Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova

Pentru persoana care a atins vârsta de 18 ani:

 • actul de identitate de uz intern valabil (buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu), obligatoriu pentru persoanele cu vârsta peste 16 ani, cu domiciliul în Republica Moldova.

Dacă la momentul depunerii cererii pentru eliberarea paşaportului, indiferent de motivul solicitării, persoana nu are asupra sa buletinul de identitate, prezentarea acestuia nu este obligatorie cu condiţia că buletinul de identitate nu a fost pierdut, furat sau deteriorat şi se află în termen de valabilitate. Datele şi valabilitatea buletinului de identitate se confirmă prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei. Suplimentar la cerere, persoana sau reprezentantul legal sau persoana care acţionează în interesul acesteia, în condiţiile prevederilor legale, depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere, prin care confirmă că datele cu caracter personal şi buletinul de identitate din Registrul de stat al populaţiei îi aparţin persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea paşaportului;

Buletinul de identitate provizoriu trebuie să fie însoţit de documentele de stare civilă, dacă informaţia despre actele şi documentele de stare civilă nu a fost actualizată în Registrul de stat al populaţiei. Paşaportul se eliberează în baza buletinului de identitate provizoriu doar în cazul în care acesta a fost eliberat pe perioada confecţionării buletinului de identitate sau în cazul în care titularul depune cererea pentru autorizarea emigrării.

 • paşaportul anterior nevalabil, dacă acesta există;
 • declarația de pierdere sau furt al pașaportului;
 • cererea pentru deținere a două pașapoarte valabile, după caz;
 • documentele de stare civilă (certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, extrasul de pe actul de căsătorie pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, precum şi alte documente de stare civilă).

Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie în următoarele situaţii:

a) dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului de la eliberarea ultimului act de identitate al cetățeanului Republicii Moldova. Suplimentar la cerere, persoana depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens;

b) dacă informaţia despre schimbările intervenite în starea civilă şi în datele cu caracter personal, despre actele și/sau documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;

c) dacă informația cu privire la actele și documentele de stare civilă a fost actualizată în Registrul de stat al populației la examinarea cererii de dobândire sau redobândire a cetățeniei Republicii Moldova, ori la întocmirea actelor de stare civilă respective.

 • dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea paşaportului;

Nota. În cazul în care achitarea taxelor şi a tarifelor a fost efectuată prin instrumentele de plăţi electronice, dovada achitării se verifică prin sistemele informaţionale instituţionale de către persoana responsabilă din cadrul autorităţii competente, fără a fi solicitată dovada achitării pe purtător de hârtie.

 • documentele ce atestă dreptul la înlesniri, în original (pentru beneficiarii de înlesniri la eliberarea pașaportului, în condițiile prevederilor legale).
 • paşaportul cetăţeanului străin (în cazul persoanei care declară că deţine cetăţenia altui stat).

În cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei se prezinte actul de identitate al reprezentantului legal şi actul juridic încheiat în formă autentică, care confirmă instituirea măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei (hotărârea instanței de judecată definitivă, precum și alte acte juridice).

Pentru persoana minoră, inclusiv aceia asupra căreia este instituită tutela sau curatela

 • actul de identitate de uz intern valabil al reprezentantului legal;
 • actul de identitate de uz intern valabil al minorului (buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu), obligatoriu pentru persoanele cu vârsta peste 16 ani, cu domiciliul în Republica Moldova.

Paşaportul se eliberează în baza buletinului de identitate provizoriu doar în cazul în care acesta a fost eliberat pe perioada confecţionării buletinului de identitate sau în cazul în care titularul depune cererea pentru autorizarea emigrării;

 • actul juridic încheiat în formă autentică, care confirmă instituirea tutelei sau curatelei (decizia autorităţii tutelare, decizia consiliului de familie, precum şi alte acte juridice);
 • documentele de stare civilă (certificatul de naştere al minorului; certificatul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui al minorului sau avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă; certificatul de căsătorie al părinţilor, certificatele de divorţ sau de deces ale părinţilor, precum şi alte documente de stare civilă);
 • dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea paşaportului;

Nota. În cazul în care achitarea taxelor şi a tarifelor a fost efectuată prin instrumentele de plăţi electronice, dovada achitării se verifică prin sistemele informaţionale instituţionale de către persoana responsabilă din cadrul autorităţii competente, fără a fi solicitată dovada achitării pe purtător de hârtie.

