Eliberarea certificatului privind starea civilă

Eliberarea certificatului privind starea civilă

Certificatul privind starea civilă

Certificatul privind starea civilă reprezintă actul oficial eliberat de Direcţia generală stare civilă pentru confirmarea stării civile a persoanei cetăţean al Republicii Moldova (celibatar, căsătorit, divorţat sau văduv) şi este valabil pe un termen de 6 luni de la data eliberării.

În special, certificatul privind starea civilă este solicitat în vederea încheierii căsătoriei peste hotarele Republicii Moldova.

Notă: Eliberarea certificatului privind starea civilă pentru uz extern (în străinătate), ţine de competenţa Direcţiei generale stare civilă  şi se realizează de către Direcţia perfectarea şi eliberarea documentelor de stare civilă. Tototdată, ţinem să menţionăm că certificatele de stare civilă utilizate în străinătate urmează a fi supuse supralegalizării şi/sau apostilării. Informaţia necesară o puteţi obţine de la organele competente în a cărui stat urmează a fi prezentat certificatul respectiv.

Atenție: Nu necesită supralegalizare/apostilare şi sunt recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova actele eliberate de organele competente ale următoarelor state*

 • membre Comunităţii Statelor Independente,
 • Letonia,
 • Lituania,
 • România,
 • Republica Cehă, 
 • Ucraina,
 • Federaţia Rusă,
 • Republica Ungară,
 • Republica Slovacă.

*Convenţia de la Minsk din 22.11.1993; Tratatul semnat la Riga din 14.04.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 02.09.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 06.07.1997; Tratatul semnat la Moscova la 12 august 1982.

Eliberarea certificatului privind starea civilă pentru uz intern (pe teritoriul Republicii Moldova), ţine de competenţa organului de starestare civilă  în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul.

Categorii de solicitanți

Documentele de stare civilă se eliberează la solicitare:

titularului actului de stare civilă sau în cazuri excepționale (argumentate în scris) rudelor de gradul I, pe linie dreaptă, ale acestuia;

membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptățite – în cazul când titularul actului de stare civilă a decedat;

reprezentantului legal al minorului, al persoanei limitate în capacitatea de exercițiu sau declarate incapabilă prin hotărârea instanței judecătorești, părinților, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorității tutelare;

reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură autentificată notarial).

Serviciul poate fi solicitat:

 • la organul de stare civilă care deține actul respectiv;
 • la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul, care va executa cererea prin intermediul serviciului de curierat intern;
 • la Direcția generală stare civilă;
 • la terminalele de autoservire;
 • pe portalul guvernamental www.servicii.gov.md.

Notă: *În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008, (publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) şi Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42