Întrebări frecvente

Încheierea căsătoriei se face în prezenţa persoanelor care se căsătoresc, după expirarea unui termen de cel puţin o lună de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.

Dacă există motive temeinice, la cererea persoanelor care doresc să se căsătorească (însoţită de acte ce ar confirma motivul urgentării), şeful serviciului stare civilă poate reduce termenul indicat supra, iar în cazuri excepţionale (pericol pentru viaţă, graviditate etc.) căsătoria poate fi încheiată chiar în ziua depunerii declaraţiei de căsătorie.

Cetăţenii Republicii Moldova ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate de către organele competente ale ţărilor străine, inclusiv ale fostei U.R.S.S., pot solicita transcrierea lor la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al Republicii Moldova, cu aprobarea cererilor de către Agenţia Servicii Publice.

Termenul de soluționare a cererii de transcriere a actelor de stare civilă de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova este condiționat de operativitatea și corectitudinea constituirii dosarului de către funcționarul responsabil din cadrul misiunii diplomatice/oficiului consular. Este important de menționat că soluționarea cererii de transcriere a actului de stare civilă în acest caz parcurge următoarele etape: transmiterea dosarului spre aprobare prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, examinarea dosarului de către subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice (aproximativ 15 zile), remiterea acestuia (aprobat sau respins) prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene misiunii diplomatice/oficiului consular, întocmirea actului de stare civilă și eliberarea documentului sau înlăturarea neajunsurilor depistate cu repetarea procedurii propriu-zisă.

La serviciile stare civilă teritorială se pot adresa solicitantul pentru a depune cerere privind eliberarea documentului de stare civilă dacă:

 • domiciliul solicitantului este în raza teritorială a serviciului;
 • actul de stare civilă este înregistrat de serviciul dat.

Totodată, serviciile de stare civilă pot fi solicitate şi:

 1. prin intermediul portalului serviciilor publice www.servicii.gov.md;
 2. prin intermediul terminalului multi-media QIWI.

În cadrul serviciilor stare civilă teritoriale sunt angajați colaboratori în conformitate cu schema de încadrare a Instituţiei Publice „Agenţia Servicii Publice”.

ASP a creat câteva posibilităţi de programare pentru a solicita prestarea serviciilor publice:

 • accesarea directă a portalului web “Programare electronică“ prin rețeaua Internet, accesînd pagina web: www.programare.asp.gov.md;
 • apelarea numărului unic de telefon al Call-centrului, 14909 sau 022-25-70-70;
 • adresarea personal la oficiul subdiviziunii teritoriale sau apelarea la numărul de telefon al subdiviziunii teritoriale.

Sunt eliberate 3 tipuri de extrase multilingve:

 • Extras multilingv de naştere;
 • Extras multilingv de căsătorie;
 • Extras multilingv de deces.
TermeneleCostul serviciuluiTaxa de statCostul total
În mod ordinar:   
30 zile50 lei10 lei60 lei
În mod de urgenţă:   
15 zile150 lei10 lei160 lei
5 zile250 lei10 lei260 lei
24 ore350 lei10 lei360 lei
1 oră500 lei10 lei510 lei

Actele de stare civilă întocmite pe numele cetățenilor Republicii Moldova de către organele competente ale țărilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

Respectiv, cetățeanul Republicii Moldova este obligat să declare transcrierea actului de stare civilă, în termen de 6 luni de la întoarcerea în țară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.

Cetăţenii Republicii Moldova ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate de către organele competente ale ţărilor străine, inclusiv ale fostei U.R.S.S., pot solicita transcrierea lor la organul de stare civilă de la domiciliul acestor cetăţeni sau, după caz, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al Republicii Moldova.

Modificarea, rectificarea sau completarea actului de stare civilă - presupune o intervenție în conținutul inițial al actului de stare civilă prin omisiunea unor date, înlăturarea unor inexactități sau completarea actului de stare civilă cu niște date personalizate ce lipseau in conținutul acestuia.

Legalizarea/Verificarea autenticității documentului de stare civilă şi confirmarea legalității acestuia (prin aplicarea ștampilelor), în vederea utilizării lui peste hotarele ţării:

 1. certificatului şi extrasului de pe actul de stare civilă;
 2. avizului privind modificările operate în actele de stare civilă.

Tarife:

 Termenele

Costul

În mod ordinar:

 

2 luni

Gratuit

În mod de urgenţă:

 

30 zile

20 lei

15 zile

60 lei

5 zile

100 lei

24 ore

140 lei

1 oră

200 lei

 

Înlesniri

Scutirile de plata tarifelor pentru serviciile prestate persoanelor fizice:

 • persoanele ce depun cereri în termen 2luni;
 • concomitent cu solicitarea documentului de stare civilă;
 • invalizi de grupaI, II, și a III-a;
 • participanții la al II-lea război mondial:
 • pensionarii de vîrsta;
 • părinții care au 3 și mai mulți copii minori;
 • copiii, elevii și studenții orfani ai instituțiilor de învățămînt, (excepție învățămîntul cu frecvență redusă) pînă la absolvirea instituției de învățămînt respective, însă nu mai mult decît pînă la împlinirea vîrstei de 23 de ani;
 • participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl;
 • cetățenii Republicii Moldova care au participat la conflictele armate în interesul Republicii Moldova – 50% din costul total al serviciului.

Cetățenii străini, cu domiciliul în afara teritoriului Republicii Moldova, încheie căsătoria pe teritoriul Republicii Moldova conform legislației Republicii Moldova dacă au dreptul la încheierea căsătoriei în conformitate cu legislația statului ai cărui cetățeni sunt.

Organul de stare civilă, la care se depune declarația de căsătorie, solicită viitorilor soți prezentarea actelor de identitate, a certificatelor de naștere și, după caz, a dovezilor privind desfacerea sau încetarea căsătoriei precedente.

Căsătoria cu un cetățean străin se încheie numai dacă, pe lângă actele menționate supra, va fi prezentată dovada (certificatul de capacitate matrimonială), eliberată de autoritatea competentă a statului al cărui cetățean este persoana respectivă, din care să rezulte că sânt îndeplinite condițiile de fond, cerute de legislația Republicii Moldova, pentru încheierea căsătoriei.

La actele respective se mai anexează copia pașaportului, inclusiv a paginii pe care este aplicată viza de intrare-ieșire în Republica Moldova, iar în cazul urgentării căsătoriei, actele ce justifică acest lucru.

În cazul în care legislația statului de origine al cetățeanului străin, nu prevede eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, persoanele interesate au dreptul să prezinte documente care confirmă conținutul normelor dreptului familiei ale statului respectiv pe care le invocă sau să contribuie într-un alt mod la determinarea conținutului acestor norme, depunând o declarație din numele cetățeanului străin pe proprie răspundere (autentificată notarial), privind lipsa impedimentelor la înregistrarea căsătoriei, care urmează a fi tradusă în limba de stat a Republicii Moldova și legalizată în modul stabilit.

Direcţia generală stare civilă şi subdiviziunile sale teritoriale utilizează în activitatea de prestare a serviciilor publice de stare civilă următoarele sisteme informaţionale de domeniu:

 • SI „Subdiviziunea teritorială stare civilă” (OSC Manager);
 • SI „Arhiva actelor de stare civilă” (ARHIV).

