Examinarea cererii privind înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă (art.26 alin.(2) al Legii privind actele de stare civilă)

Informaţie generală

Examinarea de către Serviciul stare civilă teritorial (în continuare SSC) a cererii privind înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă reprezintă procedura de constituire a dosarului respectiv, examinarea acestuia, emiterea deciziei corespunzătoare şi înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă (naştere, deces).

Înregistrarea ulterioară a actelor de naştere sau de deces poate avea loc numai în cazul prezentării documentelor prevăzute de legislaţie pentru confirmarea faptului că actul de naştere sau de deces pe numele persoanei date nu a fost întocmit până la momentul depunerii cererii.

Înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă se efectuează în următoarele cazuri:

 naşterea sau decesul sunt declarate la expirarea termenului de un an de la data când s-a produs evenimentul;

 întocmirea actului a fost omisă de către organul de stare civilă, deşi au fost depuse actele necesare pentru întocmirea acestuia.

Etapele examinării

Examinarea cererii privind înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă parcurge următoarele etape:

 1. Depunerea cererii:

Cererea privind înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă se depune la SSC în a cărui rază teritorială domiciliază persoana interesată.

 1. Examinarea cererii:

SSC, examinând cererea privind înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă solicitat, va constitui dosarul și va emite decizia privind înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă. Ulterior, dosarul respectiv va fi expediat Direcției generale stare civilă (în continuare DGSC) spre aprobare (termenul de examinare a dosarelor de către DGSC este de 15 zile lucrătoare, fără a fi luat în considerație termenul de transmitere prin intermediul serviciului de curier).

 1. Aprobarea cererii:

Examinarea dosarului de înregistrare ulterioară a nașterii și/sau decesului de către DGSC poate fi executată în regim de urgență, doar în cazul prezentării personale a solicitantului sau prin intermediul unei persoane împuternicite în acest sens (prin procură) la Secția metodică și examinarea dosarelor de stare civilă a Direcției generale stare civilă cu sediul – str. Mihai Viteazul 11/1, mun. Chișinău.

Pentru examinarea în regim de urgență a dosarului de înregistrare ulterioară a nașterii și/sau decesului urmează a fi prezentate următoarele documente:

dosarul respectiv sigilat (în plic) în modul stabilit;

actul de identitate al solicitantului;

dovada împuternicirii (în cazul reprezentării): procura, legitimația de serviciu ce confirmă reprezentarea autorității tutelare sau a altui organ abilitat ș.a.;

bonul privind achitarea taxelor stabilite.

 1. Înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă:

După aprobarea de către DGSC a deciziei privind înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă, SSC va întocmi actul respectiv și va elibera solicitantului certificatul de stare civilă.

Categorii de solicitanți

Pot cere înregistrarea ulterioară a actului de naștere:

 • Pe numele unui copil sau a unei persoane majore declarate incapabile:
  • părinții sau unul dintre părinți;
  • o persoană împuternicită prin procură notarială de părinții copilului;
  • autoritatea tutelară;
  • alte persoane sau instituția la întreținerea cărora se află copilul.
 • Pe numele persoanelor majore:
  • persoana în cauză;
  • persoana împuternicită prin procură notarială.

Documente necesare

Pentru înregistrarea ulterioară a actului de naștere sunt necesare următoarele acte:

 • certificatul medical constatator al nașterii;
 • aviz privind constatarea lipsei actului de stare civilă, solicitată la organele de stare civilă:din raza teritorială unde s-a produs nașterea; din raza teritorială unde își au sau au avut domiciliul părinții copilului, din momentul nașterii acestuia până la data depunerii cererii de înregistrare ulterioară;
 • explicația (informația privind locul și data nașterii, motivul încălcării termenului stabilit pentru înregistrarea actului respectiv);
 • copiile actelor de identitate a părinților și/sau al solicitantului;
 • copiile actelor de identitate a reprezentantului (autorității tutelare sau unității medicale competente);
 • certificatul de căsătorie și după caz:
 1. declarația privind stabilirea paternității;
 2. cererea mamei necăsătorite privind înscrierea datelor despre tată;
 3. certificatul de divorț, dacă din momentul desfacerii căsătoriei până la nașterea copilului nu au trecut mai mult de 300 zile;
 4. certificatul de deces al soțului, dacă din momentul decesului până la nașterea copilului nu au trecut mai mult de 300 zile;
 • certificatul privind evidența medicală a copilului, eliberat de medicul de sector cu indicarea perioadei de evidentă și a stării de sănătate a copilului;
 • certificatul de la instituția școlară (preșcolară), precum că copilul frecventează instituția și comunicarea informației privind actele prezentate la înscrierea copilului în instituția respectivă;
 • fotografia actuală (3х4) a persoanei, nașterea căreia se solicită a fi înregistrată;
 • alte documente în caz de necesitate.

Pentru înregistrarea ulterioară a actului de deces sunt necesare următoarele acte:

 • certificatul medical constatator al decesului;
 • aviz privind constatarea lipsei actului de stare civilă, solicitată/obținută la organele de stare civilă:
 1. din raza teritorială unde a fost domiciliată persoana decedată;
 2. din raza teritorială unde s-a produs decesul.
 • explicația (informația privind locul și data decesului, motivul încălcării termenului stabilit pentru înregistrarea actului respectiv);
 • actele de identitate și livretul militar (adeverință de recrutare) ale persoanei decedate;
 • actele de identitate al solicitantului;

alte documente în caz de necesitate

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42