Eliberarea certificatului de capacitate matrimonială

Eliberarea certificatului de capacitate matrimonială

Certificatul de capacitate matrimonială (se eliberează doar de Direcţia generală stare civilă)

Certificatul de capacitate matrimonială reprezintă documentul de stare civilă care confirmă dreptul cetăţeanului Republicii Moldova de a încheia căsătoria în străinătate în conformitate cu normele moldoveneşti (exprimând dovada lipsei impedimentelor la căsătorie), eliberat în temeiul actelor de stare civilă, destinat utilizării în statele: Luxemburg, Italia, Portugalia, Spania, Turcia, Olanda, Elveţia şi Germania care formează domeniul teritorial al Convenţiei  CIEC nr. 20 cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială semnată la Munich la 5 septembrie 1980, fără legalizare/apostilare şi traducere.

Certificatul este redactat în limbile oficiale ale statelor părţi la Convenţie şi în limba engleză.

Categorii de solicitanți

Certificatul de capacitate matrimonială se eliberează la solicitarea:

 • titularului certificatului de capacitate matrimonială, persoana fizică majoră, cetăţean al Republicii Moldova, apatrid sau refugiat;
 • rudelor de gradul I.

Actele prezentate

Pentru solicitarea certificatului de capacitate matrimonială urmează a fi prezentate următoarele acte:

 • cererea de modelul respectiv; 
 • actele de identitate ale viitorilor soţi;
 • actele care fac dovada încetării căsătoriilor anterioare ale viitorilor soţi;
 • în cazul reprezentării, actul de identitate (original sau copie) al reprezentantului şi dovada împuternicirii în original şi copie (procura autentificată notarial);
 • dovada achitării taxei pentru serviciu, conform termenului de eliberare.

În conformitate cu prevederile Convenţiei nr.20, semnată la Munich la 5 septembrie 1980, pentru eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, în procesul de perfectare a acestuia este utilizată informaţia atât din documentele cetăţeanului Republicii Moldova, cât şi a viitorului soţ, cetăţean străin, condiţionată de completarea obligatorie a rubricilor conţinute în acest document.

Astfel, pentru recunoaşterea şi producerea efectelor juridice pe teritoriul Republicii Moldova şi punerea în aplicare a documentelor oficiale întocmite de către autorităţile străine, acestea urmează a fi apostilate, traduse şi autentificate notarial. Apostila se aplică pe documentele emise de către ţările care fac parte din Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine.

Pentru eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, în cazul încheierii căsătoriei între un cetăţean al Republicii Moldova și un cetăţean străin, este necesară prezentarea următoarelor documente al cetăţeanului străin:

1. Copia paşaportului autentificată notarial, apostilată/supralegalizată în modul stabilit (reieşind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale la care Republica Moldova este parte) tradusă în limba de stat şi autentificată notarial.

2. Certificatul privind starea civilă, eliberate de autorităţile competente ale statelor ai căror cetăţeni sunt, acestea fiind apostilate/supralegalizate în modul stabilit (reieşind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale la care Republica Moldova este parte) traduse în limba de stat şi autentificate notarial.

3. Actele care fac dovada încetării căsătoriei,(ex: hotărîrea de judecată privind desfacerea căsătoriei sau certificatul de deces al soţului), apostilate/supralegalizate în modul stabilit (reieşind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale la care Republica Moldova este parte) traduse în limba de stat şi autentificate notarial.

Atenție! Actele emise de către autorităţile statelor care nu sînt parte la Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, (ex: Iordania, Canada, Kuweit, Liban, Libia, Emiratele Arabe Unite, Siria etc.) destinate utilizării pe teritoriul Republicii Moldova sau care au formulat obiecţii împotriva aderării Republicii Moldova la aceasta, (ex: Germania), vor urma procedura de supralegalizare.

Nu necesită supralegalizare/apostilare şi sunt recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova actele eliberate de organele competente ale următoarelor state1:

 • membre ale Comunităţii Statelor Independente,
 • Letonia,
 • Lituania,
 • România,
 • Republica Cehă, 
 • Ucraina,
 • Federaţia Rusă,
 • Republica Slovacă. 

Pe teritoriul Republicii Moldova produc efecte juridice fără a fi supralegalizate/apostilate şi traduse extrasele multilingve de pe actele de naştere, căsătorie şi deces emise de către organele competente ale următoarelor state străine2:

Republica Moldova
Austria
Belgia
Elveția
 

Germania
Grecia
Italia
Luxembourg

 

Olanda
Portugalia
Spania
Turcia

1Convenţia de la Minsk din 22.11.1993; Tratatul semnat la Riga din 14.04.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 02.09.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 06.07.1997; Tratatul semnat la Moscova la 12 august 1982.

2Convenţia Comisiei Internaţionale de Stare Civilă  nr. 16 semnată la Viena 08.09.1976

Serviciul poate fi solicitat

 • la Direcția generală stare civilă;
 • la terminalele de autoservire;
 • pe portalul guvernamental www.servicii.gov.md.

Notă: *În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008, (publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) şi Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42