În același timp menționăm că, în toate subdiviziunile teritoriale stare civilă, sistemul informațional a fost implementat din martie 2018.

Tarifele  la serviciile prestate în domeniul eliberării actelor de identitate și metodologia de calculare a acestora sunt stabilite de către Guvern.

Astfel,  persoanele care au atins vârsta de pensionare conform Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat beneficiază de înlesniri la eliberarea actelor de identitate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 210 din 24 martie 2014 cu privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea actelor de identitate.

Cererea pentru redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova se adresează Preşedintelui Republicii Moldova şi se depune de către persoana care anterior a pierdut cetăţenia Republicii Moldova personal sau prin mandatar, ultimul dispunând de procură autentificată în modul stabilit de legislaţia în vigoare, la structura teritorială a Agenţiei Servicii Publice în a cărei rază îşi are domiciliul solicitantul, sau, după caz, la Agenţia Servicii Publice, iar în cazul persoanei cu domiciliu legal şi obişnuit în străinătate -  la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al Republicii Moldova ori la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.

La depunerea cererii respective persoana prezintă următoarele documente:

1. actul de identitate:

a) paşaportul cetăţeanului străin sau documentul de călătorie şi permisul de şedere – pentru persoana căreia i s-a acordat  dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, sau

- buletinul de identitate – pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid ori de beneficiar de protecţie internaţională, sau

- actul care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova, eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova - pentru solicitantul statutului de apatrid;

b) al reprezentantului legal - în cazul minorului sau al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei;

2. documentele care atestă dreptul de reprezentare-pentru persoanele reprezentate;

3. documentele de stare civilă ale solicitantului şi ale copiilor săi minori;

4. autobiobrafia, în care se indică date despre starea civilă, adresa de domiciliu, activitatea de muncă, date despre soţ (soţie)  şi despre rudele de gradul I (părinţi, copii);

5. certificatul de cazier judiciar din ţara (ţările) al cărei (căror) cetăţean este şi din Republica Moldova, iar persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat prezintă documentul respectiv şi din ţara de domiciliere. Beneficiarii de protecţie internaţională sunt exoneraţi de obligaţia de a prezenta cazierul judiciar din ţara  din care s-au refugiat. Persoanele care depun cererea respectivă la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova nu prezintă certificatul de cazier judiciar din Republica Moldova;

6. consimtamântul celuilalt părinte depus în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul autorităţii competente sau documentul respectiv autentificat de notar ori de alte personae abilitate prin lege în cazul în care numai unul dintre părinţi redobândeşte cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor;

7. consimţământul copilului cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani autentificat de notar și certificatul de cazier judiciar în cazul redobândirii cetăţeniei de către acesta;

8. patru fotografii de data recentă, de dimensiunea 4,5x3,5cm, color, mat, pe fond alb. În cazul persoanei reprezentate, suplimentar se depune o fotografie de dimensiunea 10x15 cm, care să corespundă aceloraşi cerinţe;

9. dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru prestarea serviciului respectiv.

Actele de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova, în mod gratuit, după cum urmează:

 1. Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, la prima eliberare, inclusiv la preschimbarea, declararea pierderii sau furtul paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), precum şi în următoarele cazuri:
  1. persoanelor cu dizabilitate severă, accentuată sau medie, la schimbarea buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu;
  2. persoanelor care, conform cadrului legal al Republicii Moldova, au statut de veteran de război, la schimbarea buletinului de identitate o singură dată;
  3. participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl, la schimbarea buletinului de identitate o singură dată;
  4. victimelor traficului de fiinţe umane care nu deţin buletin de identitate;
  5. persoanelor care se află la întreţinerea statului într-o instituţie socială rezidenţială, la schimbarea buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu, în cazul deteriorării, precum şi la declararea pierderii sau furtului acestora.
  În condiţiile prezentului subpunct, cu excepţia lit. e), noţiunea de schimbare a buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu, nu prevede eliberarea buletinului de identitate în schimbul documentului valabil, deteriorat, declarat pierdut sau furat.
 2. Buletinul de identitate provizoriu:
  1. persoanelor, beneficiare de pensii de asigurări sociale de stat, inclusiv persoanelor cu dizabilitate severă, accentuată sau medie, în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate;
  2. persoanelor care conform cadrului legal al Republicii Moldova au statut de veteran de război, în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate, o singură dată;
  3. participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl, în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate, o singură dată;
  4. persoanelor domiciliate în localităţile din stânga Nistrului şi în municipiul Bender, la preschimbarea sau la declararea pierderii sau furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate;
  5. persoanelor care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, la prima eliberare sau la preschimbarea, declararea pierderii/furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974);
  6. persoanelor aflate la tratament prin constrângere, în arest preventiv sau reţinute de organele competente;
  7. victimelor traficului de fiinţe umane care nu au asupra lor buletin de identitate.
 3. Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova, dacă persoanele din următoarele categorii nu deţin paşaport valabil:
  1. persoanelor cu dizabilitate severă şi persoanelor care au atins vârsta de pensionare conform Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat care vor pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza certificatului confirmativ eliberat de către structurile teritoriale de asistenţă socială cu cel mult 60 de zile înainte de eliberare a biletului de reabilitare/recuperare sau în baza demersului Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
  2. copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, copiilor cu dizabilităţi şi copiilor cu vârsta sub un an care vor pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
  3. copiilor rămaşi fără ocrotire părintească şi copiilor cu dizabilităţi care vor pleca peste hotarele Republicii Moldova la studii conform acordului interguvernamental sau interministerial, în temeiul confirmării eliberate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;
  4. participanţilor la cel de al doilea război mondial.

Subiectul respectiv nu ţine de competenţa Departamentului înregistrare şi evidenţă a persoanelor.

Copiilor în vârstă de până la 18 ani li se eliberează paşaportul cetățeanului  Republicii Moldova în temeiul cererii unuia dintre reprezentanţii legali (unul dintre părinți, tutorele, curatorul),  depusă la autoritatea competentă, cu prezența obligatorie a persoanei reprezentate.

La depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului minorului, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

 • actul de identitate de uz intern valabil al reprezentantului legal;
 • documentele de stare civilă, după caz (certificatul de naştere al minorului, certificatul de schimbare a numelui și/sau prenumelui al minorului sau avizul cu privire la anularea, rectificarea și /sau completarea actului de stare civilă, certificatul de divorț sau de deces al părinților);
 • declaraţia unuia din reprezentanții legali, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul autorității competente sau autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, din care să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului persoanei reprezentate, dacă în hotărârea instanţei de judecată nu este stabilit părintele căruia i-a fost încredinţată întreţinerea minorului, precum şi în cazul în care căsătoria a fost desfăcută la organul de stare civilă după 1 iunie 2018;
 • hotărîrea instanței de judecată cu privire la divorț definitivă și irevocabilă. Prezentarea acestui document nu este obligatorie în cazul în care este acordul ambilor părinți privind eliberarea pașaportului minorului, autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, ori declarat în scris în fața persoanei responsabile din cadrul autorității competente;
 • declarația în scris a părintelui căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărărea instanței de judecată definitivă și irevocabilă, depusă în fața persoanei responsabile din cadrul autorității competente sau autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, din care rezulte acordul acestui părinte privind eliberarea pașaportului persoanei reprezentate;
 • paşaportul anterior, sau declaraţia de pierdere sau furt al paşaportului;
 • dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea paşaportului.  

