Legalizarea / Verificarea conţinutului actului de stare civilă

Legalizarea / Verificarea conţinutului actului de stare civilă

Informaţii generale

Legalizarea documentelor eliberate de organele de stare civilă este o acţiune de verificare a legalităţii acestora, confirmată prin aplicarea ştampilelor respective ale Direcției generale stare civilă pe verso-ul actului prezentat, precum şi prin aplicarea semnăturii funcţionarului abilitat cu dreptul de a efectua acţiuni de legalizare.

Legalizarea actelor de stare civilă eliberate de către organele de stare civilă şi subdiviziunile Direcției generale stare civilă se efectuiază la cererea solicitantului, în scopul utilizării acestora în statele care nu sunt parte la Convenţia Apostilă.

Legalizarea actelor de stare civilă ţine, în exclusivitate, de competenţa DGSC.

Actele de stare civilă eliberate de organele competente din Republica Moldova nu necesită supra-legalizare sau apostilare şi sunt recunoscute pe teritoriul următoarelor state:

 • membre ale Comunităţii Statelor Independente,
 • Letonia,                 
 • Lituania,                
 • România,
 • Republica Cehă,
 • Republica Slovacă.*

Extrasele multilingve de pe actele de naştere, căsătorie şi deces emise de Direcția generală stare civilă și Serviciile stare civilă teritoriale din Republica Moldova produc efecte juridice fără a fi supra-legalizate, apostilate şi traduse pe teritoriul următoarelor state: **

 • Belgia
 • Bosnia şi  Herţegovina
 • Croaţia
 • Elveţia
 • Franţa
 • Germania
 • Italia
 • Luxemburg
 • Macedonia
 • Muntenegru
 • Olanda
 • Polonia
 • Portugalia
 • Serbia  
 • Slovenia
 • Spania
 • Turcia

*Convenţia de la Minsk din 22.11.1993; Tratatul semnat la Riga din 14.04.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 02.09.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 06.07.1997; Tratatul semnat la Moscova la 12 august 1982.

** Convenţia Comisiei Internaţionale de Stare Civilănr. 16 semnat la Viena 08.09.1976

Tipurile actelor de stare civilă care pot fi legalizate

Urmează a fi supuse legalizării următoarele acte de stare civilă:

 • Certificatele de stare civilă sau extrasele de pe actele de stare civilă înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Avizele şi alte documente de stare civilă, eliberate în limita competenţei Direcției generale stare civilă.

Categorii de solicitanţi

Serviciile privind legalizarea documentelor de stare civilă se prestează următoarelor categorii de cetăţeni:

 • titularului actului de stare civilă, legalizarea căruia se solicită;
 • reprezentantului legal al minorului, al persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau declarate incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti (părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare);
 • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

Acte necesare pentru legalizare

Pentru solicitarea legalizării documentului de stare civilă urmează a fi prezentate următoarele documente;

 • cererea de model stabilit;
 • actul de identitate a solicitantului;
 • dovada împuternicirii (în cazul reprezentării): procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezantarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat;
 • documentul ce urmează a fi legalizat;
 • bonul privind achitarea taxei pentru serviciu.

Termenele, costurile şi locul legalizării documentelor*

În cazul solicitării documentului de stare civilă la subdiviziunea Direcției generale stare civilă concomitent cu eliberarea acestuia, legalizarea se efectuază gratuit, cu condiţia prezentării documentuluiu respectiv în termen de 1 lună din momentul eliberării acestuia. După expirarea termenului menţionat pentru legalizare se vor încasa taxele conform procedurii generale.

Serviciul poate fi solicitat:

 • la Direcţia perfectarea şi eliberarea documentelor a Direcției generale stare civilă cu sediul – str. Mihai Viteazul 11/1, mun. Chișinău.

*În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Direcția generală stare civilă şi Serviciile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008)

Sunt scutiţi de plata tarifului pentru serviciile prestate persoanele fizice:

 • invalizii de grupa I, II şi a III-a;
 • participanţii la al II-lea război mondial;
 • pensionarii de vîrstă;
 • părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
 • copiii orfani;
 • participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • cetăţenii Republicii Moldova care au participat la conflictele armate în interesul  Republicii - 50 % din costul total al serviciului;
 • cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior.

* În conformitate cu Anexa nr. 3 la „Lista categoriilor de persoane care beneficiază de scutiri la prestarea serviciilor contra plată de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă”.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42