Eliberarea certificatului explicativ

Informaţii generale

Certificatele explicative sunt documente de stare civilă care întemeiază divergenţele între documentele de stare civilă eliberate anterior şi cele actuale, determinate de modificarea procedurii de înregistrare a actelor de stare civilă, sau care confirmă autenticitatea documentelor eliberate de organul de stare civilă, ori explică alte situaţii legate de întocmirea actelor de stare civilă.

Direcția generală stare civilă informează:

La adresarea cetăţenilor privind eliberarea unui document prin care se va confirma/infirma autorităţilor statelor străine despre întocmirea naşterii copilului conform legislaţiei în vigoare de către organele de stare civilă din Republica Moldova, se va elibera certificatul explicativ cu privire la confirmarea/infirmarea înregistrării naşterii copilului de organele de stare civilă din Republica Moldova.

Certificatul respectiv poate fi solicitat la Direcţia perfectarea şi eliberarea documentelor de stare civilă a Direcției generale stare civilă (mun. Chişinău, str. M. Viteazu, 11/1) conform programului de lucru stabilit.

Actele necesare pentru eliberarea certificatului explicativ:

 • Certificatul medical constatator al naşterii, eliberat de unitatea sanitară în care a avut loc naşterea (original şi xerox);
 • Declaraţia pe propria răspundere;
 • Buletinul de identitate al mamei şi al tatălui copilului (original şi xerox);
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor (original şi xerox);
 • Bonul privind achitarea taxei conform termenului stabilit.”

Modelele certificatelor explicative. Certificatele explicative nu au un conţinut predeterminat şi sunt elaborate pe foi cu antetul organului de stare civilă, în forma liberă de funcţionarul responsabil, reieşind de complexitatea problemei abordate.

Certificatele explicative se pot referi la următoarele:

 • înregistrarea actelor de căsătorie, pentru perioada anilor 1911-1957, nefiind prevăzute în textul acestora rubrica „Data şi locul naşterii soţilor”, precum şi pentru alte perioade de timp în care nu a fost prevăzută rubrica „Date privind părinţii persoanelor ce se căsătoresc”;
 • înregistrarea actelor de deces pentru anumite perioade în care nu era prevăzută rubrica „Data şi locul naşterii decedatului”;
 • înscrierea în certificatele de stare civilă, eliberate după 10.06.2003, la rubrica „Locul naşterii” a denumirii localităţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova ;
 • confirmarea identităţii unor localităţi, care în rezultatul modificărilor  organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova, pe parcursul perioadelor respective, purtau denumiri diferite;
 • modalitatea recunoaşterii pe teritoriul Republicii Moldova a actelor de stare civilă ale cetăţenilor străini şi apatrizilor, precum şi ale cetăţenilor Republicii Moldova eliberate de către organele competente ale ţărilor străine;
 • lipsa în actele de stare civilă, întocmite în perioada anilor 1911-1944, a rubricii “naţionalitatea”.
 • confirmarea înregistrării naşterii copilului conform prevederilor alin.(4) art. 23 al Legii privind actele de stare civilă, referitor la confirmarea modalităţii legale privind înscrierea datelor despre tată în actul de naştere şi în certificatul de naştere;
 • confirmarea înregistrării, completării, anulării actelor de stare civilă pe numele cetăţenilor străini, apatrizi, refugiaţi, solicitanţi de azil
 • alte tipuri de certificate explicative potrivit competenţei.

Categorii de solicitanţi

Certificatele explicative se eliberează la solicitare:

 • titularului actului de stare civilă sau în cazuri excepţionale (argumentate în scris) rudelor de gradul I, pe linie dreaptă, ale acestuia;
 • membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptăţite – în cazul cînd titularul actului de stare civilă a decedat;
 • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau declarate incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare);
 • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

Acte necesare eliberării

Pentru eliberarea certificatelor explicative, solicitantul va prezenta, în mod obligatoriu următoarele acte:

 • cererea de modelul respectiv;
 • actul de identitate (original şi copie) al solicitantului;
 • certificatele de stare civilă şi/sau extrasele de pe actele de stare civilă care presupun explicaţie;

şi după caz:

 • dovada împuternicirii reprezentării (procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a);
 • certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie;
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite.

Certificatul explicativ cu privire la confirmarea identităţii unor localităţi, care în rezultatul modificărilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova, pe parcursul perioadelor respective, purtau denumiri diferite se eliberează gratuit doar concomitent cu duplicatul certificatului de stare civilă/extrasul pe care îl însoţeşte.

Serviciul poate fi solicitat:

 • la organul de stare civilă care deţine actul respectiv;
 • la organul de stare civilă a cărui rază teritorială sunteţi domiciliaţi, care va executa cererea Dvs. prin intermediul serviciului poştal.
 • la Direcţia perfectarea şi eliberarea documentelor a Direcției generale stare civilă cu sediul – str. Mihai Viteazul 11/1, mun. Chișinău.

Sunt scutiţi de plata tarifului pentru serviciile prestate următoarele categorii de persoane fizice:

 • invalizii de grupa I, II şi a III-a;
 • participanţii la al II-lea război mondial;
 • pensionarii de vîrstă;
 • părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
 • copiii orfani;
 • participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • cetăţenii Republicii Moldova care au participat la conflictele armate în interesul Republicii Moldova - 50 % din costul total al serviciului;
 • cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior.

*În conformitate cu Anexa nr. 3 la Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 (publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) „Lista categoriilor de persoane care beneficiază de scutiri la prestarea serviciilor contra plată de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă”.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42