Eliberarea extrasului de pe actul de stare civilă

Eliberarea extrasului de pe actul de stare civilă

Extrasul de pe actul de stare civilă:

extrasul de pe actul de naştere;

extrasul de pe actul de căsătorie;

extrasul de pe actul de divorţ;

extrasul de pe actul de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui;

extrasul de pe actul de deces.

Actele  necesare pentru eliberarea extrasului  

Pentru eliberarea extraselor de pe actele de stare civilă, solicitantul va prezenta, în mod obligatoriu următoarele acte:

cererea de modelul respectiv cu indicarea obligatorie a termenului de eliberare a documentului şi a codului personal (IDNP) (naştere, căsătorie, divorţ, deces, schimbarea numelui şi/sau prenumelui);

actul de identitate (original şi copie) al titularului actului de stare civilă sau al persoanei care îl reprezintă;

şi după caz:

dovada împuternicirii reprezentării (certificatul de naştere, în cazul în care se solicită eliberarea extrasului de pe actul de deces al rudei sale, pentru confirmarea gradului de rudenie; procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a).

certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie;

copia de pe actul de stare civilă eliberată de organul de stare civilă respectiv, în cazul solicitării eliberării extrasului de pe actul de stare civilă înregistrat pe teritoriul autoproclamatei republici transnistrene după anul 1992, dacă la întocmirea acestuia au fost respectate prevederile legislaţiei Republicii Moldova.

copia dosarului (de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, de reconstituire, de rectificare, de completare, de anulare şi de întocmire ulterioară a actului de stare civilă) însoţit de copia actului de stare civilă respectiv întocmit după anul 1992 de oficiul stare civilă amplasat pe teritoriul autoproclamatei republici transnistrene, dacă acest dosar a fost organizat în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova.

bonul privind achitarea taxelor stabilite.

Categorii de solicitanți

Documentele de stare civilă se eliberează la solicitare:

titularului actului de stare civilă sau în cazuri excepționale (argumentate în scris) rudelor de gradul I, pe linie dreaptă, ale acestuia;

membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptățite – în cazul când titularul actului de stare civilă a decedat;

reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exercițiu sau declarate incapabilă prin hotărârea instanței judecătorești, părinților, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorității tutelare;

reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură autentificată notarial).

Serviciul poate fi solicitat:

la organul de stare civilă care deține actul respectiv;

la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul, care va executa cererea prin intermediul serviciului de curierat intern;

la Direcția generală stare civilă;

la terminalele de autoservire;

pe portalul guvernamental www.servicii.gov.md.

Notă: *În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) şi Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42