 • paşaportul anterior nevalabil, dacă acesta există;
 • declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului;
 • cerere pentru deținere a două pașapoarte valabile, după caz;
 • documentele ce atestă dreptul la înlesniri, în original, după caz (pentru beneficiarii de înlesniri la eliberarea paşaportului, în condiţiile prevederilor legale);
 • paşaportul cetăţeanului străin (în cazul persoanei care declară că deţine cetăţenia altui stat);
 • declaraţia unuia dintre reprezentanţii legali, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii sau autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, din care să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului persoanei reprezentate, în cazul părinţilor aflaţi în căsătorie, în afara căsătoriei sau divorţaţi, dacă în hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei nu este stabilit părintele căruia i-a fost încredinţată întreţinerea minorului, sau în cazul părinţilor a căror căsătorie a fost desfăcută de organul de stare civilă ori de notar.

În cazul în care căsătoria nu a fost încheiată, părintele depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii;

 • hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă cu privire la desfacerea căsătoriei sau, după caz, cu privire la întreţinerea şi domiciliul copilului minor. Prezentarea acestui document nu este obligatorie în cazul în care este acordul ambilor părinţi privind eliberarea paşaportului minorului, autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție ori declarat în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii, precum şi în cazul în care unul dintre părinţi a fost împuternicit de celălalt părinte de a efectua toate acţiunile juridice în vederea eliberării paşaportului pe numele minorului prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie;
 • declaraţia în scris a părintelui, căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă cu privire la desfacerea căsătoriei sau, după caz, cu privire la întreţinerea şi domiciliul copilului minor, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziuni sau autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, din care să rezulte acordul acestui părinte privind eliberarea paşaportului persoanei reprezentate.

Persoana minoră, inclusiv aceia asupra căreia este instituită tutela sau curatela se identifică de către reprezentantul legal, în temeiul declaraţiei pe propria răspundere, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii.

În cazul copilului separat de părinţi asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela ori în cazul copilului separat de părinţi asupra căruia nu este instituită sau a fost revocată tutela sau curatela în condiţiile prevederilor legale şi care este plasat în serviciul de plasament de tip familial sau de tip rezidenţial ori în instituţia de asistenţă socială publică, de educaţie, de învăţământ, de tratament, ori într-o altă instituţie similară, reprezentantul acestuia se prezintă suplimentar, după caz:

 • dispoziţia autorităţii tutelare cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;
 • dispoziţia autorităţii tutelare privind plasarea copilului în instituţia respectivă;
 • documentul ce confirmă funcţia ocupată de conducătorul instituţiei sau documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară;
 • declaraţia în scris a reprezentantului autorităţii tutelare sau a reprezentantului instituţiei în cauză din care să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului;
 • legitimaţia de serviciu sau actul de identitate al reprezentantului autorităţii tutelare sau al reprezentantului instituţiei în cauză.

Înlesniri la eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova:

Denumirea serviciului

Termenul de prestare

Tarif (lei)

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (dacă solicitantul la momentul depunerii cererii nu deţine paşaport valabil):

 

 

a) participantului la cel de-al doilea război mondial1

30 zile calendaristice

gratuit

b) copilului rămas fără ocrotire părintească şi copilului cu dizabilităţi, care va pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale

с) copilului rămas fără ocrotire părintească şi copilului cu dizabilităţi, care va pleca peste hotarele Republicii Moldova la studii, conform acordului interguvernamental sau interministerial, în temeiul confirmării eliberate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetări

d) persoanei cu dizabilitate severă (invalid de gradul I) şi persoanei care a atins vârsta de pensionare conform Legii nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, care va pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza certificatului confirmativ, eliberat de către structurile teritoriale de asistenţă socială cu cel mult 60 de zile înaintea eliberării biletului de reabilitare/recuperare sau a demersului Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale1

e) persoanei cu dizabilitate accentuată care va pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza certificatului confirmativ eliberat de către structurile teritoriale de asistenţă socială, cu cel mult 60 de zile înaintea eliberării biletului de reabilitare/recuperare sau în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, o singură dată1

30 zile calendaristice

reducere 50%

f) copilului cu vârsta sub 1 an, care va pleca la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale

1 oră

la data adresării

24 ore

gratuit

h) Examinarea cererii privind autorizarea emigrării a pensionarului cu limită de vârstă sau a persoanei cu dizabilitate severă (invalidului de gradul I)

45 zile calendaristice

302
pentru fiecare chestionar

1În condițiile prevederilor HG nr. 210, din 24.03.2014, persoanele care declară pierderea sau furtul pașaportului, aflat în termen de valabilitate, sau prezintă pașaportul deteriorat, aflat în termen de valabilitate, nu beneficiază de înlesniri.

