Radierea din evidența la domiciliu și/sau la reședința temporară (R)

TERMENE ȘI TARIFE

1) la cererea solicitantului, a proprietarului sau a coproprietarilor locuinței, proprietate privată; la demersul locatorului prin care se confirmă rezoluțiunea locațiunii locuinței proprietate publică; la demersul administrației instituțiilor, organizațiilor, întreprinderilor în a căror administrare se află încăperile locuibile:

Termen Tarif Locul prestării
La momentul adresăriim 30 lei
gratuit3

mServiciile marcate cu litera „m” sunt disponibile inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldovaopen_in_new.


3Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 6 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publiceopen_in_new

2) în cazul decesului; autorizării emigrării; în temeiul hotărârii instanței de judecată sau încheierii subdiviziunii competente din cadrul Agenției Servicii Publice; la demersul administrației serviciilor sociale de plasament sau al penitenciarelor în a căror administrare se află încăperile locuibile:

Termen Tarif Locul prestării
La momentul adresării gratuit
Programare
online