Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (CA)

DOCUMENTE NECESARE

Pentru eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, în funcție de motivul solicitării, se prezintă următoarele documente:

 1. actul de identitate de uz intern, după caz, pașaportul de tip sovietic (modelul anului 1974), aflat în posesie ce urmează a fi schimbat;
 2. actul de identitate al reprezentantului legal (pentru minori şi persoanele plasate sub tutelă sau curatelă);
 3. documentele de stare civilă, după caz:
  • certificatul de naștere;
  • certificatul de căsătorie;
  • certificatul de divorț;
  • certificatul de schimbare a numelui și/sau a prenumelui;
  • certificatele de naștere ale minorilor;
  • certificatul de deces al soțului/soției;
  • extrasul de pe actul de căsătorie pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ;
  • avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, precum și alte documente de stare civilă;

Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie pentru următoarele cazuri:

 1. la prima eliberare a buletinului de identitate minorului – dacă informaţia despre datele cu caracter personal ale minorului, precum și despre actul și certificatul de naștere respectiv este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;
 2. la prima eliberare a buletinului de identitate persoanelor care au obţinut paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova – dacă informația despre actele și documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;
 3. la schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal în cazul în care informaţia despre schimbările intervenite în starea civilă şi în datele cu caracter personal, despre actele şi/sau documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;
 4. la schimbarea domiciliului sau la modificarea, rectificarea sau completarea datelor adresei de domiciliu; în caz de pierdere, furt sau deteriorare; expirarea termenului de valabilitate; în caz de repatriere; la solicitarea titularului de a-l preschimba – dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului din momentul eliberării ultimului act de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova;
 5. la dobândirea sau redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova-dacă informaţia cu privire la actele şi documentele de stare civilă au fost actualizate în Registrul de stat al populaţiei la examinarea cererii de dobândire sau redobândire a cetăţeniei Republicii Moldova, ori la întocmirea actelor de stare civilă respective.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale ţărilor străine după data de 17.08.2001 au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

În cazul în care faptele de stare civilă au fost produse şi înregistrate în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender (Transnistria) acestea urmează a fi certificate, prin eliberarea documentelor de stare civilă de către autorităţile competente în materie de stare civilă ale Republicii Moldova.

 1. avizul de stabilire a identității, eliberat de instanța de judecată sau, în cazul persoanelor aflate la tratament prin constrângere, arest preventiv, în detenție sau reținute, de instituţiile respective;
 2. certificatul medical care atestă imobilitatea sau starea gravă a persoanei (comă, boală mintală, deficiențe fizice, mintale, psihologice) și aflarea în instituția medicală ori în instituția socială; documentul ce confirmă împuternicirile de reprezentare, sau demersul autorității administrației publice locale, ori al instituţiei respective;
 3. declarația de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern;
 4. documentele necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei de domiciliu;
 5. paşaportul cetăţeanului străin – în cazul persoanei care declară deţinerea cetăţeniei și a altui stat;
 6. actul juridic încheiat în formă autentică care confirmă instituirea tutelei ori curatelei;
 7. documentele necesare prezentate de autoritatea tutelară teritorială în evidența căreia se află copilul separat de părinți pe motivul aflării temporare a părinților/unicului părinte peste hotare, copilul cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau copilul rămas fără ocrotire părintească.

Serviciile de eliberare a buletinului de identitate se prestează conform tarifelor stabilite în condiţiile prevederilor legale, în funcţie de termenul comenzii care sunt achitate de solicitant.

Serviciul de eliberare a primului buletin de identitate se prestează în mod gratuit.

Beneficiarii de înlesniri, în condiţiile prevederilor legale, sunt scutiţi total de achitarea plăţilor pentru serviciile prestate în cazul prezentării documentelor confirmative.

Eliberarea buletinului de identitate minorului

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate minorului se depune de către unul din părinți, cu prezenţa obligatorie a minorului, la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrului multifuncțional al Agenţiei Servicii Publice.

