Examinarea cererii privind autorizarea emigrării prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale RM

Examinarea cererii privind autorizarea emigrării prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale RM

 
 (*) Termenul de examinare a cererii începe să curgă de la data înregistrării acesteia pe suport de hârtie sau a documentului electronic la Agenţia Servicii Publice.
(*) În costul serviciului acordat nu este inclus prețul pașaportului

Documente necesare:

 • actul de identitate de uz intern (buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu), obligatoriu pentru persoanele cu vârsta peste 16 ani;

Dacă la momentul depunerii cererii persoana nu are asupra sa buletinul de identitate, prezentarea acestuia nu este obligatorie cu condiţia că buletinul de identitate nu a fost pierdut, furat sau deteriorat şi se află în termen de valabilitate. Datele şi valabilitatea buletinului de identitate se confirmă prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei. Suplimentar la cerere, persoana sau reprezentantul legal sau persoana care acţionează în interesul acesteia, în condiţiile prevederilor legale, depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere, prin care confirmă că datele cu caracter personal şi buletinul de identitate din Registrul de stat al populaţiei îi aparţin persoanei pe numele căreia se solicită autorizarea emigrării;

 • actul de identitate al reprezentantului legal;
 • paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova valabil;

Notă. La data depunerii cererii pentru autorizarea emigrării, termenul de valabilitate al paşaportului solicitantului nu trebuie să fie mai mic de 6 luni.

În cazul în care persoana nu deţine paşaport sau solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport, cererea pentru eliberarea acestuia se depune concomitent cu cererea privind autorizarea emigrării.

 • declaraţia de pierdere sau furt a paşaportului, după caz;
 • paşaportul cetăţeanului străin (în cazul persoanei care declară că deţine cetăţenia altui stat);
 • documentele de stare civilă, după caz, (certificatul de naştere, certificatul de căsătorie şi/sau divorţ, certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, certificatele de naştere ale copiilor minori, certificatul de deces al soţului sau soţiei, avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, extrasul de pe actul de căsătorie pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în străinătate și în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorț, precum şi alte documente de stare civilă);

Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie în următoarele situaţii:

a) dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului de la eliberarea ultimului act de identitate al cetățeanului Republicii Moldova. Suplimentar la cerere, persoana depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens;

b) dacă informaţia despre schimbările intervenite în starea civilă şi în datele cu caracter personal, despre actele și/sau documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;

c) dacă informația cu privire la actele și documentele de stare civilă a fost actualizată în Registrul de stat al populației la examinarea cererii de dobândire sau redobândire a cetățeniei Republicii Moldova, ori la întocmirea actelor de stare civilă respective.

 • documentul ce atestă evidenţa militară sau, după caz, excluderea din această evidenţă: adeverinţa de recrut, livretul militar, certificatul privind excluderea din evidenţa militară;
 • documentul ce atestă gradul de dizabilitate;
 • carnetul de pensionar;
 • declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală;
 • pentru minorul care emigrează cu unul din părinţi - declaraţia autentificată de notar sau de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Republicii Moldova a celuilalt părinte al minorului, din care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămâne cu domiciliul sau cu reședința temporară pe teritoriul Republicii Moldova;
 • declaraţia minorului cu vârsta cuprinsă între 10 și 18 ani, care emigrează cu unul din părinți, autentificată de notar sau de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Republicii Moldova, din care să rezulte acordul la emigrare cu părintele respectiv;
 • pentru minorul care rămâne cu unul din părinţi - declaraţia autentificată de notar sau de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Republicii Moldova a celuilalt părinte al minorului, care rămâne cu domiciliul sau cu reşedinţa temporară în Republica Moldova împreună cu acesta, din care să rezulte clar lipsa obligațiilor legale neonorate de către solicitant față de minor. În cazul existenței unor asemenea obligații din declarație trebuie să rezulte și acordul acestui părinte pentru emigrarea solicitantului;
 • în cazul în care persoana reprezentată emigrează cu unul din reprezentanţii legali - declaraţia autentificată de notar sau de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Republicii Moldova a reprezentantului legal, care rămâne cu domiciliul sau cu reşedinţa temporară în Republica Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz, se prezintă şi declaraţia din care să rezulte că reprezentantul legal la care se stabileşte persoana reprezentată acordă spaţiul locativ şi întreţinere;
 • acordul autorităţii tutelare cu privire la autorizarea emigrării minorului;
 • actul juridic încheiat în formă autentică care confirmă instituirea tutelei ori curatelei (decizia autorităţii tutelare, hotărârea instanţei de judecată definitivă, decizia consiliului de familie, precum şi alte acte juridice);
 • hotărârea instanţei de judecată privind decăderea din drepturile părinteşti definitivă şi irevocabilă – în cazul când unul din părinţii minorului este decăzut din drepturile părinteşti;
 • dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru serviciul prestat.

Dacă  solicitantul nu poate obţine din anumite motive declaraţiile specificate, acesta prezintă decizia instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă privind lipsa obligaţiilor legale neonorate faţă de persoanele vizate sau privind dreptul de a emigra fără acordul acestora.

Cetăţenii Republicii Moldova, care nu deţin buletin de identitate, declară că nu domiciliază în Republica Moldova şi care prezintă dovezi privind stabilirea domiciliului pe teritoriul altui stat, se consideră emigranţi şi sunt în drept să obţină paşaportul cu menţiunea respectivă după actualizarea informaţiei privind domiciliul în Registrul de stat al populaţiei sau, după caz, în fişierul manual la prezentarea documentelor confirmative. În aceasta situaţii, solicitantul prezintă:

 • actul de identitate al cetăţeanului străin;
 • documentele de stare civilă (certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, extrasul de pe actul de căsătorie pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, precum şi alte documente de stare civilă);

Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie în următoarele situaţii:

a) dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului de la eliberarea ultimului act de identitate al cetățeanului Republicii Moldova. Suplimentar la cerere, persoana depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens;

b) dacă informaţia despre schimbările intervenite în starea civilă şi în datele cu caracter personal, despre actele și/sau documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;

c) dacă informația cu privire la actele și documentele de stare civilă a fost actualizată în Registrul de stat al populației la examinarea cererii de dobândire sau redobândire a cetățeniei Republicii Moldova, ori la întocmirea actelor de stare civilă respective;

 • avizul privind recunoaşterea persoanei cetăţean al Republicii Moldova, sau adeverinţa privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova, sau altă dovadă de apartenenţă la cetăţenia Republicii Moldova, dacă nu au obţinut anterior acte de identitate ale Republicii Moldova;
 • dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru serviciul prestat.

Cetăţeanul Republicii Moldova născut din părinţi cu domiciliul în străinătate şi care nu s-a repatriat pînă în prezent se ia în evidenţă cu domiciliul în străinătate. În cazul în care unul dintre reprezentanţii legali este domiciliat în Republica Moldova, pînă la atingerea majoratului, reprezentanţii legali decid de comun acord domiciliul copilului, cu consimţămîntul acestuia, dacă are vîrsta de peste 10 ani. Declaraţia reprezentanţilor legali în acest sens şi consimţămîntul minorului se autentifică de notar sau de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42