Cetăţenii Republicii Moldova pot beneficia de prestarea serviciilor prin intermediul Oficiului mobil, și anume:

 • eliberarea actelor de identitate cetăţenilor Republicii Moldova (buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova sau, după caz, fişa de însoţire;  buletinul de identitate provizoriu; paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova; paşaportul diplomatic; paşaportul de serviciu);
 • înregistrarea la domiciliu și/sau reşedinţă;
 • înregistrarea minorului, cu atribuirea numărului de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP);
 • examinarea cererii pentru autorizarea emigrării;
 • examinarea solicitării de repatriere în Republica Moldova;
 • livrarea la adresa solicitată a produselor confecţionate, pentru un set de produse comandate de către o persoană fizică sau juridică sau membrii unei familii (rude de gradul I şi II), în aceeaşi perioadă de timp şi la aceeaşi adresă (în sectoarele municipiului Chişinău, în municipiile Bălţi şi Comrat și în alte localităţi din componenţa municipiului Chişinău).

Comanda serviciului Oficiului mobil poate fi efectuată prin:

 • apel telefonic la numărul unic al Call-centrului (022) 25-70-70, 14-909
 • cererea electronică depusă on-line (www.e-services.md);
 • cererea depusă la orice serviciu eliberare a actelor de identitate.

Tariful comenzii Oficiului mobil constituie 450 de lei pentru o persoană sau pentru membrii unei familii (rude de gradul I şi II), în cazul în care aceştia domiciliază pe aceeaşi adresă şi solicită serviciul în aceeaşi perioadă de timp şi la aceeaşi adresă (suma nu include tariful pentru documentul solicitat).

Deplasarea Oficiului mobil se efectuează în mod gratuit în următoarele cazuri:

 • în instituţie medicală pentru prestarea serviciului de eliberare a paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova copilului cu vârsta sub 1 an, care va pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
 • pentru prestarea serviciului de eliberare a paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova persoanei cu dizabilitate severă (invalid de gradul I), care va pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza certificatului confirmativ eliberat de către structurile teritoriale de asistenţă socială cu cel mult 60 de zile înaintea eliberării biletului de reabilitare/recuperare sau demersului Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

La solicitarea persoanelor, documentele se livrează prin intermediul Oficiului mobil la adresa solicitată în cazul în care acestea dispun de înregistrare la domiciliu sau reşedinţă şi se află în raza municipiului Chişinău, municipiile Bălţi şi Comrat și în alte localități din componența municipiului Chișinău.

Pentru comanda serviciului de livrare a unui set de documente la adresa de destinaţie, solicitantul achită costul acestuia conform tarifelor stabilite prin reglementările interne ale Instituției publice „Agenția Servicii Publice”:

 • în sectoarele municipiului Chişinău, în municipiile Bălţi şi Comrat – 60 de lei;
 • în alte localități din componența municipiului Chişinău – 100 de lei.

Cererea pentru restituirea mijloacelor bănești pentru serviciile neprestate se depune personal de către solicitant sau de către reprezentatul legal, sau cel împuternicit al acestuia în adresa conducerii Agenției Servicii Publice la subdiviziunea structurală la care a depus anterior cererea pentru prestarea serviciului , în termen de cel mult trei ani din data efectuării plății.

La cererea privind solicitarea restituirii mijloacelor bănești pentu serviciile neprestate se anexează următoarele documente, după caz:

 • copia de pe actul de identitate;
 • documentul în original ce confirmă achitarea sau alt document care justifică efectuarea plății pentru serviciul solicitat neprestat;
 • documentul ce confirmă neprestarea serviciului:
  • copia de pe avizul privind respingerea cererii pentru prestarea serviciului, eliberat de către subdiviziunea structurală(teritorială) respectivă cu consemnarea temeiurilor de refuz;
  • certificatul eliberat de către subdiviziunea structurală(teritorială) respectivă ce confirmă faptul prestării serviciului în schimbul celui achitat inițial și ulterior;
  • certificatul eliberat de către subdiviziune structurală, care confirmă achitarea tarifului pentru serviciul solicitat, dar care din anumite motive nu a fost prestat;
  • procura în cazul reprezentării beneficiarului de către o altă persoană decât subiectul datelor cu caracter personal, întocmită în modul stabilit;
  • copia certificatului de deces al beneficiarului.

Cererea privind solicitarea restituirii plăţii se înregistrează, în mod obligatoriu, în Registrul corespondenței recepționate a subdiviziunii structurale respective, conform procedurii stabilite privind circulaţia documentelor.

Setul de documente înregistrat  cu decizia în formă scrisă a şefului subdiviziunii structurale prestatoare de servicii se transmit în original la Direcţia contabilitate a Direcției generale economico-financiare (str. Aleksandr Puşkin, nr.42) pentru examinare conform competențelor.

Cererea se examinează în  în termen de pînă la 30 de zile lucrătoare din data înregistrării acesteia.

Rezultatul examinării constituie decizia de restituire sau, după caz, decizia motivată de respingere a acesteia. În cazul luării deciziei de restituire a plății solicitantul este informat prin telefon despre rezultatul examinării cererii, iar în cazul luării deciziei de refuz, motivul i se comunică solicitantului în scris.

Restituirea plăților persoanelor fizice se efectuează în conformitate cu prevederile cadrului normativ-legal în vigoare, prin modul indicat în cererea solicitantului:

 1. prin virament – în cazul existenței contului bancar deschis pe numele solicitantului în insituțiile financiare;
 2. în numerar – din casieria Agenției Servicii Publice (municipiul Chișinău, str. Aleksandr Puşkin, nr.42), conform procedurilor stabilite prin acte normative cu privire la efectuarea operațiunilor de casă pentru efectuarea decontărilor în numerar;
 3. prin mandat bănesc – prin intermediul ÎS ,,Poșta Moldovei”.

Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul să deţină concomitent două paşapoarte valabile cu condiţia că datele personale ale titularului, conținute în acestea, să fie identice. Această prevedere nu se aplică în cazul pașaportului diplomatic sau al pașaportului de serviciu.

