Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA)

DOCUMENTE NECESARE

Eliberarea paşaportului persoanei cu vârsta peste 18 ani

Pentru eliberarea pașaportului, în funcţie de motivul solicitării se prezintă următoarele documente:

actul de identitate de uz intern valabil (buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu), obligatoriu pentru persoanele cu vârsta peste 16 ani, cu domiciliul în Republica Moldova.

Dacă la momentul depunerii cererii pentru eliberarea paşaportului, indiferent de motivul solicitării, persoana nu are asupra sa buletinul de identitate, prezentarea acestuia nu este obligatorie cu condiţia că buletinul de identitate nu a fost pierdut, furat sau deteriorat şi se află în termen de valabilitate. Datele şi valabilitatea buletinului de identitate se confirmă prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei. Suplimentar la cerere, persoana sau reprezentantul legal sau persoana care acţionează în interesul acesteia, în condiţiile prevederilor legale, depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere, prin care confirmă că datele cu caracter personal şi buletinul de identitate din Registrul de stat al populaţiei îi aparţin persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea paşaportului.

 • actul de identitate al reprezentantului legal;
 • paşaportul anterior, dacă acesta există – în cazul în care au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal, expirării termenului de valabilitate, deteriorare, etc., sau:
  • declarația de pierdere sau furt al pașaportului;
  • cererea pentru deținere a două pașapoarte valabile, după caz;
 • documentele de stare civilă.

Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie în următoarele situaţii

 1. dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului de la eliberarea ultimului act de identitate al cetățeanului Republicii Moldova. Suplimentar la cerere, persoana depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens;
 2. dacă informaţia despre schimbările intervenite în starea civilă şi în datele cu caracter personal, despre actele și/sau documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;
 3. dacă informația cu privire la actele și documentele de stare civilă a fost actualizată în Registrul de stat al populației la examinarea cererii de dobândire sau redobândire a cetățeniei Republicii Moldova, ori la întocmirea actelor de stare civilă respective.
 • paşaportul cetăţeanului străin (în cazul persoanei care declară că deţine cetăţenia altui stat).

La solicitarea pașaportului pe numele persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, reprezentantul legal prezintă suplimentar hotărârea instanței de judecată definitivă şi irevocabilă și, după caz, decizia consiliului de familie privind desemnarea tutorelui.

În cazul persoanei imobilizate şi/sau aflate în stare gravă într-o instituţie medicală (inconştientă, în comă) persoana care acţionează în interesul acesteia prezintă suplimentar :

 • 2 fotografii de dată recentă, de dimensiunea 10×15 cm color, mat, pe fond alb;
 • certificatul medical care atestă starea gravă a sănătăţii persoanei şi imposibilitatea prelevării amprentelor digitale (temporar sau permanent) eliberat de instituţia medicală;
 • documentul ce confirmă împuternicirile de reprezentare sau demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale privind eliberarea pașaportului

Paşaportul poate fi eliberat în baza buletinului de identitate provizoriu doar în cazul în care acesta a fost eliberat pe perioada confecţionării buletinului de identitate. La prezentarea buletinului de identitate provizoriu, în mod obligatoriu, se prezintă şi documentele de stare civilă, dacă informaţia despre actele şi certificatele de stare civilă nu a fost actualizată în Registrul de stat al populaţiei.

Dacă actul de identitate de uz intern este nevalabil sau solicitantul are vârsta peste 16 ani şi nu a obţinut buletin de identitate, cererea pentru eliberarea paşaportului se admite numai în cazul depunerii concomitente a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate, cu condiţia că termenul comenzii serviciului de eliberare a buletinului de identitate să nu depăşească termenul comenzii serviciului de eliberare a paşaportului.

Serviciile de eliberare a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova se prestează conform tarifelor, stabilite în condiţiile prevederilor legale, în funcţie de termenul comenzii, care sunt achitate de solicitant, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele solicitantului se achită și taxa de stat.

Beneficiarii de înlesniri, în condiţiile prevederilor legale, sunt scutiţi total de achitarea plăţilor pentru serviciile prestate în cazul prezentării documentelor confirmative.

Eliberarea paşaportului copilului

Cererea pentru eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova pentru minor se depune de către unul dintre reprezentanții legali ai acestuia, cu prezența obligatorie a minorului.

Reprezentantul legal al minorului în condițiile legii sunt părinţii, tutorele, curatorul sau exercitarea atribuţiilor de reprezentant legal al copilului separat de părinţi, inclusiv al aceluia plasat în serviciul de plasament de tip familial, cu excepția serviciului tutelă/curatelă, sau în serviciul de plasament de tip rezidențial este asigurată de către autoritatea tutelară teritorială.

În funcție de cine reprezintă minorul în condițiile legii, la depunerea cererii pentru eliberarea pașaportului acestuia se prezintă următoarele documente, în original:

 1. în cazul în care cererea pentru eliberarea pașaportului se depune de către unul dintre părinții aflați în căsătorie:
  1. certificatul de naștere al minorului;
  2. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări, rectificări sau completări în datele cu caracter personal ale minorului;
  3. buletinul de identitate al minorului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
  4. certificatul de căsătorie al părinților;
  5. actul de identitate al părintelui care îl reprezintă;
  6. pașaportul precedent al minorului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat părintele depune declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului.

