Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Radierea din evidența la domiciliu și/sau la reședința temporară (R)

INFORMAȚII GENERALE

Radierea din evidenţă a persoanelor se efectuează:

  1. la cererea solicitantului;
  2. la schimbarea domiciliului sau a reşedinţei temporare şi/sau în cazul autorizării emigrării;
  3. la cererea sau demersul proprietarului sau a coproprietarilor locuinţei proprietate privată, identificat(ţi) prin actul de identitate şi care prezintă documentul ce atestă dreptul de proprietate asupra acestei locuinţe. În cazul în care locuinţa este proprietate privată a persoanei juridice, solicitantul prezintă suplimentar extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept, pentru a stabili administratorul persoanei juridice respective. Prezentarea acestui extras nu este obligatorie dacă autoritatea competentă poate verifica această informaţie prin Registrul de stat al unităţilor de drept.

În situaţiile în care titularul de drept depune în scris o declaraţie potrivit căreia dreptul său de proprietate asupra locuinţei este înregistrat în Registrul bunurilor imobile, prezentarea documentelor ce atestă acest drept nu este obligatorie, dacă autoritatea competentă poate verifica prin resursele informaţionale automatizate ale cadastrului bunurilor imobile, veridicitatea datelor declarate.

În cazul înstrăinării sau moştenirii locuinţei aflate în proprietate privată, persoanele înregistrate anterior trecerii dreptului de proprietar asupra acestui imobil se radiază din evidenţă la cererea proprietarului sau a unuia din coproprietari, dacă actul juridic respectiv nu prevede altfel;

În cazul înstrăinării sau moştenirii unei cote-părţi din locuinţa aflată în proprietate privată, persoanele înregistrate anterior trecerii dreptului de proprietar asupra acestei cote-părţi se radiază din evidenţă la cererea tuturor coproprietarilor locuinţei, dacă actul juridic respectiv nu prevede altfel.

În cazul radierii tuturor drepturilor reale înscrise în Registrul bunurilor imobile asupra locuinţei distruse (demolate), persoanele înregistrate la domiciliu sau la reşedinţa temporară pe adresa respectivă se radiază din evidenţă în temeiul cererii sau al demersului proprietarului sau al unuia din coproprietarii terenului pe care a fost amplasat bunul imobil cu destinaţie locativă.

  1. la demersul locatorului prin care se confirmă rezoluţiunea locaţiunii a locuinţei proprietate publică. În această situaţie reprezentantul locatorului se identifică prin actul de identitate şi prezintă documentele ce atestă dreptul de proprietate sau de gestiune şi de reprezentare;
  2. la demersul administraţiei instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor sau serviciilor sociale de plasament în a căror administrare se află încăperile locuibile care le aparţin (cămine, cazarme, case-internat, case de copii de tip familial, case comunitare, aziluri de bătrîni şi invalizi, orfelinate, instituţii penitenciare, unităţi şi structuri militare, centre de plasament temporar, alte tipuri de instituţii rezidenţiale), în situaţia în care încăperea locuibilă nu a fost transmisă în folosinţă în baza unui contract de locaţiune;
  3. în cazul privării persoanei de dreptul de folosinţă asupra locuinţei, returnării sau îndepărtării persoanei de pe teritoriul Republicii Moldova, revocării dreptului de şedere, încetării sau anulării statutului de apatrid, a statutului de refugiat sau a protecţiei umanitare – în temeiul hotărârii instanţei de judecată definitive şi irevocabile sau a deciziei organului abilitat;
  4. în cazul decesului – în temeiul certificatului de deces sau comunicării oficiale în acest sens a organului de stare civilă, sau în temeiul informaţiei despre actul şi certificatul de deces al persoanei respective, actualizate în Registrul de stat al populaţiei de organul de stare civilă. Cetăţenii Republicii Moldova decedaţi în străinătate, ale căror acte de deces nu au fost transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova, pot fi radiaţi din evidenţă şi în temeiul comunicării oficiale privind decesul a organului de stare civilă, întocmite în temeiul comunicării oficiale a autorităţii competente din străinătate şi transmise direct Agenţiei Servicii Publice sau prin intermediul Ministerului Justiţiei ori MDOC, potrivit obligaţiilor prevăzute de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte sau pe bază de reciprocitate.
Programare
online