 1. La prima eliberare  minorului, inclusiv a celui asupra căruia a fost instituită tutela sau curatela
  • Certificatul de naștere;
  • Actul de identitate al reprezentantului legal (părinte, tutore, curator);
  • Documentele ce confirmă împuternicirile de reprezentare:
   1. În cazul minorului asupra căruia a fost instituită  tutela sau curatela:
    • decizia autorității tutelare,
    • hotărârea instanței de judecată definitivă,
    • decizia consiliului de familie.
   2. În cazul copilului separat de părinți, asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela ori în cazul copilului separat de părinți, asupra căruia nu este instituită sau a fost revocată tutela sau curatela:
    • dispoziția autorităţii tutelare cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotirea părintească sau de copil rămas fără ocrotirea părintească;
    • dispoziția autorităţii tutelare privind plasarea copilului în instituţia respectivă;
    • documentul ce confirmă funcţia ocupată de conducătorul instituţiei sau documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară;
  • legitimația de serviciu sau actul de identitate al reprezentantului autorității tutelare ori al reprezentantului instituției în cauză
 2. Preschimbarea pașaportului de tip sovietic (modelul anului 1974)
  • Pașaportul de tip sovietic  (modelul anului 1974); 
   În cazul în care declară pierderea/furtul acestuia, se depune declarația de pierdere a acestuia în oficiu
  • Documentele de stare civilă, după caz (certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, extrasul de pe actul de căsătorie pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, precum şi alte documente de stare civilă).
 3. Preschimbarea buletinului de identitate cu termenul de valabilitate expirat, precum și în caz de pierdere, furt sau deteriorare
  • Buletinul de identitate ce urmează a fi preschimbat
   În cazul în care declară pierderea/furtul acestuia, se depune declarația de pierdere a acestuia în oficiu
 4. Schimbarea numelui și/sau prenumelui sau modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal
  • Buletinul de identitate
  • Documentul de stare civilă ce atestă schimbarea numelui și /sau prenumelui, modificarea /rectificarea/completarea datelor personale (certificatul de căsătorie, certificatul de schimbare a numelui și/sau prenumelui, certificatul de divorț, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea și/sau completarea actului de stare civilă). 
   În cazul în care informația despre schimbarea/ modificarea, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal, precum și despre documentele de stare civilă respective este actualizată în RSP la data adresării ddocumentele de stare civilă nu se prezintă
 5. Schimbarea domiciliului în cazul deținerii buletinului de identitate de formatul ID-I
  • Buletinul de identitate;
  • Actul  ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei;
   Nu se prezintă în cazul în care titularul de drept confirmă faptul că dreptul său de proprietate asupra locuinţei este înregistrat în Registrul bunurilor imobile și veridicitatea datelor declarate poate fi verificată prin resursele informaționale automatizate ale cadastrului bunurilor imobile.
  • Declarația de primire în spațiul locativ depusă de către proprietarul sau coproprietarii locuinței, în cazul înregistrării persoanei la domiciliu sau la reședință în locuința proprietate privată asupra căreia aceasta nu are dreptul de proprietate sau de folosință;
   Poate fi depusă la notar sau în fața persoanei responsabile din cadrul SEAI/CM
 6. Modificarea, rectificarea sau completarea datelor adresei de domiciliu/reședință în cazul deținerii buletinului de identitate de formatul ID-I
  • Buletinul de identitate;
  • Documentele justificative privind modificarea, rectificarea, sau completarea adresei:
   • actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei;
   Nu se prezintă în cazul în care titularul de drept confirmă faptul că dreptul său de proprietate asupra locuinţei este înregistrat în Registrul bunurilor imobile și veridicitatea datelor declarate poate fi verificată prin resursele informaționale automatizate ale cadastrului bunurilor imobile.
  • decizia administrației publice locale prin care  se atestă faptul schimbării adresei
 7. Schimbarea statutului juridic (dobândirea sau redobândirea cetățeniei Republici Moldova)
  • Pașaportul cetățeanului străin sau documentul de călătorie;
  • Actul de identitate pentru străini, eliberat de autoritatea competentă pentru străini (permis de ședere, buletin de identitate);
  • Documente ce confirmă apartenența la cetățenia Republicii Moldova, după caz:
   • avizul privind recunoașterea persoanei cetățean al Republicii Moldova;
   • adeverința  privind dobândirea cetățeniei Republicii Moldova;
   • Încheierea privind determinarea apartenenței la cetățenia RM)
  • Documentele de stare civilă
   Nu se prezintă în cazul în care informația despre documentele de stare civilă a fost actualizată în Registrul de stat al populației, la data adresării
  • Actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei 
   Nu se prezintă în cazul în care titularul de drept confirmă faptul că dreptul său de proprietate asupra locuinţei este înregistrat în Registrul bunurilor imobile și veridicitatea datelor declarate poate fi verificată prin resursele informaționale automatizate ale cadastrului bunurilor imobile.
  • Declarația de primire în spațiu locativ de către proprietarul sau coproprietarii locuinței, în cazul înregistrării persoanei la domiciliu sau la reședință în locuința proprietate private asupra căreia aceasta nu are dreptul de proprietate sau de folosință. 
   Poate fi depusă la notar sau în fața persoanei responsabile din cadrul SEAI/CM
 8. Eliberarea buletinului de identitate cu înlesniri
  • În funcție de motivul adresării se prezintă documentele respective (a se vedea mai sus) și suplimentar în funcție de categoria persoanei care beneficiază de înlesniri în condițiile Hotărârii Guvernului nr.210 din 24.03.2014 „Cu privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea actelor de identitate” următoarele documente:
   • legitimaţia de pensionar;
   • certificatul ce atestă gradul de dizabilitate (severă, accentuată sau medie);
   • legitimaţia ce atestă statutul de veteran de război;
   • legitimaţia ce atestă statutul de participant la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
   • certificatul ce atestă statutul de victimă a traficului de fiinţe umane eliberat de autoritatea competentă din cadrul MAI
   • demersul administraţiei instituţiei sociale rezidenţiale;
   • confirmarea eliberată de autoritatea administraţiei publice locale  din localitățile afectate de inundațiile din vara anului 2010;
   • legitimaţia de donator voluntar permanent de sânge şi/sau componente sanguine, eliberată de Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui;
   • legitimația privind deținerea titlului de „Donator emerit al Republicii Moldova”.

Documentarea cu permis de conducere în baza buletinului provizoriu nu contravine legislației RM.

Procedura de validare peste hotare a permiselor de conducere se efectuează conform legislației naționale ale țării respective.

Statele membre ale UE recunosc reciproc și preschimbă permisele de conducere, eliberate de către autoritățile altor state membre ale UE, fără examen, deținând o bază de date comună privind permisele de conducere eliberate.

 • actul de identitate;
 • cererea-tip, semnată de solicitant;
 • adeverința medicală a conducătorului de vehicul;
 • dovada achitării taxei respective;
 • documentele ce confirmă calificarea de conducător de vehicul, dacă permisul de conducere declarat pierdut nu este supus evidenței în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule
 • declarația pe proprie răspundere că într-adevăr permisul a fost pierdut, furat sau distrus;
 • permisul de conducere obținut în alte state și copia autentificată a acestuia (în cazde necesitate și traducerea autentificată), pentru titularii care au/și-au stabilit domiciliul sau reședința în RM și solicită examinarea în vederea obținerii permisului de conducere.
 • cazierul contravențional privind lipsa restricțiilor asupra dreptului de a conduce vehicule, în cazul în care în cadrul procedurii de documentare cu permis de conducere, la verificarea automatizată a solicitantului prin intermediul evidențelor respective ale MAI, se indică asupra prezentării obligatorii a acestui document.

Permisele de conducere naționale de modelul DL 1995 au termen de valabilitate nelimitat, iar preschimbarea acestora nu este obligatorie.

Permisele de conducere de model DL 2008 și DL 2015 se preschimbă la expirarea termenului de valabilitate, iar preschimbarea se efectuează fără susținerea examenului.

 • actul de identitate;
 • cererea-tip, semnată de solicitant;
 • adeverința medicală a conducătorului de vehicul;
 • permisul de conducere obținut anterior;
 • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat (bonurile de plată).

 • actul de identitate;
 • cererea-tip, semnată de solicitant;
 • permisul de conducere național al RM de model DL 2008 și DL 2015, cu statut valabil și cu condiția că asupra acestuia nu sunt aplicate restricții;
 • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat.

