctului 5 din Regulamentul cu privire la importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei;
 9. Stabilirea, în mod expres, de către titularul de licenţă, prin act intern, a subdiviziunii şi a persoanelor antrenate nemijlocit în activitatea licenţiată;
 10.  Reflectarea încadrării personalului în structura organizatorică şi în nomenclatorul de funcţii, aprobate de conducătorul persoanei juridice. Titularul de licenţă va stabili pentru fiecare specialist condiţiile concrete privind nivelul de studii, de cunoştinţe tehnice şi experienţă de lucru, precum şi atribuţiile de serviciu, drepturile, responsabilităţile şi cerinţele faţă de regimul de confidenţialitate;
 11. Asigurarea perfecţionării periodice a persoanelor antrenate nemijlocit în activitatea licenţiată;
 12. Corespunderea încăperilor destinate pentru proiectarea, producerea sau păstrarea mijloacelor tehnice speciale cerinţelor privind asigurarea regimului de confidenţialitate;
 13. Dotarea cu safeuri a încăperilor destinate pentru păstrarea documentaţiei ce ţine de mijloacele tehnice speciale;
 14. Corespunderea încăperilor deţinute cerinţelor normelor de igienă, securitate a muncii şi protecţie a mediului înconjurător, stabilite de legislaţia în vigoare;
 15. Dotarea încăperilor deţinute cu sisteme automate de semnalizare pentru situaţii excepţionale şi antiincendiu;
 16. Deţinerea de către titularul de licenţă a aparatajului şi utilajului necesare pentru asigurarea procesului tehnologic la proiectarea şi producerea mijloacelor tehnice speciale, în caz că licenţa prevede activitatea respectivă;
 17. Proiectarea mijloacelor tehnice speciale în conformitate cu sarcina tehnică, coordonată cu beneficiarul (subiect al activităţii operative de investigaţii);
 18. Producerea mijloacelor tehnice speciale în bază de contract (acord) cu organele abilitate să exercite activitate operativă de investigaţii, în conformitate cu documentaţia tehnică, normativele tehnice şi alte documente de reglementare a activităţii în cauză;
 19. Efectuarea importului mijloacelor tehnice speciale în bază de contract (acord) cu organele abilitate să exercite activitate operativă de investigaţii;
 20. Efectuarea exportului mijloacelor tehnice speciale pentru organele abilitate să exercite activitate operativă de investigaţii, după coordonare cu Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova. În acest caz, exportul mijloacelor tehnice speciale se poate efectua şi prin intermediul titularilor de licenţă străini, la prezentarea documentelor justificative;
 21. Punerea de către titularul de licenţă la dispoziţia beneficiarului a documentaţiei tehnice şi a informaţiei necesare privind utilizarea mijloacelor tehnice speciale;
 22. Prezentarea semestrială de către titularul de licenţă Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova a informaţiei statistice privind importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale;
 23. Prezentarea, la solicitarea Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, de către titularul de licenţă a datelor tehnice şi a mostrelor mijloacelor tehnice speciale;
 24. Asigurarea de către titularul de licenţă a condiţiilor necesare pentru efectuarea de către autorităţile competente a controlului asupra desfăşurării genului de activitate pentru care i s-a eliberat licenţă.

Temeiul legal:

 • Regulamentul cu privire la importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei şi Clasificatorul mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 100 din 09.02.2009
 • Termene și tarife
 • Condițiile de licențiere
 • Documente necesare
 • Programare online
 •  

  Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  Programare
  online