În cazul minorului imobilizat se prezintă suplimentar 2 fotografii de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Părintele care reprezintă minorul depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa, autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului pe numele copilului.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului părintele achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele minorului achită și taxa de stat.

 1. în cazul în care cererea pentru eliberarea pașaportului se depune de către unul dintre părinții care au desfăcut căsătoria:
  1. certificatul de naștere al minorului;
  2. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări, rectificări sau completări în datele cu caracter personal ale minorului;
  3. buletinul de identitate al minorului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
  4. certificatul de divorț al părinților;
  5. pașaportul precedent al minorului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat părintele depune declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului;
  6. hotărârea instanței de judecată, definitivă și irevocabilă, cu privire la desfacerea căsătoriei părinților, în cazul în care căsătoria a fost desfăcută prin intermediul instanței de judecată sau hotărârea instanței de judecată privind stabilirea întreținerii și domiciliului copilului cu unul dintre părinți sau privind decăderea din drepturile părintești a unuia din părinți.

Părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei sau, după caz, cu privire la întreţinerea şi domiciliul copilului minor, depune, în scris, în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul său pentru eliberarea paşaportului copilului.

Prezentarea hotărârii instanței de judecată nu este obligatorie în cazul în care se va prezenta acordul ambilor părinţi privind eliberarea paşaportului minorului, autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie ori acordul va fi declarat de ambii părinți, în scris, în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate, precum şi în cazul în care unul dintre părinţi este împuternicit de celălalt părinte de a efectua toate acţiunile juridice în vederea eliberării paşaportului pe numele minorului prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie.

În cazul părinților a căror căsătorie a fost desfăcută de organul de stare civilă sau de notar, declarația în scris, din care rezultă acordul pentru eliberarea paşaportului o depune părintele, care reprezintă minorul. Informația despre autoritatea care a desfăcut căsătoria se indică în certificatul de divorț al părintelui.

În cazul minorului imobilizat se prezintă suplimentar 2 fotografii de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului părintele achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele minorului achită și taxa de stat.

 1. în cazul în care cererea pentru eliberarea pașaportului se depune de către unul dintre părinții copilului născut în afara căsătoriei:
  1. certificatul de naștere al minorului;
  2. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări, rectificări sau completări în datele cu caracter personal ale minorului;
  3. buletinul de identitate al minorului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
  4. pașaportul precedent al minorului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut părintele depune declaraţia de pierdere a pașaportului.

Părintele care reprezintă minorul depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate declarația pe proprie răspundere precum că căsătoria cu celălalt părinte al minorului nu a fost înregistrată, precum și depune în scris sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

În cazul minorului imobilizat se prezintă suplimentar 2 fotografii de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului părintele achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele minorului achită și taxa de stat.

 1. în cazul în care cererea pentru eliberarea pașaportului se depune de către tutore sau curator:
  1. certificatul de naștere al minorului;
  2. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări, rectificări sau completări în datele cu caracter personal ale minorului;
  3. buletinul de identitate al minorului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
  4. pașaportul precedent al minorului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat tutorele sau curatorul depune declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului;
  5. buletinul de identitate al tutorelui sau al curatorului;
  6. dispoziția autorității tutelare privind instituirea tutelei sau a curatelei.
  7. dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale privind stabilirea statutului de copilul rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească.

Tutorele sau curatorul care reprezintă minorul depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

În cazul minorului imobilizat se prezintă suplimentar 2 fotografii de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului tutorele sau curatorul achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele minorului achită și taxa de stat.

 1. în cazul copilului separat de părinți, inclusiv şi al celuia plasat în serviciul de plasament de tip familial, cu excepţia serviciului tutelă/curatelă, sau în serviciul de plasament de tip rezidenţial:
  1. certificatul de naștere al minorului;
  2. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări, rectificări sau completări în datele cu caracter personal ale minorului;
  3. buletinul de identitate al minorului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
  4. pașaportul precedent al minorului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat reprezentantul serviciului/instituției depune declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului;
  5. dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale privind stabilirea statutului de copilul rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;
  6. demersul autorităţii tutelare teritoriale cu privire la acordul pentru eliberarea paşaportului pe numele copilului şi privind împuternicirile de a prezenta minorul;
  7. dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale privind plasarea copilului în instituţia respectivă;
  8. legitimaţia de serviciu sau buletinul de identitate al reprezentantului autorităţii tutelare teritoriale.

Reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate declaraţia, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

În cazul minorului imobilizat se prezintă suplimentar 2 fotografii de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele minorului achită și taxa de stat.

 • Termene și tarife
 • Informații generale
 • Specimen
 • Documente necesare
 • Înlesniri
 • Programare on-line
 •  

  Pașaportul este disponibil pentru livrare. Pentru detalii contactați Call-centrul 14-909, sau (+373 22) 25-7070.

  Programare
  online