Se admite perfectarea permisului de conducere internațional prin intermediul reprezentantului (în bază de procură).

Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto nu dispune de informația referitoare la condițiile returnării pașapoartelor tehnice extrase la vamă, în acest sens fiind necesară solicitarea acestor informații  de la Serviciul vamal.

La organul înregistrării de stat nu se solicită copia buletinului de identitate la înregistrarea societăţilor comerciale.

Până la 24.04.2018, autoritatea publică centrală de specialitate abilitată cu competenţe în domeniul înregistrării de stat ale organizaţiilor necomerciale de nivel republican şi internaţional a fost Ministerul Justiţiei, iar responsabile de înregistrarea de stat ale organizaţiilor necomerciale de nivel local au fost autorităţile publice locale de nivelul I şi II.

Începând cu 24.04.2018 (data intrării în vigoare a prevederilor  Legii nr. 31 din 16.03.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative), competenţele de înregistrare ale tuturor organizaţiilor necomerciale au fost transferate către Instituţia Publică ,,Agenţia Servicii Publiceˮ, inclusiv ale asociaţiilor obşteşti, indiferent de scopul acestora şi extinderea teritorială a activităţii lor.

Suplimentar, relatăm că, pentru înregistrarea unei denumiri care conţine denumirea oficială sau istorică a unităţii administrativ-teritoriale, urmează să existe, în sensul dat, o decizie a consiliului local al unității administrativ-teritoriale respective cu privire la acordul privind folosirea acesteia (art. 9 alin. (11) lit. d) al Legii nr.220/2007).

Persoana juridică străină poate înregistra o sucursală în Republica Moldova, în corespundere cu prevederile art.241 din Codul civil şi art.12 din Legea nr.220/2007.

Referitor la întrebarea dumneavoastră având ca obiect ,,reînregistrarea Asociațiilor obștești din Transnistriaˮ, informăm că, Legea nr. 837/1996 reglementează relaţiile sociale legate de realizarea dreptului de asociere al persoanelor şi stabileşte principiile de constituire, înregistrare, desfăşurare şi încetare a activităţii asociaţiilor obşteşti de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv asociațiilor obștești din Transnistria.

Consecutiv, subliniem faptul că, art. 46 alin. (3) din Legea prenotată, a instituit în sarcina Asociaţiilor obşteşti înregistrate înainte de 17.07.1996, obligația de reînregistrare conform dispoziţiilor legii, în termen de 18 luni. Asociaţiile obşteşti care nu s-au reînregistrat în decursul unui an de la data intrării în vigoare a legii pierd statutul de persoană juridică.

Potrivit art. 7 alin. (1) și (2) al Legii nr. 581/1999 cu privire la fundații, denumirea va conţine în mod obligatoriu cuvântul "fundaţie". Dacă în denumirea fundaţiei figurează numele unei persoane fizice, fundaţia va prezenta Agenției Servicii Publice consimțământul acesteia privind denumirea fundaţiei, iar dacă persoana fizică al cărei nume figurează în denumirea fundaţiei nu mai este în viaţă - consimțământul soţului (soţiei), părinţilor şi al copiilor majori ai persoanei decedate.

Este necesar de menționat faptul că, art. 9 alin. (11) lit. c) al Legii nr. 220/2007 interzice înregistrarea denumirii care  conţine numele unei persoane fizice notorii sau alte nume proprii ce nu coincid cu numele participanţilor la constituirea persoanei juridice, dacă nu există în acest sens acordul scris al persoanei respective sau, după caz, al moştenitorilor ei.

Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat privind schimbarea componenţei asociaţilor, urmează a fi depuse documentele specificate la art. 17 al Legii nr. 220/2007 şi art. 14 din Legea     nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului:

 • cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat (se perfectează la organul înregistrării de stat);
 • hotărârea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat;
 • actul adiţional cu privire la modificarea actelor de constituire (se perfectează la organul înregistrării de stat);
 • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor;
 • declaraţia cu privire la beneficiarul efectiv al persoanei juridice.

Concomitent, art. 25 alin. (9), art. 30 alin. (2) al Legii nr. 135/2007 stipulează că, pentru înregistrarea în Registrul de stat al persoanelor juridice a modificărilor operate în actele de constituire privind înstrăinarea/dobândirea părţii sociale, dobânditorul va prezenta actul juridic de înstrăinare autentificat notarial (ex: contractul de vânzare-cumpărare a cotei-părţi din capitalul social al întreprinderii).

În corespundere cu prevederile legislației în vigoare (art.182 al Codului Civil al Republicii Moldova, art. 14 al Legii nr. 837/1996 şi art. 9 al Legii nr. 220/2007), Asociaţia obştească participă la raporturile juridice numai sub denumirea proprie, indicată în actul de constituire, înregistrată la organul înregistrării de stat.

Pentru a fi conformă dispozițiilor legale enunțate, denumirea persoanei juridice va include, în limba de stat, forma de organizare juridică. În denumire pot fi utilizate cuvinte din alte limbi, care se transcriu cu caractere latine şi, de regulă, se scriu între ghilimele.

Conform art.171 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, administratorul poate renunța la calitatea sa de administrator și solicita radierea din registru dacă face dovada că:

 • a expirat termenul pentru care a fost desemnat; sau
 • calitatea de administrator a încetat în baza unui temei prevăzut de lege sau de actele constitutive; sau
 • în conformitate cu legea sau actul constitutiv, este în drept să solicite încetarea calității de administrator și că a trecut un termen mai mare de 30 de zile din momentul în care a solicitat organului competent adoptarea unui act privind încetarea calității de administrator.

În cazul prevăzut la lit. c), administratorul care vrea să renunțe la calitatea de administrator trebuie să convoace, în termenul prevăzut la lit. c), ședința organului competent al persoanei juridice.

Dispozițiile legislației muncii nu pot fi invocate pentru ca renunțarea să producă efecte înainte de ședința organului competent al persoanei juridice.

Persoana juridică este obligată, în termenul prevăzut la lit. c), să adopte hotărârea necesară și să ia alte măsuri pentru a înceta calitatea de administrator și pentru a îndeplini formalitățile de publicitate impuse de lege.

Încetarea activităţii asociaţiilor obşteşti (dizolvarea şi radierea persoanei juridice din Registrul de stat al persoanelor juridice) se realizează în corespundere cu prevederile:

 • art.art. 223-237 ale Codului Civil al Republicii Moldova,
 • art.art. 34, 36 ale Legii nr. 837/1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, şi
 • art.art. 23-25 ale Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea persoanelor juridice  și întreprinzătorilor individuali.

Deasemenea, informăm că, procedura de încetare a activităţii asociaţiei obşteşti […] este stipulată şi în statutul asociaţiei.

Astfel, potrivit art. 36 alin. (1) din Legea nr. 837/1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, de competenţa congresului (conferinţei) sau adunării generale a membrilor asociaţiei, să iniţieze dizolvarea asociaţiei la expirarea termenului pentru care a fost constituită.