La depunerea cererii părintele prezintă următoarele documente:

 1. certificatul de naştere al minorului. Prezentarea certificatului de naştere nu este obligatorie dacă informaţia despre datele cu caracter personal ale minorului, precum şi despre actul şi certificatul de naştere respectiv este actualizată în Registrul de stat al populaţiei. Suplimentar la cerere, părintele va depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere prin care confirmă că datele cu caracter personal ale minorului din Registrul de stat al populaţiei corespund adevărului;
 2. actul de identitate al său.

Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară a minorului care nu a atins vârsta de 14 ani se efectuează la domiciliul sau la reşedinţa temporară a părinților sau a unuia din părinți în cazul în care aceștia domiciliază pe adrese diferite.

Serviciul de eliberare a primului buletin de identitate se prestează în mod gratuit. Se achită doar taxa de stat pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară a minorului.

Eliberarea buletinului de identitate minorului plasat în serviciul tutelă/curatelă

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate pe numele minorului plasat în serviciul tutelă/curatelă se depune de către reprezentantul legal – tutorele/curator, cu prezenţa obligatorie a minorului, la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrului multifuncțional al Agenţiei Servicii Publice.

La depunerea cererii tutorele/curatorul prezintă următoarele documente:

 1. certificatul de naştere al minorului. Prezentarea certificatului de naştere nu este obligatorie dacă informaţia despre datele cu caracter personal ale minorului, precum şi despre actul şi certificatul de naştere respectiv este actualizată în Registrul de stat al populaţiei. Suplimentar la cerere, tutorele va depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere prin care confirmă că datele cu caracter personal ale minorului din Registrul de stat al populaţiei corespund adevărului;
 2. actul de identitate al său;
 3. decizia autorităţii tutelare teritoriale privind instituirea tutelei/curatelei.

Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară a minorului care nu a atins vârsta de 14 ani plasat în serviciul tutelă/curatelă se efectuează la domiciliul sau la reşedinţa temporară a părinților, a unuia din părinți sau a tutorelui/curatorului, în cazul în care instanţa de judecată nu a stabilit altfel.

Serviciul de eliberare a primului buletin de identitate se prestează în mod gratuit. Se achită doar taxa de stat pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară a minorului.

Eliberarea buletinului de identitate copilului separat de părinți

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate copilului separat de părinți pe motivul aflării temporare a părinților/unicului părinte peste hotare, în cazul copilului cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească care nu a fost plasat în serviciul tutelă/curatelă se depune de către reprezentantul autorității tutelare teritoriale, cu prezența obligatorie a minorului, la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrului multifuncțional al Agenţiei Servicii Publice.

La depunerea cererii reprezentantul autorității tutelare teritoriale prezintă următoarele documente:

 1. certificatul de naştere al minorului;
 2. legitimaţia de serviciu sau actul de identitate al său;
 3. dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotirea părintească sau de copil rămas fără ocrotirea părintească, în cazul în care a fost stabilit un astfel de statut;
 4. demersul autorităţii tutelare teritoriale cu privire la eliberarea actului de identitate pe numele copilului, care confirmă şi împuternicirile persoanei desemnate de a reprezenta minorul.

Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară a copilului separat de părinți asupra căruia nu este instituită tutela/curatela se efectuează la domiciliul sau la reşedinţa temporară a părinților, a unuia din părinți, a rudei sau a persoanei la care locuiește copilul.

Serviciul de eliberare a primului buletin de identitate se prestează în mod gratuit. Se achită doar taxa de stat pentru înregistrare la domiciliu sau la reședința temporară a minorului.