2La solicitarea serviciului de examinare a cererii pentru autorizarea emigrării şi a cererii pentru eliberarea paşaportului cetăţeanului RM, nu se achită tariful de 30 de lei pentru întocmirea chestionarului.

Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova se eliberează de către Agenția Servicii Publice cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de vârstă, care întrunesc condițiile legale și nu se află în una dintre situațiile de suspendare a dreptului la libera circulație în străinătate.

Începând cu 1 ianuarie 2011, în Republica Moldova, se eliberează, în exclusivitate, paşapoarte cu date biometrice (fotografia titularului, imaginea facială digitală, amprentele digitale, semnătura personală a titularului, care se aplică de la vârsta de 14 ani) şi în paşapoartele părinţilor nu se includ datele despre copii.

Valabilitatea paşaportului este stabilită, după cum urmează:

 1. pe un termen de 4 ani - persoanelor cu vârsta sub 7 ani;
 2. pe un termen de 7 ani - persoanelor cu vârsta de la 7 ani până la 16 ani;
 3. pe un termen de 10 ani - persoanelor cu vârsta peste 16 ani;
 4. pe un termen de 12 luni - persoanelor, ale căror amprente digitale temporar nu pot fi prelevate.

Modele:

Modelul paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova cu date biometrice, cu copertă de culoare roşie-vişinie (seria AB)

În circulaţie începând cu data de 10.10.2018, în exclusivitate

Pașaportul biometric cetațeanului RM

Modelul paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova cu date biometrice, cu copertă de culoare roşie-vişinie (seria AB)

În circulaţie începând cu data de 05.02.2018, în exclusivitate

Pașaportul biometric cetațeanului RM

Modelul paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova cu date biometrice, cu copertă de culoare roşie-vişinie (seria AA)

În circulaţie începând cu data de  09.08.2014, în exclusivitate

Pașaportul biometric cetațeanului RM

Modelul paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova cu date biometrice, cu copertă de culoare albastră (seria B)

În circulaţie începând cu data de 01.01.2011, în exclusivitate

Pașaportul biometric cetațeanului RM

Modelul paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova fără date biometrice, cu copertă de culoare albastră (seria seria B)

În circulaţie cu începere de la 01.02.2009, concomitent cu tipul existent de paşaport biometric, la solicitare

Pașaportul fara date biometrice

Modelul paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova cu date biometrice, cu copertă de culoare albastră (seria A)

În circulaţie cu începere de la 01.01.2008, concomitent cu tipul existent de paşaport non-biometric, la solicitare

Pașaportul biometric cetațeanului RM

Notă: În prezent, toate modelele de paşapoarte sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate.

 

 

DEPUNEREA CERERII

Cererea pentru eliberarea paşaportului și pentru autorizarea emigrării, inclusiv persoanelor stabilite cu domiciliul în străinătate, se depune personal de solicitant, în scris, în ţara, la orice subdiviziune teritorială a Agenţiei Servicii Publice, iar în străinătate - la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova. În lipsa acestora în statul de reşedinţă al solicitantului, cererea respectivă poate fi depusă la orice MDOC.

În situaţii speciale se admite depunerea cererii de către alte persoane, şi anume:

 1. în cazul minorului, inclusiv al celuia asupra căruia este instituită tutela sau curatela, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acestuia (unul dintre părinţi, tutorele, curatorul), cu prezenţa obligatorie a persoanei reprezentate;
 2. în cazul copilului separat de părinţi asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela, cererea se depune de către autoritatea tutelară, cu prezenţa obligatorie a persoanei reprezentate;
 3. în cazul copilului separat de părinţi asupra căruia nu este instituită ori  a fost revocată tutela sau curatela în condiţiile prevederilor legale şi care este plasat în serviciul de plasament de tip familial sau  de tip rezidenţial ori  în instituţia de asistenţă socială publică, de educaţie, de învățământ, de tratament, ori  într-o altă instituţie similară, cererea se depune de către administraţia instituţiei respective, cu prezenţa obligatorie a persoanei reprezentate;
 4. în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acesteia (tutore), cu prezenţa obligatorie a persoanei reprezentate;
 5. în cazul persoanei imobilizate şi pentru care prelevarea amprentelor digitale nu este obligatorie sau este imposibilă, cererea pentru eliberarea paşaportului poate fi depusă de către  reprezentantul împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie;
 6. în cazul persoanei care este internată într-o instituţie medicală şi se află în stare gravă (inconştientă, în comă), cererea  se depune de către persoana care acţionează în interesul acesteia (membru de familie, rudă), iar în lipsa unei astfel de persoane, paşaportul se eliberează în urma demersului instituţiei medicale în cauză sau al autorităţii administraţiei publice locale, dacă persoana internată beneficiază de asistenţă socială;
 7. în cazul persoanei cu boli mintale sau deficienţe fizice, mintale sau psihologice, aflată la întreţinere în instituţia de tratament sau în instituţia socială, asupra căreia nu este instituită măsura de ocrotire sub nicio formă, paşaportul se eliberează în urma demersului instituţiei respective.

Dacă în privinţa persoanei cu capacitate deplină de exerciţiu este instituită o măsură de ocrotire, iar starea acesteia nu-i permite să ia în mod independent o decizie privind eliberarea paşaportului, la depunerea cererii persoana ocrotită este asistată de persoana însărcinată cu ocrotirea (asistent, mandatar împuternicit prin mandat de ocrotire în viitor, ocrotitor provizoriu, curator, membri ai consiliului de familie, precum şi alte persoane însărcinate cu ocrotirea în condiţiile legale).

Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul să deţină concomitent două paşapoarte valabile cu condiţia că datele personale ale titularului, conţinute în acestea, să fie identice.

Persoana care a depus o cerere pentru eliberarea paşaportului, în schimbul celui declarat pierdut sau furat, şi între timp l-a regăsit, este în drept să o retragă şi să solicite restabilirea statutului acestuia în cazul în care până la data depunerii declaraţiei de regăsire nu a fost confecţionat un alt paşaport. În asemenea caz, solicitantului i se restituie parţial suma achitată pentru serviciu.        

În toate celelalte cazuri, statutul paşaportului declarat pierdut nu se restabileşte.

La depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului, titularul se identifică, i se preia imaginea facială şi se supune procedurii de prelevare a amprentelor digitale.

Persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă (permanent sau temporar) şi copiii cu vârsta sub 12 ani sunt scutiţi de includerea obligatorie a amprentelor digitale în paşaport.

În cazul actului de identitate de uz intern nevalabil sau solicitantul are vârsta peste 16 ani şi nu a obţinut buletin de identitate, cererea pentru eliberarea paşaportului se admite numai în cazul depunerii concomitente a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate, cu condiţia că termenul de prestarea a serviciului de eliberare a buletinului de identitate să nu depăşească termenul de prestare a serviciului de eliberare a paşaportului.

Autoritatea competentă este în drept să-i ceară solicitantului documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente pentru a stabili statutul juridic, identitatea, starea civilă, precum şi în cazul existenţei restricţiilor la eliberarea paşaportului în condiţiile legii, care sunt strict necesare acestui scop.

Înmânarea paşaportului

Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova se înmânează de către persoana responsabilă din cadrul SEAI/CM, contra semnătură, după cum urmează:

 1. personal titularului;
 2. reprezentantului legal al titularului sau persoanei care acţionează în interesele acestuia în condiţiile prevederilor legale;
 3. reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie.

La cererea solicitantului, paşaportul se înmânează prin intermediul rețelei poştale a Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei", prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire sau prin livrarea paşaportului la adresa de destinaţie a solicitantului, prin intermediul Oficiului mobil.

În cazul înmânării paşaportului reprezentatului legal sau reprezentantului împuternicit prin procură, sau persoanei care acționează în interesul titularului, aceștia se identifică prin actul de identitate, iar în lipsa acestuia – prin informația din Registrul de stat al populației și, după caz, prezintă documentele ce confirmă acest drept.

Se permite înmânarea paşaportului minorului, care a atins vârsta de 14 ani, dacă există consimţământul în scris al reprezentantului legal al acestuia. Consimţământul reprezentantului legal se depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul autorității competente de recepționarea cererii sau se autentifică de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42