Reieşind din cele expuse, pentru iniţierea procedurii de dizolvare a asociaţiei, recomandăm respectarea condiţiilor prescrise de lege şi prezentarea organului de înregistrare a următoarelor documente:

 1. Cererea prin care se solicită iniţierea procedurii de dizolvare a organizaţiei, semnată de lichidator sau membrii Comisiei de lichidare; 
 2. Procesul-verbal/decizia organului suprem de conducere al organizaţiei, abilitat să adopte decizia de lichidare a organizaţiei, în care va fi numit un lichidator sau Comisia de lichidare, semnat de preşedintele şi secretarul adunării;
 3. Extrasul din Registrul de evidenţă a membrilor organizaţiei sau confirmarea eliberată de către conducătorul organizaţiei privind numărul şi lista membrilor acesteia (situaţia la zi);
 4. Copia buletinului de identitate al lichidatorului;
 5. Documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare;
 6. Declaraţia cu privire la beneficiarul efectiv al persoanei juridice (temei: art. 14 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului).

Suplimentar relatăm că, lista actelor necesare pentru dizolvarea şi radierea organizațiilor necomerciale, poate fi vizualizată pe pagina web a I.P. ,,Agenţia Servicii Publiceˮ- www.asp.gov.md/sites/default/files/documente-necesare/initierea-procedurii-de-lichidare-si-radierea-din-Registrul-de-stat-a-organizatiei-necomerciale.pdf, iar modelele de acte corespunzătoare formei juridice pot fi accesate pe adresa www.e-services.md.

Aspectele privind regimul juridic şi procedura de înregistrare a sucursalei persoanei juridice străine în Republica Moldova sunt reglementate de Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002, cu modificările şi completările ulterioare  (art. 240-243), Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (art. 12), alte acte normative în vigoare.

Lista actelor necesare pentru înregistrarea sucursalelor persoanei juridice străine este exhaustiv prevăzută la art.12 alin. (31) din Legea prenotată şi poate fi vizualizată pe pagina web a Instituţiei Publice ,,Agenţia Servicii Publiceˮ la adresa: http://www.asp.gov.md/sites/default/files/documente-necesare/sucursala_persoana_juridica.pdf.

De menţionat că, legiuitorul nu a reglementat distinct procedura de înregistrare a sucursalei persoanei juridice străine în Republica Moldova, în funcţie de natura scopurilor urmărite.

Art.11 al Legii nr.135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată prevede că, societatea poate fi constituită de unul sau de mai mulţi fondatori persoane fizice şi/sau juridice cărora legea nu le interzice acest lucru. Numărul de asociaţi nu poate fi mai mare de 50.

Societatea cu un număr mai mare de 50 de asociaţi este obligată, în termen de 6 luni, să se reorganizeze, să se lichideze sau să reducă numărul asociaţilor. În cazul neîndeplinirii condiţiilor menţionate, societatea va fi lichidată în baza hotărârii instanţei de judecată, la cererea persoanelor interesate.

Posibilitatea achitării de către persoanele fizice și persoanele juridice a serviciilor prestate de către organul înregistrării de stat la oficiile Poștei Moldovei urmează a fi asigurată de către Secția administrare contracte, Direcția administrare și dezvoltare servicii publice, Departamentul management servicii publice.

Pentru înscrierea datelor în Registrul de stat în cazul dizolvării persoanei juridice, la organul înregistrării de stat se depun următoarele documente:

 • cerere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • hotărârea organului competent privind dizolvarea și desemnarea lichidatorului (cetățean al RM);
 • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Pentru radierea persoanei juridice din Registrul de stat se depun următoarele documente:

 • cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • bilanțul de lichidare și planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanța de judecată care a desemnat lichidatorul.

Radierea persoanei juridice din Registrul de stat se efectueză după publicarea unui aviz privind lichidarea persoanei juridice în Monitorul Oficial al RM, închiderea, pe proprie răspundere, a conturilor bancare și lipsa datoriilor față de bugetul public național.

Pentru radierea întreprinzătorului individual din Registrul de stat se depune cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat, în cazul lipsei datoriilor față de bugetul public național.

Înregistrarea de stat se efectuează în termen de 15 zile.

Lista actelor necesare pentru  înregistrarea organizațiilor necomerciale, inclusiv separat pe forme juridice de organizare, sunt plasate de pagina web oficială a ASP www.asp.gov.md, iar modelele de acte corespunzătoare formei juridice pot fi accesate pe www.e-services.md.

Agenții economici au posibilitatea de a comanda confecționarea ștampilei, la dorință, atât la etapa constituirii întreprinderii, cât și ulterior, la înregistrarea modificărilor datelor înscrise în registrul de stat al persoanelor juridice și în actele de constituire prin completarea cererii privind confecționarea ștampilei. Obligativitatea deținerii ștampilei de către întreprindere a fost anulată.

 • înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, precum și a întreprinzătorilor individuali, se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 ore, care se calculează în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării și se percepe o taxă de 1149 lei (pentru persoanele juridice) și 364 lei (pentru întreprinzătorii individuali);
 • pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, și a întreprinzătorilor individuali, precum și pentru înregistrarea modificărilor în actele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat, efectuată la cererea solicitantului în regim de urgență timp de 4 ore, taxele se majorează de 4 ori, și respectiv, se percepe o taxă de 4596 lei (pentru persoanele juridice) și 1456 lei (pentru întreprinzătorii individuali).

 • prezentarea solicitantului la organul înregistrării de stat pentru depunerea cererii de înregistrare și a documentelor necesare;
 • prezentarea solicitantului la organul înregistrării de stat pentru înregistrare de stat, cu recepționarea deciziei de înregistrare și a actelor de constituire, după caz.

 • înregistrarea de stat, în calitate de întreprinzător individual, a persoanelor fizice care și-au încetat activitatea în baza patentei de întreprinzător din cauza expirării termenelor stabilite;
 • înregistrarea de stat a întreprinderii – rezidente în zona de susținere a dezvoltării social-economice cu regim preferențial (localități din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari), precum și operarea modificărilor în actele de constituire;
 • înregistrarea de stat a întreprinderii debutante;
 • furnizarea informației din Registrul de  stat al persoanelor juridice întreprinderii debutante.

 • actul de identitate al fondatorului sau al reprezentantului acestuia, împuternicit prin procură autentificată în modul stabilit de lege, precum și al administratorului persoanei juridice;
 • cererea de înregistrare conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • hotărârea de constituire și actele de constituire ale persoanei juridice, în funcție de forma juridică de organizare, în două exemplare;
 • declarația privind beneficiarul efectiv;
 • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Înregistrarea bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor poartă un caracter obligatoriu în Republica Moldova. Orice persoană care cumpără, vinde, moşteneşte sau dobândeşte în alt mod un teren sau alt bun imobil, precum şi obţine un drept sau interes legat de un bun imobil înregistrat, urmează să se adreseze organului cadastral teritorial, în raza de activitate a căruia este amplasat bunul imobil pentru înregistrarea :

 • bunului imobil ce îi aparţine, dar neînregistrat până în prezent;
 • dreptului de proprietate şi datelor despre noul proprietar;
 • altui drept real, cum ar fi dreptul de proprietate, dreptul de uz, servitutea, superficia, ipoteca şi altele;
 • locaţiunii, arendei.

Registratorul serviciului cadastral teritorial va examina actele prezentate de solicitant şi va decide dacă bunul, dreptul, actele sau faptele privitoare la un bun imobil pot fi înregistrate în Registrul bunurilor imobile, în conformitate cu normele legale.