Eliberarea buletinului de identitate copilului separat de părinți plasat în serviciul social de plasament

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate copilului cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească, asupra căruia nu este instituită ori a fost revocată tutela sau curatela în condiţiile prevederilor legale şi care este plasat în serviciul de plasament de tip familial sau de tip rezidenţial, cererea se depune de către autoritatea tutelară teritorială în a cărei rază teritorială este locul aflării copilului, cu prezența obligatorie a minorului, la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice

La depunerea cererii reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale prezintă următoarele documente:

 1. certificatul de naştere al minorului;
 2. legitimaţia de serviciu sau actul de identitate al său;
 3. dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotirea părintească sau de copil rămas fără ocrotirea părintească;
 4. dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale privind acordul la eliberarea actului de identitate pe numele minorului;
 5. dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale privind plasarea copilului în serviciul/instituţia respectivă;

Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţa temporară a copilului separat de părinţi asupra căruia nu este instituită ori a fost revocată tutela sau curatela şi care este plasat în serviciul social de plasament se efectuează la adresa serviciului/instituției respective.

Serviciul de eliberare a primului buletin de identitate se prestează în mod gratuit. Se achită doar taxa de stat pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară a minorului.

Eliberarea buletinului de identitate persoanei cu vârsta peste 18 ani

Buletinul de identitate se eliberează în temeiul cererii depuse personal de către solicitant cu vârsta peste 18 ani la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrului multifuncţional al Agenţiei Servicii Publice.

Depunerea cererii de către alte persoane se admite în următoarele situații speciale:

 • în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acesteia (tutorele), cu prezenţa obligatorie a persoanei reprezentate;
 • în cazul persoanei imobilizate, al persoanei aflate la tratament prin constrângere, al persoanei aflate în arest preventiv sau în detenţie, cererea pentru eliberarea buletinului de identitate poate fi depusă prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie;
 • în cazul persoanei care este internată într-o instituţie medicală şi se află în stare gravă (inconştientă, în comă), cererea se depune de către persoana care acţionează în interesul acesteia (membru de familie, ruda), iar în lipsa unei astfel de persoane, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituţiei medicale în cauză sau al autorităţii administraţiei publice locale, dacă persoana internată beneficiază de asistenţă socială;
 • în cazul persoanei cu boli mintale sau deficienţe fizice, mintale sau psihologice, aflată la întreţinere în instituţia de tratament sau în instituţia socială, asupra căreia nu este instituită măsura de ocrotire sub nicio formă, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituţiei respective

Eliberarea buletinului de identitate persoanei internate într-o instituţie medicală

Cererea pentru eliberarea actului de identitate pe numele persoanei care este internată într-o instituţie medicală şi se află în stare gravă (inconştientă, în coma) poate fi depusă de către un membru de familie sau de către o rudă la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice. În lipsa unei astfel de persoane, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituţiei medicale în cauză sau al autorităţii administraţiei publice locale, dacă persoana internată beneficiază de asistenţă socială.

Suplimentar la cerere se prezintă următoarele documente:

 1. actul de identitate al solicitantului aflat în posesie, iar în cazul în care acesta a fost pierdut persoana care acționează în interesul bolnavului depune declaraţia de pierdere a actului de identitate respectiv;
 2. documentele de stare civilă;

  Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie, dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului de la eliberarea ultimului act de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova. Suplimentar la cerere, membrul de familie sau ruda depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens;

 3. certificatul medical care atestă starea gravă a sănătății persoanei;
 4. 2 fotografii de dată recentă de dimensiunea 10x15 cm, color, mat, pe fond alb, pentru eliberarea buletinului de identitate sau 2 fotografii de dimensiunea 3x4 cm, color, mat, pe fond alb în cazul solicitării buletinului de identitate provizoriu;
 5. actul de identitate al membrului de familie sau al rudei, în cazul în care în interesul solicitantului acţionează una din aceste persoane;
 6. demersul instituției medicale sau al autorității administrației publice locale şi legitimaţia de serviciu sau actul de identitate al reprezentantului instituţiei medicale sau al autorității administrației publice locale, în cazul în care în interesul persoanei acționează reprezentantul acestor entităţi.
Programare
online