La fel, organele cadastrale oferă servicii de furnizare a informaţiei din cadastru privind înscrierile din registrul bunurilor imobile şi privind valoarea estimată în scopul impozitării, precum şi execută lucrări cadastrale cu scopul identificării, măsurării bunului imobil şi perfectării documentaţiei cadastrale.

Pentru a comanda serviciile de care aveţi nevoie, urmează să vă adresaţi la centrul multifuncţional (lista CM) din unitatea administrativ-teritorial în care este amplasat bunul imobil.

Pentru a vizita centrul multifuncţional şi a fi deservit cu celeritate, vă puteţi planifica din timp vizita, programându-vă pe pagina oficială a Agenţiei Servicii Publice www.asp.gov.md.

În cazul în care  a fost refuzată primirea cererii pentru lucrările cadastrale, solicitantul urmează să completeze o cerere model, formularul căreia o poate obţine la funcţionarul de la ghişeul la care este deservit, la ghişeul de informaţii din incinta Centrului Multifuncţional sau o poate descărca de pe pagina www.asp.gov.md. Cererea completată şi copiile documentelor prezentate la ghişeu, vor fi expediate în adresa Serviciului cadastral teritorial, în raza de activitate a căruia este amplasat bunul imobil.

Serviciul cadastral teritorial responsabil de examinarea cazului va prezenta un răspuns în formă scrisă, în termen ce nu depăşeşte 30 de zile.

Potrivit articolului 31 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 în cazul în care registratorul respinge cererea de înregistrare, acesta trebuie să consemneze în scris temeiul respingerii

Pentru aceasta, solicitantul urmează să completeze cererea model,  formularul căreia se înmânează de către registrator. După completarea cererii de către solicitant,  în rubrica special dedicată în cerere, registratorul menţionează temeiurile respingerii.  După înlăturarea cauzelor care au condus la respingerea cererii de înregistrare, solicitantul poate depune o cerere nouă.

Dacă nu sunteţi de acord cu temeiul respingerii formulat de registrator, Decizia privind respingerea cererii poate fi contestată  cu cerere prealabilă la registratorul din cadrul Agenţiei Servicii Publice (mun. Chişinău, str. Alexandru Puskin, 47) sau poate fi depusă cerere în judecată, în instanţa de contencios administrativ competentă.

Lucrările de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării se execută de către Serviciile cadastrale teritoriale, în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

 • Legea privind activitatea de evaluare nr. 989 din 18.04.2002,
 • Programul de măsuri pentru implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 670 din 09.06.2003.
 • Regulamentul cu privire la evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1303 din 24.11.2004,

Valoarea estimată se bazează pe parametrii tehnico-economici, caracteristici pentru fiecare categorie de bunuri imobile şi este deerminată în cadrul procedurii de evaluare masivă a tuturor bunurilor imobile dintr-o anumită categorie. Datele necesare evaluării au fost colectate din documentația cadastrală păstrată în arhiva Serviciului cadastral teritorial, fie în cadrul inspecţiei în teren, precum şi din sursele deţinute de Administraţia Publică Locală.

Pentru a afla valoarea estimată a bunului imobil care îl deţineţi în proprietate, puteţi accesa serviciul din rubrica e-Cadastru de pe pagina www.asp.gov.md sau solicita extrasul din capitolul supliment al registrului bunurilor imobile (tarif 40 lei) prin depunerea cererii on-line sau la ghişeul din cadrul Centrului multifuncţional, în raza de activitate a căruia se află bunul imobil.

În cazul necorespunderii datelor folosite la calcularea valorii cu cele din teren, vă puteţi adresa cu o cerere la Serviciul cadastral teritorial, în raza de activitatea căruia se află obiectul evaluat, cu solicitarea de a verifica şi corecta datele respective. În cazul constatării unei discrepanţe între datele din dosarul cadastral şi cele din sistemul informaţional al evaluării, Serviciul cadastral teritorial va opera modificările respective, vă va informa despre corectare şi va transmite informaţia actualizată Serviciului fiscal de stat.

Dacă în urma verificării se va constata că motivul discrepanţelor este reconstrucţia sau altă intervenţie efectuată în timp asupra bunului imobil, iar datele cadastrale nu au fost actualizate de proprietar, Serviciul cadastral teritorial vă va recomanda să iniţiaţi lucrări cadastrale în vederea aducerii în concordanţă a datelor din dosarul cadastral cu datele din teren. Ulterior, valoarea va fi recalculată, iar datele actualizate vor fi transmise Serviciului fiscal de stat.

Conform legislaţiei naţionale, în cazul privatizării locuinţelor în registrul bunurilor imobile se indică datele tuturor participanţilor la privatizare, în baza contractului de vânzare-cumpărare (predare-preluare) a locuinţei în proprietate privată şi a documentului care confirmă componenţa participanţilor la privatizare.

Documentul ce confirmă componenţa participanţilor la privatizare  se eliberează de către direcţiile consiliilor  raionale/municipale, sub formă de extras din hotărirea comisiei de privatizare sau sub formă de certificat despre membrii participanţi la privatizarea locuinţei.

Persoana interesată va depune o cerere la ghişeul din incinta centrului multifuncţional, în raza de activitate a căruia se află bunul imobil, prezentând buletinul de identitate şi documentul ce confirmă componenţa participanţilor la privatizare. Concomitent cu depunerea cererii pentru completarea datelor din registrul bunurilor imobile se va achita tariful de 50 lei pentru serviciul solicitat.

Înregistrarea provizorie a dreptului de proprietate se efectuează pentru bunurile imobile amplasate în localităţile în care nu au avut loc înregistrarea primară masivă, fără a fi executate lucrările cadastrale pentru elaborarea planului geometric, fiind suficientă prezentarea schemei de amplasare a terenului, întocmită în condiţiile stabilite prin Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 108 din 2016. Pentru întocmirea actelor juridice de înstrăinare a bunurilor imobile înregistrate provizoriu va fi necesară prezentare planului geometric, întocmit conform legislaţiei. Totodată, în perioada efectuării lucrărilor cadastrale masive în localitate, în baza planului geometric elaborat în cadrul lucrărilor, în Registrul bunurilor imobile se va concretiza suprafaţa bunului imobil, iar înscrierea provizorie se va transforma în înregistrare, fără a fi necesară cererea şi plata din partea proprietarului.

Înregistrarea provizorie are acelaşi efect ca şi înregistrarea dreptului de proprietate, însă sub condiţia concretizării suprafeţei bunului imobil.

Mai mult de 490 de localităţi rurale de pe teritoriul ţării nu au acoperire cadastrală. Din anul 2019, Agenţia Servicii Publice va iniţia lucrările de identificare, măsurare şi înregistrare a bunurilor imobile din acestei localităţi, pentru a avea către sfârşitul anului 2023 toate terenurile incluse în sistemul de cadastru. Lista localităţilor fără cadastru o puteţi vedea aici.

Dacă situaţia de viaţă nu vă permite să amânaţi înregistrarea bunului imobil dobândit în proprietate până la executarea lucrărilor cadastrale masive de către Agenţia Servicii Publice şi nu intenţionaţi să înstrăinaţi, în viitorul apropriat, bunul imobil dobândit puteţi solicita autorităţii publice locale din localitate şi Serviciului cadastral teritorial să efectueaze identificarea bunului imobil prin procedură simplificată (fără întocmirea planului cadastral) şi, respectiv, înregistrarea provizorie a bunului imobile şi dreptului de proprietate.

Înregistrarea terenului sau altui bun imobil proprietate publică pentru prima dată în Registrul bunurilor imobile se face la finalizarea lucrărilor de delimitare, executate în conformitate cu Legea nr. 29 din 05.04.2018, cu privire la delimitarea proprietăţii publice.

Executarea lucrărilor de delimitare, a lucrărilor de identificare, inclusiv de elaborare a planurilor de contur al terenurilor proprietate publică a statului şi al terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a planurilor geometrice, precum şi coordonarea acestora cu autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate sînt asigurate de organele abilitate la nivel central sau local, prin intermediul întreprinderilor de stat/municipale şi celor private care dispun de ingineri cadastrali certificaţi.

Agenţia Servicii Publice nu execută lucrări de delimitare, dar asigură recepţionarea dosarului lucrării de delimitare şi înregistrarea bunului imobil şi drepturilor asupra lui, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Pentru persoanele juridice care urmează să depună cereri pentru 5 şi mai multe bunuri imobile localizate în mun. Chişinău, Agenţia Servicii Publice a deschis un ghişeu specializat, amplasat în Centrul multifuncţional nr.3 din strada Mihail Sadoveanu 17.

Pentru a vă permite să vă gestionaţi cât mai eficient timpul şi să evitaţi cozile, deservirea se efectuează în baza programării prealabile.

Această măsură a fost introdusă pentru a fluidiza procesul de deservire a cetăţenilor, având în vedere că timpul mediu pentru procesarea actelor unui bun imobil este de 10 minute.

Autorităţile publice locale sunt unii din partenerii strategici ai Agenţiei Servicii Publice, rezultatele serviciilor cadastrale fiind în mare parte determinate de buna conlucrare între organele cadastrale teritoriale şi reprezentanţii autorităţilor locale. Informaţia cadastrală care o deţinem este folosită de primari, ingineri funciari din cadrul autorităţilor publice locale pentru luarea deciziilor referitoare la administrarea terenurilor din localitate. Subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Servicii Publice, la solicitarea Autorităţii Publice Locale,  furnizează trimestrial informaţia despre bunurile înregistrate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale. Pentru a obţine informaţia dată pe suport digital sau pe suport de hârtie, depuneţi o cerere scrisă pe adresa Serviciului cadastral teritoriale în raza de activitate a căruia se află localitatea dumneavoastră. Cererea poate fi depusă, inclusiv, pe adresa electronică a subdiviziunii.

Pentru folosirea eficientă a timpului, în cazul depunerii unei cereri pentru serviciile de înregistrare sau pentru lucrări cadastrale, vă puteţi programa prealabil pentru o vizită la centrul multifuncţinal, selectând data şi ora. 

Orice persoană, fără să justifice un interes, poate să consulte, în condiţiile legii,  informaţia din registrul bunurilor imobile. Informaţia din Registrul bunurilor imobile sau din dosarul cadastral al bunului imobil poate fi obţinută prin depunerea cererii la ghişeul centrului multifuncţional, fiind prezentat buletinul de identitate. Dacă sunteţi proprietarul bunului imobil şi nu sunteţi sigur dacă bunul imobil a fost înregistrat în Registrul bunurilor imobile, la ghişeu rugăm să prezentaţi şi actele de proprietate deţinute (contract, titlu de autentificare a dreptului deţinătorului de teren).

Solicitarea de obţinere a informaţiei poate fi depusă şi electronic, prin completarea cererii în aplicaţia „Comanda on-line” . Pentru completarea corectă a cererii on-line, vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţia prezentată în rubricile „Informaţie generală” şi „Servicii şi tarife”.

Dacă nu aveţi nevoie de un document oficial eliberat de organul cadastral, dar doriţi să verificaţi sau să consultaţi datele din cadastru, o puteţi face pe portatul e-Cadastru.

Agenţia Servicii Publice este o instituţie publică care activează pe principiul autonomiei financiare, cheltuielile de operare fiind acoperite din plăţile percepute la prestarea serviciilor.

Tarifele pentru serviciile prestate de organele cadastrale sunt aplicate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 314 din 22 mai 2017. Informaţia despre condiţiile de prestare a serviciilor şi cuantumul tarifelor este disponibilă aici www.asp.gov.md

Pentru a beneficia de servicii din domeniul cadastrului, solicitantul se va adresa la CM, în raza de activitate a căruia se află bunul imobil.

Certificatul privind valoarea bunului imobil poate fi obținut prin adresarea nemijlocită la CM, în raza de activitate a căruia este amplasat acest bun. La fel, cererea pentru eliberarea extrasului poate fi depusă on-line pe pagina www.cadastru.md. Ridicarea extrasului solicitat on-line se va face la SCT sau CM, în raza de activitate a căruia se află bunul imobil.

Extrasul din registrul bunurilor imobile poate fi obținut prin adresarea nemijlocită la CM, în raza de activitate a căruia este amplasat acest bun. La fel, cererea pentru eliberarea extrasului poate fi depusă on-line pe pagina www.cadastru.md. Ridicarea extrasului solicitat on-line se va face la SCT sau CM, în raza de activitate a căruia se află bunul imobil.

Procedura este descrisă în Regulamentul privind modul de întocmire a schemei de amplasare a bunului imobil, efectuare a înregistrării primare provizorii a dreptului de proprietate și executare simplificată a lucrărilor cadastrale primare la nivel de clădiri, aprobat prin Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 108 din 02.09.2016.

Pentru perfectarea tranzacției de vânzare-cumpărare a bunului imobil notarul solicită următoarele documente eliberate de Departamentul cadastru: extrasul din registrul bunurilor imobile și certificatul cu privire la valoarea bunului imobil, estimată în scopul impozitării.

Acte obligatorii:

 1. Certificat de moştenitor legal sau testamentar;
 2. Actul de identitate al solicitantului (moştenitorului);
 3. Actul de identitate al reprezentantului (dacă cererea o depune reprezentantul moştenitorului);
 4. Actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului.
 5. Planul geometric al bunului imobil (dacă acesta lipseşte la SCT)
 6. Bonul ce confirmă achitarea serviciilor.

 

 Notă: În cazuri particulare, registratorul poate solicita alte acte, argumentând necesitatea prezentării acestora

Persoane fizice

Acte obligatorii:

 1. Documentul în temeiul căruia a apărut dreptul;
 2. Bonul ce confirmă achitarea serviciilor;
 3. Actul de identitate al solicitantului;
 4. Actul de identitate al reprezentantului (dacă cererea o depune altcineva decât persoana care solicită înscrierea dreptului său de proprietate);
 5. Actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului;
 6. Planul geometric al bunului imobil (dacă acesta lipseşte la SCT).

 

Persoane juridice

Acte obligatorii:

 1. Documentul în temeiul căruia a apărut dreptul;
 2. Bonul ce confirmă achitarea serviciilor;
 3. Certificatul de înregistrare şi extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice(pentru persoanele juridice nerezidente):
 4. Actul de identitate al reprezentantului;
 5. Actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului (dacă cererea o depune este altcineva decât administratorul);
 6. Planul geometric al bunului (dacă acesta lipseşte la SCT).

 

Notă: În cazuri particulare, registratorul poate solicita alte acte, argumentând necesitatea prezentării acestora

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42